Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth old

Mae’r cynllun wedi’i anelu at bobl na allant fforddio prynu cartref addas heb gymorth ariannol, ond a all gyflawni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar dŷ.


Gweld yr eiddo sydd ar werth ​

Ydych chi’n gymwys?


Rhaid i chi fodloni’r meini prawf canlynol i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun:

 

 • Rydych yn prynu tŷ am y tro cyntaf*.
 • Rydych yn 18 oed neu’n hŷn.
 • Rydych wedi bod yn byw a/neu’n gweithio yng Nghaerdydd am y 6 mis diwethaf o leiaf.
 • Rydych yn ddeiliad pasbort y DU neu’r UE/Ardal Economaidd Ewropeaidd neu â stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ yn eich pasbort.
 • Gallwch gyflawni’r ymrwymiad ariannol hirdymor a ddaw yn sgîl bod yn berchen ar dŷ.

 

Os ydych yn gadael y lluoedd arfog, dim ond os y buoch chi’n byw yng Nghaerdydd am y 6 mis olaf cyn i chi ymrestru y gallwch wneud cais.

 

*Rhaid i chi beidio â chael na bod wedi cael unrhyw fuddiant ariannol mewn eiddo. Mae hyn yn cynnwys peidio â chael eich enw ar unrhyw weithred morgais. Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwn yn ystyried eich cais os oeddech yn berchen ar eiddo yn flaenorol gyda phartner ond y bu’n rhaid i chi werthu eich eiddo yn sgîl diwedd eich perthynas neu ysgariad.

 

Nid yw’r cynllun ar gael i’r bobl ganlynol:


 • pobl nad ydynt yn ddeiliad pasbort y DU neu’r UE/Ardal Economaidd Ewropeaidd neu sydd â phasbort heb stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’;
 • pobl sydd â budd ariannol mewn eiddo;
 • pobl sydd wedi cael budd o fenter perchnogaeth cartref cost isel yn y gorffennol;
 • pobl sy’n gallu fforddio 100% o bris eiddo sy’n addas i’w hanghenion;
 • tenantiaid Cyngor Caerdydd neu gymdeithas dai sydd mewn ôl-ddyledion rhent neu sy’n torri eu cytundeb tenantiaeth.


Sut mae’r cynllun yn gweithio


Mae’r cynllun yn cynnig eiddo newydd ar sail ecwiti a rennir neu berchenogaeth a rennir. Darperir yr eiddo gan adeiladwyr tai sector preifat ar ddatblygiadau tai penodol yng Nghaerdydd.

 

Ecwiti a rennir


Mae hyn fel arfer yn golygu y bydd ymgeisydd llwyddiannus yn talu am y rhan fwyaf o werth yr eiddo drwy forgais a chynilion personol, a bydd y Cyngor, neu gymdeithas dai a enwebir, yn talu am y gyfran lai sy’n weddill. 

 

Bydd yr union gyfran sydd ar gael yn dibynnu ar feini prawf yr eiddo a gynigir dan y cynllun, ond fel arfer bydd yn 70%. Gan fod hyn yn drefniant ecwiti a rennir, ni fydd yn rhaid i chi dalu rhent ar y gyfran nad ydych yn berchen arni.

 

Byddwch yn ad-dalu’r gyfran nad ydych yn berchen arni pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo neu’n ei brynu’n llwyr. Bydd hyn yn seiliedig ar y gwerth ar y farchnad y pryd hwnnw.

 

Perchenogaeth a rennir


Fel arfer mae’r cynllun yn seiliedig ar y model ecwiti a rennir, ond weithiau bydd cyfle ar gael i fod yn berchen ar eiddo. Y gwahaniaeth rhwng hyn a’r model ecwiti a rennir yw y byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn talu rhent gostyngedig ar y ganran o’r eiddo nad yw’n berchen arni. Mae hyn yn eich galluogi i brynu mwy o gyfranddaliadau (gan gynyddu cyfran eich perchentyaeth). Mae hyn yn golygu y gallwch fod yn berchen ar 100% yn dibynnu ar delerau’r les.

 

Ailwerthu


Bydd ambell i eiddo ar gael pan fydd y perchnogion presennol sydd wedi prynu eiddo drwy’r cynllun yn penderfynu gwerthu. Gelwir hyn yn ailwerthu.

 

Os y gwnaethoch brynu drwy’r cynllun a’ch bod am werthu eich eiddo, rhaid i chi roi gwybod i ni yn gyntaf er mwyn rhoi cyfle i ni ddod o hyd i brynwr o’r rhestr o ymgeiswyr y cynllun.

 

Os nad ydym yn gallu dod o hyd i brynwr ar gyfer eich eiddo o fewn cyfnod penodol, bydd rhwydd hynt i chi werthu’r eiddo ar y farchnad agored ac ad-dalu’r gyfran o’r pris y cytunwyd arni i’r Cyngor neu’r gymdeithas dai.

 

Costau prynu tŷ


Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gallu fforddio talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ. Ymhlith y rhain mae’r canlynol:

 

 • Ffioedd prisio / tirfesur
 • Costau cyfreithwyr a’r gofrestrfa tir
 • Ffioedd chwilio
 • Blaendal ar forgais (yn dibynnu ar y benthyciwr)
 • Treth stamp (yn dibynnu ar yr ardal a gwerth yr eiddo)
 • Ffi gadw (yn dibynnu ar bolisi’r datblygwr tai).

 

Yn ogystal â’r taliadau untro hyn sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ, bydd hefyd angen i chi sicrhau eich bod yn gallu fforddio’r costau parhaus megis:

 

 • Taliadau morgais misol;
 • Y Dreth Gyngor
 • Biliau cyfleustodau;
 • Costau cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo;
 • Yswiriant adeiladau a chynnwys;
 • Yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd ar forgais;
 • Tâl gwasanaeth a rhent tir (ar gyfer eiddo lesddaliad).


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun perchentyaeth â chymorth, cysylltwch â ni


Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun


Bydd angen i chi gwblhau a llofnodi ffurflen gofrestru’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth (72kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ ​ a'i dychwelyd drwy e-bost i LCHO@caerdydd.gov.uk neu drwy’r post i:

 

Perchentyaeth â Chymorth
Datblygu Tai
Cyngor Caerdydd
Blwch SP 410
Caerdydd
CF11 1FT


Mae croeso i chi ein ffonio hefyd i ofyn am ffurflen gais ar 029 2053 7366.

 

Byddwn yn defnyddio’r ffurflen gais i asesu p’un a ydych yn gymwys i’r cynllun. Byddwn yn gofyn am eich manylion cyswllt personol, eich amgylchiadau presennol o ran llety, eich incwm ac unrhyw gynilion sydd gennych. Byddwn hefyd yn gofyn pa fath o eiddo rydych yn chwilio amdano ac ym mha ardaloedd o Gaerdydd.

 

Gwneud cais am eiddo

 

Unwaith i chi gofrestru ar ein rhestr aros, byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eiddo newydd ac eiddo sy’n cael ei ailwerthu ar gael. Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob datblygiad y mae gennych ddiddordeb ynddo.

 

Pan fyddwch yn gwneud cais am eiddo newydd neu eiddo sy’n cael ei ailwerthu, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais a rhoi gwybodaeth, gan gynnwys tystiolaeth o’ch cyfeiriad, incwm, unrhyw gynilion, eich alldaliadau a thystysgrif forgais ar gyfer y gyfran ganrannol rydych yn gwneud cais amdani.

 

Yna caiff eich cais ei asesu yn erbyn y meini prawf cymhwysedd a rhoddir sgôr i chi ar sail meini prawf a bennwyd ymlaen llaw. Byddwch yn destun asesiad ariannol hefyd. Cynigir yr eiddo yn amodol i’r ymgeisydd sydd â’r sgôr uchaf, ar yr amod bod ei asesiad ariannol yn foddhaol hefyd.

 

Os ydych yn llwyddiannus, bydd cyfnod byr gennych i wneud cynnig morgais cyn y gellir gwneud cynnig enwebu ffurfiol.

 

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu ffi gadw i sicrhau eich cartref newydd. Caiff y ffi hon ei didynnu o’r pris terfynol a delir gennych.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar gael ar wefan Tai Caerdydd.