Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth rydym yn ei wneud i helpu

​Mae cysgu ar y stryd wedi cynyddu’n sylweddol ar draws y DU dros y tair blynedd ddiwethaf.   Er bod enghreifftiau o waith ar​dderchog sydd eisoes wedi’i gyflawni, mae Caerdydd yn cydnabod bod angen gwneud mwy.

Mae Strategaeth Cysgu ar y Stryd Caerdydd 2017-21  yn nodi nifer o ymrwymiadau i sicrhau:  

 • dulliau gwaith effeithiol, 
 • gwella lefel y cydlyniad a’r ymdrechion i ddarparu gwasanaethau ar y pryd, a
 • chreu atebion arloesol. 


O ganlyniad uniongyrchol i’r strategaeth, rydym wedi lansio nifer o gynlluniau arloesol i gynnig mwy o ddewisiadau a lleihau’r rhwystrau rhag cael gafael ar wasanaethau sydd eisoes yn bodoli.

Torri’r cylch

Mae gan lawer o’r bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd anghenion sy’n deillio o brofiadau bywyd negyddol neu ddewisiadau personol o ran eu ffordd o fyw. Gall y rhain yn aml gyfrannu at gylch niweidiol sy’n golygu eu bod yn cael eu gwahardd rhag manteisio ar wasanaethau a symud rhwng cysgu ar y stryd, hostelau, carchar neu ysbyty.

Mae dull amlasiantaeth cryf wedi’i llunio yng Nghaerdydd i helpu unigolion sy’n agored i niwed neu sydd â bywydau anhrefnus. Mae hyn yn cynnwys creu’r Tîm Amlasiantaeth i helpu i fynd i’r afael â digartrefedd a’i broblemau di-baid.

Os hoffech roi gwybod i ni am rywun sy’n cysgu ar y stryd, e-bostiwch cysguarystryd@caerdydd.gov.uk neu gallwch gyfeirio pobl drwy ap Streetlink Cymru neu wefan​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


 
Mae’r Tîm Allgymorth ar strydoedd Caerdydd bob diwrnod yn ymgysylltu â phobl sy’n cysgu ar y stryd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.  Mae’n gweithio ledled y ddinas yn rhoi cefnogaeth uniongyrchol er mwyn cynorthwyo pobl i ddefnyddio gwasanaethau priodol. 

Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio mewn partneriaeth â: 

Gyda’n gilydd, rydym ni’n cynnal cyfarfodydd aml-asiantaeth gyda’n holl bartneriaid Rheng-flaen, Heddlu De Cymru a’r Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol i sicrhau ein bod gennym ni ddigonedd o wybodaeth am gysgwyr ar y stryd, fel y gallwn ni nodi ac ymgysylltu â phobl cyn gynted â phosibl.
​​
Gan weithio ag ystod o bartneriaid, mae’r Tîm Amlddisgyblaethol wedi’i sefydlu i dargedu’r bobl hynny sy’n cael eu dal yn y cylch digartrefedd di-baid a chyfnodau maith o gysgu ar y stryd.

Mae’r Tîm yn cynnwys:
 • gweithwyr camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl dynodedig, 
 • nyrs, 
 • gwasanaeth cwnsela, 
 • eiriolwr digartrefedd, a 
 • mentoriaid sy’n gymheiriaid.


Wedi’i leoli yn y Gwasanaeth Dewisiadau Tai​, bydd y tîm yn cynnig mynediad brys at asesu, cyngor, cymorth ac ymyriadau lleihau niwed i gysgwyr ar y stryd.  

Yn gysylltiedig â’r tîm, mae digwyddiad lles amlasiantaethol wythnosol wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth â’r Wallich​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  Mae cerbyd llesiant yn cael ei barcio yng nghanol y ddinas bob dydd Gwener yn cynnig cyngor a chymorth yn bennaf ar gyfer pobl sy’n cysgu ar y stryd. 
Yn ogystal â’r ystod lawn o wasanaethau a gynigir gan Ganolfan Huggard, mae’r Gwasanaeth Allgymorth hefyd yn cynnig gweithgareddau dargyfeiriol i fanteisio i’r eithaf â’r cyfle i ymgysylltu â phobl sy’n cysgu ar y stryd.

Mae cleientiaid yn cael eu croesawu i leoliad anffurfiol a hamddenol i adeiladu perthnasau cadarnhaol â staff Allgymorth, y Tîm Amlddisgyblaethol a sefydliadau partner.
Mae Caerdydd wedi gweithredu Cynllun Porth sy’n cynnig un pwynt mynediad i unigolion digartref gael llety, gwasanaethau iechyd a chymorth yn Gwasanaeth Dewisiadau Tai​ Cyngor.​

Mae gennym ni amrywiaeth eang o gymorth a llety i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Rydym ni’n gweithredu’r canlynol gyda’n sefydliadau partner:

 • 61 welyau brys,
 • 260 o leoedd hostelau rheng flaen, a 
 • 330 o leoedd llety â chymorth.

Caiff y rhan fwyaf o’r llety ei ddefnyddio fel llety dros dro i gleientiaid digartref hyd nes y gellir dod o hyd i ateb mwy addas a pharhaol. Gallai hwnnw fod mewn llety cymdeithasol neu breifat. Gall rhai cleientiaid aros yn y Porth am gyfnod hwy tra bydd eu hanghenion cymorth yn cael eu hasesu.

Mae gwella ein llety yn un o brif nodau’r Strategaeth Cysgu ar y Stryd ac mae nifer o gynlluniau llety arloesol wedi’u llunio i nodi’r bylchau yn y ddarpariaeth.

Tŷ yn Gyntaf


Mae Tŷ yn Gyntaf yn cynnig lleoliadau uniongyrchol mewn tenantiaethau Cyngor, Cymdeithas Tai a sector rhent preifat gyda chymorth dwys a pharhaus.

 

Gwasanaeth Ailgysylltu

Pan nad oes gan yr awdurdod ddyletswydd statudol a phan nad oes gan rywun gysylltiad lleol i gael gafael ar lety, cânt eu hatgyfeirio at y Gwasanaeth Ailgysylltu.


Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i gynllunio i gefnogi unigolion  i ailgysylltu â’u bwrdeistref enedigol, neu i gael gafael ar lety arall drwy’r gwasanaeth.​

​​
​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd