Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Cymorth i denantiaid

Cymorth i denantiaid

Rydym yn rhedeg cynllun cymorth i denantiaid i helpu pobl sy’n agored i niwed ar draws pob math o denantiaeth gyda nifer o faterion, megis:

 

 • cyllidebu;
 • materion tenantiaeth, e.e. ôl-ddyledion rhent, cymdogion sy’n peri niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol;
 • eirioli;
 • rheoli arian;
 • cyngor ar ddyledion;
 • cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth;
 • datblygu sgiliau byw’n annibynnol.


Mae’r cynllun hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi nifer o asiantaethau i gydweithio i roi’r math priodol o gymorth i unigolion er mwyn diwallu eu hanghenion.

 

Mae’r asiantaethau cymorth canlynol yn rhan o’r cynllun hwn:

 

 

Mae gwasanaethau cymorth arbennig ar gael i’r canlynol hefyd:

 

Pobl ifanc 

Dioddefwr trais domestig  

 

Ydych chi’n gymwys?

 

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael cymorth dan y cynllun os ydych yn bodloni rhai o’r meini prawf canlynol, neu bob un ohonynt, a bod gennych anghenion cymorth o ran tenantiaeth:

 

 • dioddefwyr cam-drin domestig  
 • pobl ag anawsterau dysgu
 • pobl ag anawsterau iechyd meddwl
 • pobl sy’n ddibynnol ar alcohol
 • pobl sydd â phroblemau camddefnyddio cyffuriau / sylweddau  
 • ffoaduriaid
 • pobl ag anabledd corfforol y mae angen cymorth arnynt
 • pobl ifanc a phobl sy’n agored i niwed y mae angen cymorth arnynt 
 • cyn-droseddwyr
 • pobl ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref y mae angen cymorth arnynt
 • pobl â salwch cronig
 • rhieni sengl sy’n agored i niwed y mae angen cymorth arnynt
 • pobl hŷn
 • pobl eiddil
 • pobl sy’n gadael gofal
 • cyn-aelodau’r lluoedd arfog
 • pobl sydd â HIV / AIDS
 • pobl sydd ag anhwylderau’r sbectrwm awtistig gan gynnwys syndrom Asperger
 • pobl â nam ar y synhwyrau
 • gweithwyr mudol
 • Sipsiwn a Theithwyr
 • teuluoedd dau riant sy’n agored i niwed
 • pobl dduon neu leiafrifoedd ethnig.

 

 

Mae angen i chi gael eich atgyfeirio gan eich swyddog tai, meddyg teulu, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr proffesiynol arall o asiantaeth statudol neu wirfoddol arall er mwyn cael help dan y cynllun hwn.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Y Tîm Cymorth i Denantiaid
Blwch SP 349
Caerdydd
CF11 0BA

 

Ffôn: (029) 2053 7342
Ffacs:  (029) 2053 7386 

     

 

​​​​
English