Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Pobl ddigartref neu mewn perygl > Yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref

Mewn perygl o fod yn ddigartref

Os ydych yn wynebu’r posibilrwydd o golli eich cartref, mae angen i chi gael cyngor cyn gynted â phosibl. Gall cymorth ar gam cynnar atal eich problem rhag troi’n argyfwng.

 

Mae amryw resymau a allai olygu y byddwch yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 

  • Anhawster yn talu eich rhent neu forgais.
  • Methiant eich perthynas â’ch rhieni neu’ch partner sy’n golygu nad ydych yn gallu byw gyda nhw mwyach.
  • Aflonyddu neu fygythion.
  • Rhybudd i ymadael gan eich landlord.
  • Rydych yn cael eich erlid gan eich landlord.
  • Mae eich eiddo mewn cyflwr gwael.
  • Rydych mewn ôl-ddyledion rhent.
  • Anghydfod â’ch landlord ynghylch bond neu flaendal.

 

P’un a ydych yn berchennog tŷ, yn denant preifat, neu’n denant gyda’r cyngor neu gymdeithas dai, gallwch gysylltu â’n Gwasanaeth Dewisiadau Tai. Neu ffoniwch ni ar 029 2057 0750. Gallwch hefyd alw heibio yn un o’n Hybiau Cynghori neu asiantaeth gynghori arall yng Nghaerdydd.


 

Bwriadoldeb

Cofiwch wrth ystyried eich cais, bydd y Cyngor hefyd yn asesu p'un a ydych mewn unrhyw ffordd wedi cyfrannu at eich amgylchiadau - gelwir hyn yn 'bwriadoldeb'.  Ystyrir pob achos yn ofalus i benderfynu p’un a bod y golled o lety yn fwriadol neu fod dim bai arnoch chi.   Ystyrir ‘bwriadoldeb’ ar gyfer pob aelwyd ac eithrio pobl ifanc 16/17 oed na ellir eu dwyn yn gyfrifol am unrhyw golled o unrhyw lety blaenorol.

Mae gan y Cyngor hawl i wneud hyn dan Reoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau penodol) (Cymru) 2015’.

 

Aflonyddu a bygythion

 

Os ydych yn rhentu eich eiddo gan y Cyngor neu gymdeithas dai ac yn dioddef o aflonyddu neu fygythion, dylech roi gwybod i’ch Swyddog Tai a fydd yn gallu rhoi gwybod i chi pa gamau i’w cymryd.


 

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun neu’n rhentu gan landlord preifat, mae’n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â’ch landlord, y Gwasanaeth Dewisiadau Tai neu asiantaeth gynghori arall. Dylech gysylltu â’r heddlu os ydych o’r farn y gallai’r aflonyddu neu’r bygythion arwain at niwed i chi neu unrhyw un arall.

 


English