Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Sut y gallwch chi helpu

​Gallwch chi helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd drwy gefnogi’r cynlluniau sy’n darparu cymorth ymarferol ac arbenigol i bobl yn y ddinas.


Dangoswch eich CAERedigrwydd er mwyn helpu pobl i gadw oddi ar y stryd am byth.

Tecstiwch DIFF20 a’ch rhodd i 70070. I roi pum punt, tecstiwch DIFF20 £5

Bydd eich rhodd yn mynd i unigolion er mwyn darparu'r gefnogaeth iawn ar yr amser iawn.

Falle fydd chost ynghlwm a’ch tects. Cyfeiriwch at gyfraddau safonol eich gweithredwr ffon.Am fwy o wybodaeth ewch i ​cfiw.org.uk/cym​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Mae’r Prosiect Bws yn darparu gwasanaethau pum diwrnod o’r wythnos, 52 wythnos y flwyddyn, mewn bws deulawr wedi’i drawsnewid.

Gyda swyddfa ac ystafell feddygol, mae modd i bobl sy’n cysgu ar y stryd gael gafael ar wasanaethau gofal a chymorth brys.

Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu bwyd a diodydd poeth, ac yn gweithredu fel cysgod i bobl pan fo tywydd garw. Dysgwch fwy am waith Byddin yr Iachawdwriaeth​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.
Mae Tîm Ymyrraeth Cysgu ar y Stryd Caerdydd yn darparu gwasanaeth allgymorth i bobl ddigartref sy’n cysgu ar y stryd. Mae’r tîm yn darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor i bobl sy’n cysgu ar y stryd neu sy’n byw mewn cartref agored i niwed o fewn Caerdydd.

Mae staff profiadol yn cefnogi cleientiaid drwy roi cymorth ar ffurf brecwast, diodydd poeth, sachau cysgu, dillad cynnes, deunyddiau ymolchi a chymorth i ddod o hyd i ddarpariaeth leol arall drwy gydol y dydd a’r nos.

Rydym ni hefyd yn bodloni anghenion presennol drwy gynnig amrywiaeth eang o gymorth a thrwy hwyluso mynediad at y gwasanaethau mwyaf priodol, perthnasol ac yn aml arbenigol.

Bydd hyn yn cynnwys cyngor ar dai, atgyfeiriadau at lety â chymorth, cyngor ar fudd-daliadau, atgyfeiriadau at bob math o ofal iechyd ac atgyfeiriadau at ganolfannau camddefnyddio sylweddau.

Dysgwch fwy am y gwasanaethau a ddarperir gan dîm The Wallich​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.
Mae Canolfan Ddydd Huggard, sef canolfan ar gyfer gwasanaethau Huggard yng nghanol y ddinas, ar agor bob diwrnod o’r flwyddyn ac yn rhoi cymorth, cyngor ac arbenigedd datblygu. Mae’r Huggard yn rhoi prydau am ddim a chost isel, dillad am ddim, cyfleusterau golchi dillad a hylendid personol.

Mae’r ganolfan yn bodoli i roi cymorth hanfodol i bobl ddigartref ac yn rhoi’r cyfle i ymgysylltu a nhw mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes, er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety parhaol.

Mae Huggard yn gweithredu dwy ganolfan ddydd ar y safle. Mae gennym ganolfan sy’n ceisio helpu pobl â phroblemau alcohol a chyffuriau a chanolfan ar wahân i’r rhai hynny sy’n dymuno osgoi problemau yn ymwneud ag alcohol a chyffuriau a chael eu hamddiffyn rhagddynt.

Dysgwch fwy am wasanaethau Huggard​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .
  • Gall gwirfoddoli wneud gwahanol go iawn i fywydau pobl, hyd yn oed y cyfraniad lleiaf. Ein nod yw eich helpu chi i ddod o hyd i’ch cyfle gwirfoddoli perffaith a chyflawni eich potensial. Rydym ni’n awyddus i wirfoddolwyr ymuno â phob un o’r gwasanaethau canlynol: 

  • Tŷ Greenfarm (Hostel Teuluol)
  • Tŷ Tresillian (Hostel Person Unigol)
  • Gwasanaethau Teithwyr Sipsiwn
  • Adams Court (llety dros dro i deuluoedd/pobl unigol)
  • Allgymorth (Gwasanaeth pobl ddigartref sy’n cysgu ar y stryd)

Rydym ni’n awyddus i wirfoddolwyr ymuno â phob un o’r gwasanaethau hyn. Ar ôl cynefino byddwch yn cael trafodaeth am ba wasanaeth a fyddai fwyaf addas ar eich cyfer chi gyda’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n gwasanaeth fel gwirfoddolwr, cysylltwch â ni drwy e-bostio Greenfarmhostel@caerdydd.gov.uk​ neu ffoniwch 02920 873141

Rhowch wybod i ni am rywun sy’n cysgu ar y stryd

Os hoffech roi gwybod am rywun sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni drwy e-bostio roughsleeping@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English