Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Project Partneriaeth Tai (PPT) > Deunydd ymgynghori cyn cynllunio Croft Street

Deunydd ymgynghori cyn cynllunio Croft Street

Bydd ymgynghoriad cyn cyflwyno cais yn dechrau ar Crofts Street yn ystod yr wythnos yn dechrau 25 Chwefror 2019.


Mae’r holl ddarluniadau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu isod. Rhaid i unrhyw un sydd am wneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn 25 Mawrth 2019.ATODLEN 1 Erthygl 4(4)

Hysbysiadau cyn cais

ATODLEN 1B Erthyglau 2C a 2D

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS CYN GWNEUD CAIS CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
HYSBYSIAD CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORIAD CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO DAN ERTHYGLAU 2C A 2D


Diben yr Hysbysiad hwn: Diben yr hysbysiad: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi’r cyfle i gyflwyno sylwadau'n uniongyrchol i’r datblygwr ar ddatblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol (“ACLl”). Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei gyhoeddi gan yr ACLl perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i'r hysbysiad hwn yn cyfaddawdu eich gallu i gyflwyno sylwadau i’r ACLl ar unrhyw gais cynllunio perthnasol. Sylwch ei bod yn bosibl y rhodir unrhyw sylwadau a gyflwynir ar y ffeil gyhoeddus.


Datblygiad a gynigir yn Croft Street, Plasnewydd, Caerdydd, CF24 3DY

Rwy’n hysbysu bod Wates Residential (Cyngor Caerdydd) yn bwriadu gwneud cais cynllunio ar gyfer:

 “Datblygu hyd at 14 annedd breswyl (dosbarth defnydd C3), tirlunio, system ddraenio ddinesig gynaliadwy, mynediadau i gerddwyr a beicwyr a gwaith seilwaith a pheirianneg cysylltiedig.”

Gallwch weld copïau o’r:

- cais a gynigir:
- Y cynlluniau; a
- dogfennau ategol eraill

ar-lein yn https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Tai/Project-Partneriaeth-Tai/Pages/default.aspx


Mae cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael i weld yr wybodaeth hon ar-lein yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Aes, Caerdydd, CF10 IFL:


Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener: 09:00 – 18:00

Dydd Iau: 10:00 – 19:00

Dydd Sadwrn: 09:00 – 17:30

Dydd Sul: Ar gauMae copïau caled o’r wybodaeth ar gael i’w gweld trwy wneud apwyntiad yn unig yn Neuadd y Sir, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00. Ffoniwch 02920 871947 i wneud apwyntiad.

 

Dylai unrhyw un sydd eisiau gwneud sylwadau am y cynnig datblygu hwn ysgrifennu at yr asiant gan ddefnyddio’r arolwg ar-lein yn y cyfeiriad gwe uchod erbyn 25 Mawrth 2019.

 

Llofnod: ………………………………………………………………… Dyddiad: 22/02/2019

Dyddiad:
Ein Cyf:
Eich cyf:


Annwyl Breswylydd,

Ymgynghoriad cyn-ymgeisio statudol ar gyfer ailddatblygu safle'r Laboratory gynt, Croft Street, Caerdydd ar gyfer datblygiad preswyl.

 

Ysgrifennwn atoch fel preswylydd eiddo cyfagos â’r safle uchod ac mewn perthynas â’r ymgynghoriad cyn-ymgeisio ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig 14 tŷ cyngor newydd gyda seilwaith cysylltiedig a gwaith peirianneg yn Croft Street, Caerdydd.


Mae'n rhaid i bob prif gais cynllunio yng Nghymru gynnal ymgynghoriad cyn-ymgeisio gyda'r cyhoedd, y gymuned a'r ymgyngoreion arbenigol am gyfnod ddim llai na 28 diwrnod cyn cyflwyno cais cynllunio.


Felly, atodir hysbysiad cyn-ymgeisio i’r llythyr hwn sy’n rhoi'r wybodaeth i chi ar sut i weld a chyflwyno sylw ar y datblygiad arfaethedig uchod rhwng 25 Chwefror a 25 Mawrth 2019.


Yn ogystal, bydd sesiwn galw heibio ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei chynnal yn YMCA Plas (Canolfan Gymunedol Plasnewydd), 2 Shakespeare Street ddydd Gwener 1 Mawrth 2019 rhwng 2pm a 7pm lle gallwch weld manylion am y cynigion a siarad â Swyddogion y Cyngor ar y cynllun.


Yn ogystal â’r ymgynghoriad cyn-ymgeisio hyn, bydd gennych gyfle arall i gyflwyno sylwad ar gynigion y Cyngor yn ystod y broses Cais Cynllunio ffurfiol pan fydd cais wedi’i gyflwyno. 


Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y datblygiad hwn, cysylltwch â fi ar y nifer isod.

 

Yn gywir,

 

David Jaques
Rheolwr Datblygu Tai

 

 YMATEBWCH I:

Datblygu Tai, Ystafell 412 Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW   
Ffôn (029) 20 537351
E-bost: datblygutai@caerdydd.gov.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y safleoedd hyn, cysylltwch â Chyngor Caerdydd:

Datblygu Tai
Ffôn: 029 2087 1947


​​ ​​
​​​​​​​​​​
English