Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Datblygiadau Newydd

Gweld manylion eiddo sydd ar gael mewn datblygiadau tai newydd. ​​


Mae Cartrefi Caerdydd yn raglen ddatblygu flaengar rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential.  Bydd y rhaglen ddatblygu 10 mlynedd yn dod â thua 1,500 o dai newydd effeithlon, cynaliadwy i amryw safleoedd ledled Caerdydd a bydd yn gymysgedd o dai preifat a fforddiadwy. 


Bydd tua 600 o’r tai’n dai cyngor newydd i’w rhentu a bydd sawl eiddo ar gael hefyd i’w prynu drwy Gynllun Perchentyaeth â Chymorth gan y Cyngor.  Bydd yr eiddo yn cael ei werthu trwy’r cynllun am 70% o werth y farchnad agored a bydd y Cyngor yn cadw’r cyfran ecwiti o’r 30% a fydd yn weddill.  

Y stori hyd yma...

Mae’r gwaith adeiladu yn dod ymlaen yn dda yng Ngham 1, gyda 7 datblygiad byw ac 1 bellach wedi’i gwblhau.  Disgwylir i 5 datblygiad gael eu cwblhau ar ddechrau 2020 a 2 arall gael eu dechrau yn y Gwanwyn 2020.    Mae caniatâd cynllunio hefyd wedi’i gymeradwyo ar 4 safle arall yng nghamau 2/3.   

Mae dros 130 eiddo eisoes wedi’u gwerthu ar y farchnad agored drwy Wates, gyda chanran uchel iawn yn cael eu prynu gan bobl leol.   

Hyd yn hyn, rydym wedi adeiladu 97 o gartrefi Cyngor newydd ac wedi dyrannu cyfanswm o 9 eiddo trwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar Rhos yr Arian a Lôn Bryn Hyfryd i’r rheiny sy’n prynu am y tro cyntaf, gyda 7 perchennog yn cwblhau’r broses brynu ers Ebrill 2019. Defnyddiwch y dolenni penodol i’r safle i gael gwybod rhagor am yr eiddo sydd ar gael trwy’r cynllun a sut mae gwneud cais. 


Silvervale Park.jpg
Mae cyfanswm o wyth eiddo 2 a 3 ystafell wely ar gael i’w prynu drwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar y datblygiad newydd hwn oddi ar Willowbook a Crickhowell Road yn Llaneirwg.

Mae 2 eiddo eisoes wedi’u gwerthu, gyda thrydydd eiddo yn y broses o gael ei werthu ar hyn o bryd.

Disgwylir i’r eiddo sy’n weddill gael eu cwblhau erbyn gwanwyn 2020 bellach, felly byddwn yn ail-hysbysebu’n fuan.

Sylwch y bydd rhaid i chi gofrestru ar ein rhestr aros er mwyn gwneud cais.
Mae holl eiddo Mount Pleasant Lane wedi’u gwerthu neu dan gynnig
Snowden.jpg 

Mae gennym dai dwy ystafell wely a thair ystafell wely i’w prynu trwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar y datblygiad newydd sbon hwn oddi ar Snowden a Wilson Road yn Nhrelái.


Ar hyn o bryd rydym yn marchnata plotiau 1 - 4​

Tai 2 ystafell wely (Plotiau 2 a 3)Pris y Farchnad - £157,500
Pris Prynu PâCh​ - £110,250 (Rhaniad ecwiti o 70%)
Rhaniad Cyngor Caerdydd - 30%
 
Dyddiad Cwblhau Adeiladu a Ragwelir - Gaeaf 2019
 

Tai 3 ystafell wely (Plotiau 1 a 4)

Pris y Farchnad - £192,500
Pris Prynu PâCh - £134,750 (Rhaniad ecwiti o 70%)
Rhaniad Cyngor Caerdydd - 30%
 
 
Dyddiad Cwblhau Adeiladu a Ragwelir - Gaeaf 2019
 
Er mwyn gwneud cais am yr eiddo hyn, e-bostiwch LCHO@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 1948 i ofyn am becyn ymgeisio gan ddyfynnu ‘Pecyn Ymgeisio Snowden Road’. Cofiwch fod rhaid i chi fod wedi cofrestru ar ein rhestr aros cyn y gallwch wneud cais am becyn ymgeisio.
 
 
Gan mai safle adeiladu yw’r datblygiad hwn, nid yw’r eiddo hyn ar gael i’w gweld ar hyn o bryd.  Caiff trefniadau eu gwneud, fodd bynnag, i ymgeiswyr llwyddiannus ymweld â’u heiddo perthnasol pan fo’n ddiogel gwneud felly. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am yr eiddo hyn yw 5pm, 14/02/2020. 

Ceidw Cyngor Caerdydd yr hawl i ddyrannu eiddo i ymgeiswyr llwyddiannus. 


​Bydd datblygiad preswyl mawr yng nghanol 900 erw o gefn gwlad yng Ngogledd-orllewin Caerdydd yn creu hyd at 7000 o gartrefi newydd dros raglen adeiladu 15 mlynedd.

Bydd rhai o’r eiddo hyn ar gael i’w gwerthu drwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar y safleoedd datblygu canlynol:

  • Parc Plymouth, Radur​
  • Cae Sain Ffagan, oddi ar Pentrebane Drive (Ar gael yn 2020)
  • Pentre-baen Cwrt Sant Ioan, oddi ar Llantrisant Road, Radur (Ar gael yn 2020​)I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch PerchentyaethCostIsel@caerdydd.gov.uk​

Cofiwch fod yn rhaid eich bod wedi eich cofrestru ar ein rhestr aros cyn y gallwch wneud cais am becyn cais. Y dyddiad cau i gyflwyno eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a dogfennau ategol yw 5pm, 29.07.19. FODD BYNNAG, caiff eiddo ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin os cyflwynir ceisiadau cyn y dyddiad cau a nodir.  *Mae Cyngor Caerdydd bellach yn hysbysebu tai newydd sbon yn natblygiad HIGHFIELDS Bellway ym Mhentref Llaneirwg.   Cynigir yr eiddo hyn gan Gymdeithas Tai Unedig Cymru sydd â chyfran ecwiti 35% -     

1 x Tŷ Pâr Charfield - £126,750 ar gyfer cyfran o 65% (£195,000 yw gwerth y farchnad) 

1 x Linc Ganol Charfield - £126,750 ar gyfer cyfran o 65% (£195,000 yw gwerth y farchnad)


Map lleoliad (40kb JPG)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Manyleb eiddo (246kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​ 


Os hoffech chi wneud cais am yr eiddo hyn, e-bostiwch LCHO@caerdydd.gov.uk gan roi Cais Highfields yn y blwch pwnc a gofyn yn glir am gael pecyn mewn e-bost, neu ffoniwch 029 2087 1948. 

Os hoffech chi drefnu apwyntiad i edrych ar Blotiau 69 a 75, e-bostiwch Cymdeithas Tai Unedig Cymru yn development.support@unitedwelsh.com neu ffoniwch 029 2085 8144 / 029 2085 8165 / 029 2085 8145. Er eich diogelwch eich hun, peidiwch â cheisio cerdded ar y safle adeiladu oni bai bod cynrychiolydd o’r Gymdeithas Dai gyda chi.​   


Y dyddiad cau i gyflwyno eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a dogfennau ategol yw 5pm, 31.01.20. FODD BYNNAG, caiff eiddo ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin os cyflwynir ceisiadau cyn y dyddiad cau a nodir. *   


Cofiwch fod yn rhaid eich bod wedi eich cofrestru ar ein rhestr aros cyn y gallwch wneud cais am becyn cais.


*Mae Cyngor Caerdydd yn hawl i ddyrannu eiddo i ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae’n dda gan Gyngor Caerdydd hysbysebu tai 3 ystafell wely newydd sbon ar ran Cymdeithas Tai Unedig Cymru ar Ddatblygiad Highfields ym Mhentref Llaneirwg. 

Mae’r tai hyn yn cael eu gwerthu ar sail rhan-berchnogaeth, lle byddwch chi’n talu morgais ar y rhan sy’n eiddo i chi a rhent ar y gweddill, a fydd yn eiddo i Unedig Cymru.  

Gwerth y tai ar y farchnad agored yw £239,995 ac mae gan ymgeiswyr gyfle i brynu cyfran 60% am £143,997.  

Map lleoliad (40kb JPG)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Manyleb Eiddo (2mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer yr eiddo hyn, e-bostiwch Unedig Cymru​ neu ffoniwch 029 2085 8145. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu apwyntiad, ewch i wefan Harmoni Homes.​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Noder nad yw’r eiddo hyn yn cael eu cynnig drwy Gynllun Perchentyaeth â Chymorth Cyngor Caerdydd. Rhaid cyfeirio pob ymholiad, gan gynnwys am feini prawf cymhwysedd, i Gymdeithas Tai Unedig Cymru. 
Cyn bo hir byddwn yn hysbysebu tai 2 a 3 ystafell wely ar ddatblygiad Barratt Homes ger Heol Llantrisant yn Sain Ffagan.​​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
English