Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

Rhaid i chi fodloni’r meini prawf canlynol i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun:
 
  • Rydych yn prynu tŷ am y tro cyntaf*.
  • Rydych yn 18 oed neu’n hŷn.
  • Rydych wedi bod yn byw a/neu’n gweithio yng Nghaerdydd am y 6 mis diwethaf o leiaf.
  • Rydych yn ddeiliad pasbort y DU neu’r UE/Ardal Economaidd Ewropeaidd neu â stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ yn eich pasbort.
  • Gallwch gyflawni’r ymrwymiad ariannol hirdymor a ddaw yn sgîl bod yn berchen ar dŷ.
 
Os ydych yn gadael y lluoedd arfog, dim ond os y buoch chi’n byw yng Nghaerdydd am y 6 mis olaf cyn i chi ymrestru y gallwch wneud cais.
 
*Rhaid i chi beidio â chael na bod wedi cael unrhyw fuddiant ariannol mewn eiddo. Mae hyn yn cynnwys peidio â chael eich enw ar unrhyw weithred morgais. Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwn yn ystyried eich cais os oeddech yn berchen ar eiddo yn flaenorol gyda phartner ond y bu’n rhaid i chi werthu eich eiddo yn sgîl diwedd eich perthynas neu ysgariad.
 
Nid yw’r cynllun ar gael i’r bobl ganlynol:

  • pobl nad ydynt yn ddeiliad pasbort y DU neu’r UE/Ardal Economaidd Ewropeaidd neu sydd â phasbort heb stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’;
  • pobl sydd â budd ariannol mewn eiddo;
  • pobl sydd wedi cael budd o fenter perchnogaeth cartref cost isel yn y gorffennol;
  • pobl sy’n gallu fforddio 100% o bris eiddo sy’n addas i’w hanghenion;
  • tenantiaid Cyngor Caerdydd neu gymdeithas dai sydd mewn ôl-ddyledion rhent neu sy’n torri eu cytundeb tenantiaeth.