Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Yn ddigartref nawr

Os ydych chi’n ddigartref, yn cysgu ar y stryd, yn dibynnu ar gyfeillion am wely am y nos neu’n debygol o fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, bydd Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i rywle i chi fyw.  

 

Gwasanaeth Allgymorth i bobl ddigartref 

 

Mae gwasanaeth Allgymorth i bobl ddigartref yn rhoi cyngor a chymorth i bobl ddigartref a phobl eraill sy’n agored i niwed yng Nghaerdydd. Nod y tîm yw gwneud hyn drwy allgymorth effeithiol, atgyfeirio priodol a rhoi cymorth i bobl. 
 
Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o asiantaethau elusennol a sector gwirfoddol statudol/anstatudol sy’n darparu Gwasanaethau Rheng Flaen sy’n cwmpasu materion fel llety brys, Iechyd, camddefnyddio sylweddau ac ati.
 
 
Mae croeso i bawb gysylltu. Os ydych yn ddigartref neu’n ymwybodol o rywun sy’n ddigartref, cysylltwch â ni gan roi manylion lleoliad, rhifau, dyddiad ac amser.
 

Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl drwy ffonio neu alw heibio:

 

Y Gwasanaeth Dewisiadau Tai
Y Ganolfan Dewisiadau Tai
Hansen Street
Caerdydd


 

Oriau agor:

Dydd Llun 9am - 4.30pm

Dydd Mawrth 9am - 4.30pm

Dydd Mercher 9am - 4.30pm

Dydd Iau 11am - 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

 

Ffon: 029 2057 0750
Allan o oriau swyddfa: 029 2087 3141

  

Bydd angen i ni siarad gyda chi am eich sefyllfa a gofyn cwestiynau i ddarganfod sut y daethoch yn ddigartref neu pam eich bod yn debygol o golli eich cartref. Lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr na fyddwch yn colli eich cartref presennol os oes gennych un. Byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am yr opsiynau tai sydd ar gael i chi. 

 

Mae’n bosibl y bydd angen i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni er mwyn ein galluogi i asesu eich sefyllfa. Bydd hyn yn cynnwys prawf adnabod a manylion eich incwm. Dylech ddarparu’r dogfennau gwreiddiol y byddwn yn gofyn amdanynt cyn gynted â phosibl. 


 

Bwriadoldeb - beth mae'n ei olygu?

 
Cofiwch wrth ystyried eich cais, bydd y Cyngor hefyd yn asesu p'un a ydych mewn unrhyw ffordd wedi cyfrannu at eich amgylchiadau - gelwir hyn yn 'bwriadoldeb'.  Ystyrir pob achos yn ofalus i benderfynu p’un a bod y golled o lety yn fwriadol neu fod dim bai arnoch chi.   Ystyrir ‘bwriadoldeb’ ar gyfer pob aelwyd ac eithrio pobl ifanc 16/17 oed na ellir eu dwyn yn gyfrifol am unrhyw golled o unrhyw lety blaenorol.
 
Mae gan y Cyngor hawl i wneud hyn dan Reoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau penodol) (Cymru) 2015’.
 

 

029 20570715

​​​​​
English