Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Tai preifat > Tai Amlfeddiannaeth

Tai Amlfeddiannaeth

Mae Tŷ Amlfeddiannaeth yn adeilad, neu’n rhan o adeilad:

 

  • a feddiannir gan unigolion nad ydynt yn ffurfio un aelwyd,
  • a feddiannir gan yr unigolion hynny fel eu hunig breswylfa neu eu prif breswylfa,
  • lle mae rhent yn daladwy gan o leiaf un o’r meddianwyr,
  • lle mae dwy aelwyd neu fwy yn rhannu o leiaf un amwynder sylfaenol.

 

Nid yw blociau o fflatiau hunangynhwysol pwrpasol yn Dai Amlfeddiannaeth, ond gall tai neu adeiladau a addaswyd i fod yn flociau o fflatiau fod yn Dai Amlfeddiannaeth os:

 

  • nad yw safon y gwaith addasu yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 1991;
  • yw perchen-feddianwyr yn byw mewn llai na dau draean o’r fflatiau.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Dai Amlfeddiannaeth​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.

 

Trwyddedu

 

Mae trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth yn pennu gofynion diogelwch tân ac yn cymhwyso safonau’n ymwneud â chyfleusterau cegin ac ystafelloedd ymolchi. Maent yn pennu cyfyngiadau meddiannaeth ac yn arolygu safonau rheoli yn gyson.

 

Rhaid bod gan Landlordiaid drwydded ar gyfer pob Tŷ Amlfeddiannaeth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael i landlordiaid yn yr adran Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth 


 

Trwyddedau ychwanegol ar gyfer eiddo yn Cathays

 

Mae cynllun trwyddedu ychwanegol ar waith ar gyfer yr holl Dai Amlfeddiannaeth yn Cathays i wella safon eiddo rhent yn yr ardal, yn enwedig o ran diogelwch tân a safonau ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

 

Bydd amodau’r drwydded yn cynnwys unrhyw waith sydd ei angen i sicrhau bod yr eiddo yn cyrraedd y safon.

 

Os ydych yn byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth

 

Mae’r cyngor hwn yn gyfrifol am orfodi safonau Tai Amlfeddiannaeth, felly os ydych yn byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth ac o’r farn bod peryglon afresymol nad yw eich landlord yn mynd i’r afael â hwy, rhowch wybod i ni am y broblem. Bydd rhaid i chi fod wedi cysylltu â’r landlord yn ysgrifenedig yn gyntaf, er mwyn rhoi’r cyfle iddo ymdrin â’r mater.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Dai Amlfeddiannaeth​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.

  


 

English