Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adroddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Cynhyrchwyd y wybodaeth ar y dudalen hon gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De.

Cyflawni Mwy Gyda'n Gilydd tuag at Dde Cymru Mwy Diogel

De Cymru yw un o'r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddi yn y DU ond gwna'r pwysau dwys ar blismona a gwasanaethau eraill hi'n ofynnol i ystyried yn ofalus iawn pa lefel o dreth gyngor sy'n angenrheidiol er mwyn cynorthwyo ein cymunedau a mynd i'r afael â bygythiadau trosedd sy'n dod i'r amlwg.


Ar ôl i'r Comisiynydd gael ei ailethol ym mis Mai 2021, cafodd ei Gynllun yr Heddlu a Throseddu 2022-26 ei ddiwygio ac mae'n ymwneud â diogelu ein pobl, yn enwedig pobl sy'n agored i niwed, a gweithio hyd yn oed yn agosach gyda chymunedau lleol. Cafodd y cynllun ei lunio drwy gydweithio'n agos â'r Prif Gwnstabl ac mae'n nodi'r weledigaeth ar gyfer plismona yn Ne Cymru. Mae'n parhau i ddarparu pwyslais clir ar ymyrryd yn gynnar a chymryd camau prydlon a chadarnhaol. Mae'r Cynllun yn nodi sut y bydd Heddlu De Cymru yn ymateb i fygythiadau cynyddol, fel trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, troseddau wedi'u galluogi gan y rhyngrwyd, camfanteisio'n rhywiol ar blant a chamfanteisio ar y rheini sydd fwyaf agored i niwed.Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad diweddar o 20,000 o Swyddogion yr Heddlu newydd, ond ni fydd hyn yn gwneud iawn am nifer y swyddogion a gollwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf.


Heblaw am y cyllid ar gyfer y swyddogion newydd, roedd Grant yr Heddlu ar gyfer 2022/23 yn setliad arian gwastad arall, heb ystyried chwyddiant na chostau eraill, a fydd yn gadael bwlch cyllido o £11.7 miliwn yn achos Heddlu De Cymru yn 2022/23. Mae'r grant cyfalaf bellach wedi dirwyn i ben yn llwyr. Roeddem yn arfer cael £3 miliwn y flwyddyn fel grant cyfalaf, ond mae'r gostyngiad olynol yn y grant hwn yn golygu bod yn rhaid cyllido'r holl wariant cyfalaf gan ddefnyddio cyllid refeniw mewnol yn llwyr. Rydym hefyd yn cael £2m y flwyddyn yn llai mewn perthynas â'r Ardoll Prentisiaethau a chostau hyfforddi cysylltiedig, o gymharu â heddluoedd yn Lloegr. O ystyried y setliad arian grant gwastad, mae'n rhaid i'r praesept gwmpasu'r bwlch hwn, ar ben y £56m o arbedion cronnol y llwyddwyd i'w cyflawni ers 2010.


Y canlyniad yw cynnydd ym Mhraesept yr Heddlu – ond bydd cartrefi yn Ne Cymru yn parhau i dalu rhai o'r costau plismona isaf yng Nghymru, gyda chynnydd o £14.39 y flwyddyn (4.7c y diwrnod) ar gyfer eiddo Band D. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn talu llawer llai. Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi pennu'r dreth gyngor ar £302.11, sy'n cyfrannu £152.1m tuag at y gyllideb o £346.3m ar gyfer gwasanaeth heddlu 24 awr, saith diwrnod yr wythnos.


Er gwaethaf yr heriau ariannol, rydym wedi gwella perfformiad yn gyson wrth i ni weithio tuag at sicrhau mai ni yw'r gorau o ran gwrando ar anghenion pob un o'n cymunedau yn Ne Cymru a deall yr anghenion hynny. Mae ein perfformiad wedi cael ei gydnabod yn allanol gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi "De Cymru sydd fwyaf gweladwy o blith y 43 o gwnstabliaethau ac mae yn y safle cyntaf o ran cyflawni'r canlyniadau cadarnhaol gorau yn y wlad ar gyfer trais gydag anaf ac ar gyfer cymryd camau yn erbyn troseddau rhywiol".

Mae'r holl wybodaeth am y Cynllun a'n Perfformiad ar gael ar gael ar wefan y comisiynydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Beth y byddwch yn ei dalu bob blwyddyn

  • Band A: £201.41
  • Band B: £234.97
  • Band C: £268.54
  • Band D: £302.11
  • Band E: £369.25
  • Band F: £436.38
  • Band G: £503.52
  • Band H: £604.22
  • Band I: £704.92

Cyllideb

Cyllideb y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022-23 yw £28m. Caiff hyn ei ariannu'n bennaf drwy gyfraniad refeniw, cronfeydd cyfalaf wrth gefn a benthyca mewnol.
 Cyllideb Refeniw2021-22
£000 
2022-23
£000
 Cyfanswm y Gwariant Gros 382,766 409,923
 Incwm -13,795 -14,863
 Grantiau Eraill -41,085 -48,692
 Defnyddio Cronfeydd 0 0
 Gofyniad y Gyllideb  327,886  346,368
 Grant yr Heddlu (Swyddfa Gartref) -107,639 -131,918
 Grant Cymorth Refeniw (Llywodraeth Cymru) -52,653 -61,871
 Cyfraddau Annomestig (Llywodraeth Cymru) -23,337 -480
 Praesept y Dreth Gyngor  -144,257  -152,099
 Y Dreth Gyngor ar Eiddo Band D  £287.72  £302.11
 Asesiad Cyfanswm Gwariant Sefydlog gan y Llywodraeth ar gyfer y Corff Plismona Lleol  237,934  249,744

Cysylltu â'r Comisiynydd

Y Comisiynydd sy'n gyfrifol am gynrychioli'r gymuned a gweithio gyda'r Prif Gwnstabl i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol yn Ne Cymru.

Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd mewn sawl ffordd:

Ty Morgannwg, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

Ffôn: 01656 869366

Cysylltwch â Heddlu De Cymru

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser. Os nad yw'n argyfwng, ffoniwch 101.

Gall pobl â nam ar eu clyw neu nam iaith gysylltu â ni drwy ein system minicom ar 01656 656980.


Unrhyw gwestiynau?

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ariannol ynglŷn â'r wybodaeth ffoniwch 01656 869299.