Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Tai preifat > Archwiliadau mewnfudo

Archwiliadau mewnfudo

Os ydych yn dod o dramor ac yn gwneud cais i fyw yn y Deyrnas Unedig, efallai bydd yr awdurdodau mewnfudo am gael gwybod am gyflwr yr eiddo rydych yn bwriadu byw ynddo.

 

Bydd angen i’r wybodaeth ddod o gorff annibynnol fel syrfëwr cymwys neu Swyddog Iechyd yr Amgylchedd.

 

Rydym yn cynnig y gwasanaeth hwn am £100. Rhaid talu’r swm hwn ymlaen llaw.

 

Sut i wneud cais am archwiliad?

 

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn sicrhau y caiff eich cais ei dderbyn. 

 

Gwneud cais am archwiliad tai

 

Anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau a siec am £100 yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerdydd’, i:

 

 

Gorfodi Tai
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ND

 

 

Gallwch dalu ag arian parod yn yr un cyfeiriad hefyd. Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

 

Unwaith i ni gael eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r tâl, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser cyfleus ar gyfer yr archwiliad. Yn ystod yr archwiliad, bydd angen i ni weld pob ran o’ch eiddo.

 

Mae angen y wybodaeth ganlynol arnom ar gyfer ein harchwiliad:

 

  • enw a dyddiad geni’r person sydd am fewnfudo i’r DU,

  • copi o’r Cytundeb Tenantiaeth neu Dystiolaeth o ran Pwy sy’n Berchen ar yr eiddo,  

  • enwau a dyddiadau geni’r holl bobl eraill sy’n byw yn yr eiddo,

  • Tystysgrif Diogelwch Nwy gyfredol ar gyfer yr eiddo.

 

Ein nod yw archwilio eich eiddo ac anfon llythyr i’r awdurdodau mewnfudo o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

   

English