Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

Mae’r cynllun yn cynnig eiddo newydd ar sail ecwiti a rennir neu berchenogaeth a rennir. Darperir yr eiddo gan adeiladwyr tai sector preifat ar ddatblygiadau tai penodol yng Nghaerdydd.
 
 

Ecwiti a rennir


Mae hyn fel arfer yn golygu y bydd ymgeisydd llwyddiannus yn talu am y rhan fwyaf o werth yr eiddo drwy forgais a chynilion personol, a bydd y Cyngor, neu gymdeithas dai a enwebir, yn talu am y gyfran lai sy’n weddill. 
 
Bydd yr union gyfran sydd ar gael yn dibynnu ar feini prawf yr eiddo a gynigir dan y cynllun, ond fel arfer bydd yn 70%. Gan fod hyn yn drefniant ecwiti a rennir, ni fydd yn rhaid i chi dalu rhent ar y gyfran nad ydych yn berchen arni.
 
Byddwch yn ad-dalu’r gyfran nad ydych yn berchen arni pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo neu’n ei brynu’n llwyr. Bydd hyn yn seiliedig ar y gwerth ar y farchnad y pryd hwnnw.
 

Perchenogaeth a rennir


Fel arfer mae’r cynllun yn seiliedig ar y model ecwiti a rennir, ond weithiau bydd cyfle ar gael i fod yn berchen ar eiddo. Y gwahaniaeth rhwng hyn a’r model ecwiti a rennir yw y byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn talu rhent gostyngedig ar y ganran o’r eiddo nad yw’n berchen arni. Mae hyn yn eich galluogi i brynu mwy o gyfranddaliadau (gan gynyddu cyfran eich perchentyaeth). Mae hyn yn golygu y gallwch fod yn berchen ar 100% yn dibynnu ar delerau’r les.
 

Ailwerthu


Bydd ambell i eiddo ar gael pan fydd y perchnogion presennol sydd wedi prynu eiddo drwy’r cynllun yn penderfynu gwerthu. Gelwir hyn yn ailwerthu.
 
Os y gwnaethoch brynu drwy’r cynllun a’ch bod am werthu eich eiddo, rhaid i chi roi gwybod i ni yn gyntaf er mwyn rhoi cyfle i ni ddod o hyd i brynwr o’r rhestr o ymgeiswyr y cynllun.
 
Os nad ydym yn gallu dod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo o fewn cyfnod penodol, bydd rhwydd hynt i chi werthu’r eiddo ar y farchnad agored ac ad-dalu’r gyfran o’r pris y cytunwyd arni i’r Cyngor neu’r gymdeithas dai.