Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addasu eich cartref

Therapi Galwedigaethol 


Therapi Galwedigaethol ​

Os ydych chi, neu aelod o’ch teulu, yn ei chael hi’n anodd mynd o gwmpas eich cartref, gallwch ofyn am asesiad gan Therapydd Galwedigaethol. Gall yr anhawster fod oherwydd anabledd corfforol, nam synhwyrol neu oedran.  Bydd y therapydd yn asesu a fyddai cyfarpar neu addasiadau yn gallu ei gwneud yn haws i chi fyw’n annibynnol.Grant Cyfleusterau i’r Anabl​


Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant Cyfleusterau i’r Anabl os oes gennych anabledd corfforol. Bydd y grant yn cyfrannu at gostau addasu eich cartref i sicrhau y gallwch fyw mor annibynnol â phosibl.


Help i Symud Eich Biniau


Os ydych yn ei chael yn anodd rhoi eich bin allan i’w gasglu, gallwch wneud cais i ddefnyddio ein Casgliad Gwastraff â Chymorth.  Bydd casglwyr sbwriel yn gwybod bod ganddynt hawl i symud eich biniau o’ch cartref os nad ydynt ar ymyl y ffordd.  Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn.


Cyfarpar Byw’n Annibynnol 


Gallwn ni gynnig help a chyngor ar nodi cyfarpar a mân addasiadau sy'n gallu eich helpu i fwy’n mwy annibynnol.   

Gwasanaeth Cyfarpar ar y Cyd​ Caerdydd a'r Fro


Mae'r Gwasanaeth Cyfarpar ar y Cyd yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, a'r GIG i ddarparu offer meddygol a chynhyrchion ymataliaeth ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Caiff eitemau eu rhagnodi gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol – os credwch y gallai fod angen offer meddygol arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaethau Byw'n Annibynnol​:

029 20 234 234

Caiff eitemau fel cymudo, stolion persawr, cymhorthion ymolchi ac ystafelloedd gwely, a hyd yn oed gwelyau proffilio a theclynnau codi eu benthyca i breswylwyr a chaiff pob un ei ailgylchu yn ôl i'r gwasanaeth unwaith nad oes eu hangen mwyach.

Os nad oes angen darn o offer arnoch mwyach, gallwch ei ddychwelyd i un o'n dau warws neu ffoniwch ni i godi casgliad:

Parc Busnes Caerdydd
Unedau 2-3 Lambourne Crescent
Llanisien
CF14 5GF 

Ystad Ddiwydiannol West Point
Uned 5b
Ffordd Penarth
Caerdydd
CF11 8JQ 

Os oes gennych broblem gyda darn o offer sydd angen gwaith cynnal a chadw neu atgyweirio, gallwch ein ffonio, mae hyn yn cynnwys argyfwng y tu allan i oriau. 
029 2087 3673

Rydym hefyd yn darparu presgripsiynau ymataliaeth ar ran y GIG.

Os oes gennych ymholiad am eich cynhyrchion ymataliaeth, maint neu bresgripsiwn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori ar Ymataliaeth
029 2184 1590

Os oes gennych ymholiad am eich cynnyrch, cysylltwch â:
029 2087 3673

Gofal a Thrwsio


Mae Gofal a Thrwsio​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn elusen genedlaethol sy'n helpu perchenogion tai a thenantiaid preifat hŷn i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi.  Gallwn ni eich cyfeirio atynt a byddant yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod pa waith trwsio neu atgyweiriadau sydd eu hangen arnoch, yr atebion posibl, y costau tebygol a ffynonellau arian.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.


029 2023 4234

Llun – Iau: 8.30am i 5pm
Dydd Gwener:  8.30am i 4.30pm 
​​
Neu gallwch wneud atgyfeiriad i’r Gwasanaethau Gofal Oedolion.

 

© 2022 Cyngor Caerdydd