Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth i bobl sy'n dioddef o drais domestig

Cyngor Caerdydd ar ôl derbyn statws Rhuban Gwyn yn ddiweddar.
 
Ymgyrch y Rhuban Gwyn yw’r mudiad mwyaf yn y byd a arweinir gan ddynion i atal trais gan ddynion yn erbyn menywod. I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud addewid ewch i www.whiteribboncampaign.co.uk​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 
 
Os ydych yn dioddef o drais domestig neu’n byw mewn ofn, mae nifer o asiantaethau y gallwch gysylltu â hwy i gael help a chyngor.

 

P’un a ydych yn rhentu eiddo neu’n berchen ar dŷ, gallwch gysylltu â’n Gwasanaeth Dewisiadau Tai:

 

029 2057 0750 (9am – 5pm)

 

Y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 029 2087 3141.

 

Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth 24 awr Cymorth i Fenywod ar 029 2046 0566.

 

Os ydych yn denant cymdeithas dai gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa dai​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl enbyd ffoniwch 999.

 

Gallwn drafod eich opsiynau tai gyda chi, a’ch helpu i ddod o hyd i rywle diogel i aros dros dro os oes angen. Byddwn hefyd yn eich helpu i gynllunio ar gyfer yr hirdymor. Gallai hyn gynnwys gwneud trefniadau ar gyfer ailgartrefu neu ddychwelyd adref gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar waith.

 

Byddwn yn asesu anghenion pob unigolyn, a gall y cymorth y gallwn ei gynnig gynnwys y canlynol:

 

  • diogelu’r eiddo a rhoi cyngor ar ddiogelwch personol.
  • asesiad risg a chynllunio diogelwch.
  • help gyda phroblemau tenantiaeth, e.e. ôl-ddyledion rhent, cwynion gan gymdogion.
  • cymorth wrth i chi ymgartrefu.
  • rhywun i’ch hebrwng i apwyntiadau, e.e. cyfreithwyr, yr heddlu, meddygon.
  • cymorth o ran materion yn ymwneud â chyfiawnder troseddol, dewisiadau tai ac atgyfeiriadau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • cymorth o ran dyledion a materion ariannol.
  • cymorth i ddefnyddio gwasanaethau cwnsela a gweithdai i fagu hyder a hunan-barch.
  • cydgysylltu ag asiantaethau priodol eraill ac atgyfeiriadau.


Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni.


Asiantaethau a all helpu

 

Bawso​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwasanaethau arbenigol i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin.

 

Cymorth i Fenywod Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sefydliad lleol sy’n gweithio i atal trais yn erbyn menywod a phlant.

 

Rainbow Bridge​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llinell gymorth genedlaethol i lesbiaid, hoywon, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol sy’n dioddef o drais domestig.

 

Y Ganolfan Cyngor ar Bopeth – Canllaw Cynghori​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Arweiniad a chymorth i unrhyw un sy’n dioddef o drais domestig.


Childline​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Arweiniad a help i blant y mae trais domestig yn effeithio arnynt.

 

Gwasanaeth ymyrryd mewn argyfwng cam-drin domestig

 

Rydym yn gweithio gyda Chymorth i Fenywod Caerdyd​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​d i roi cymorth cyfrinachol am ddim i fenywod a phlant sy’n wynebu’r risg o gam-drin domestig neu ddigartrefedd yn sgîl trais domestig.

 

I gael cymorth 24 awr y dydd gan Gymorth i Fenywod Caerdydd, ffoniwch:

 

029 2046 0566

 

Cymorth i Fenywod Caerdydd
16 Moira Terrace
Adamsdown
Caerdydd
CF24 0EJ

Ffacs: (029) 2048 4097

E-bost: cwa@cardiffwomensaid.org.uk 

 

Cysylltwch â ni ar-lein​​​​​​​​