Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Talu’ch Treth Gyngor

Talu'ch Treth Gyngor

Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gallwch dalu’ch treth gyngor.

Talu'ch Treth Gyngor ar-lein

Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i dalu’ch bil treth gyngor. Sicrhewch fod gennych y manylion canlynol wrth law:


 • rhif cyfrif eich treth gyngor 
  (ar gornel dde uchaf eich bil. Mae'r rhif hwn yn 8 digid o hyd ac yn dechrau gyda '1' neu '2')
 • eich Cerdyn Debyd neu Gredyd
 • y swm rydych am ei dalu


talu ar-lein

 ​

Debyd uniongyrchol

​Gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol i dalu’ch Treth Gyngor yn syth o’ch cyfrif banc bob mis. Defnyddiwch ein cyfleuster Debyd Uniongyrchol ar-lein​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd   i drefnu eich taliad. 


Yn ogystal â threfnu debyd uniongyrchol gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor eich hun a fydd yn rhoi manylion am:


 • Faint sydd angen i chi ei dalu
 • Pryd mae angen i chi dalu
 • Taliadau a wnaed
 • Unrhyw daliadau dyledus​


Gallwch hefyd wneud cais am ad-daliad os yw’ch cyfrif mewn credyd.


Gwneud cais ar-lein

Talwyr Debyd Uniongyrchol presennol: Gallwch addasu manylion eich cyfrif banc, newid eich dyddiad talu a hyd yn oed ymestyn eich rhandaliadau i fis Mawrth. 


Byddwn yn rhoi rhybudd o 14 diwrnod i chi yn ysgrifenedig cyn gwneud unrhyw newidiadau i swm eich taliadau.

Dros y ffôn

Gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd i dalu dros y ffôn. System daliadau awtomatig 24 awr yw hon.

Bydd angen y canlynol arnoch cyn i chi ffonio:

 • rhif cyfrif eich treth gyngor
  (ar gornel dde uchaf eich bil. Mae'r rhif hwn yn 8 digid o hyd ac yn dechrau gyda '1' neu '2')
 • eich Cerdyn Debyd neu Gredyd
 • y swm rydych am ei dalu

Ffoniwch 029 2087 2087 a phwyswch opsiwn 1 am opsiynau’r dreth gyngor. Dilynwch y cyfarwyddiadau i wneud eich taliad.

Gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid am eich bil. Nid yw hwn yn wasanaeth 24 awr, ac mae ond ar agor yn ystod oriau agor y ganolfan alwadau​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Drwy’r post

Anfonwch eich siec neu’ch archeb bost gyda’ch cerdyn talu’r dreth gyngor i:

Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3WD

Dylid croesi Sieciau / Archebion Post a’u gwneud yn daladwy i Cyngor Caerdydd. Gofynnwch am dderbynneb os oes angen un arnoch.

Ni dderbynnir sieciau ôl-ddyddiedig.

Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

Mewn Swyddfeydd Post a siopau

Gallwch dalu’ch Treth Gyngor ym mhob swyddfa bost (gydag arian parod neu siec) ac mewn siopau sy’n dangos arwydd PayPoint (gydag arian parod yn unig).

I wneud hyn, bydd angen cerdyn talu’r dreth gyngor arnoch. Ffon 029 2087 2087.

Cyfrif banc

Gallwch dalu’ch bil yn syth i gyfrif banc y Cyngor:

Lloyds Bank Plc

1 Queen Street
Cardiff
CF10 2AF

Sort code 30-91-63

Account number 01467509

​​​​ ​​​
English