Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth i bobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd

Os ydych rhwng 16 a 25 oed ac yn ei chael hi’n anodd byw gartref, gallwch gysylltu â ni am help a chyngor.  Rydym yn gweithio gyda’r elusen Llamau, sy’n rhoi cyngor cyfrinachol am ddim i bobl ifanc sy’n ddigartref neu’n wynebu’r risg o fod yn ddigartref.

 

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallwn naill ai roi cyngor a chymorth uniongyrchol i chi neu eich atgyfeirio i’r Project Dewisiadau Tai.

 

Bydd tîm y Project Dewisiadau Tai yn asesu eich amgylchiadau i ganfod a ydych yn gymwys i gael help dan gyfreithiau digartrefedd.

 

Byddant yn trafod eich opsiynau tai ac mae’n bosibl y gallant eich helpu i ddatrys eich problemau gyda’ch teulu er mwyn osgoi digartrefedd.

 

Gall y cymorth sydd ar gael gan y gwasanaeth hwn gynnwys y canlynol:

 

  • dod o hyd i gartref.
  • help o ran problem sy’n ymwneud â thenantiaeth.
  • cymorth wrth i chi ymgartrefu.
  • rhywun i fynd gyda chi i’ch apwyntiadau.
  • cymorth o ran materion cyfiawnder troseddol, dewisiadau tai ac atgyfeiriadau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • cymorth o ran dyledion a materion ariannol.
  • cymorth i ddefnyddio gwasanaethau cwnsela a gweithdai i fagu hyder a hunan-barch.
  • gweithio gydag asiantaethau priodol eraill ac atgyfeiriadau.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni

 

Gadael Gofal

Os ydych yn gadael gofal ac yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref, ffoniwch: 029 2023 9827

 

Dan 16 oed

Os ydych dan 16 oed ac yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref, gallwch gael help a chyngor gan ein Tîm Gwasanaethau Plant.

 

Yn ddigartref nawr


Os yn bosibl, peidiwch â cherdded allan ar ôl anghydfod. Dylech geisio aros yn eich cartref. Gallwch gysylltu â ni o hyd i gael cyngor a chymorth o ran beth i’w wneud nesaf.

 

Ond os ydych yn ddigartref heno a heb unrhyw le i fynd, cysylltwch â ni ar unwaith:

 

029 2057 0750 (yn ystod y dydd) neu

 

029 2087 3141 (rhif argyfwng y tu allan i oriau swyddfa)


Y Gwasanaeth Dewisiadau Tai  

Y Ganolfan Dewisiadau Tai
Hansen Street
Caerdydd
CF10 5DW

 

Nid oes gan bob person ifanc yr hawl i gael llety argyfwng. Bydd angen i ni gadarnhau eich bod yn ddigartref mewn gwirionedd, a beth yw’r rhesymau dros hynny. Bydd angen i ni gysylltu â’ch rhieni, neu’r bobl rydych yn byw gyda nhw, i gael manylion a chanfod p’un a allwch ddychwelyd adref neu beidio.

 

Gwasanaeth Achub Tenantiaethau Pobl Ifanc


I gysylltu â Gwasanaeth Achub Tenantiaeth Llamau, ffoniwch:


029 2023 9585 (9am – 5pm)

 

07909 002 992 (y tu allan i oriau swyddfa arferol).


Cysylltwch â ni ar-lein