Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau ailgylchu ar wahân

​​​Rydym yn cyflwyno casgliadau ailgylchu ar wahân ar draws y ddinas. 

Byddwn yn darparu'r cynwysyddion sydd eu hangen arnoch ynghyd â thaflen wybodaeth yn esbonio'r cynllun. Fe welwch y sachau y tu mewn i'r cadi.

Unwaith y bydd y casgliadau ar wahân yn dechrau ar gyfer eich eiddo, ni fyddwn yn casglu bagiau ailgylchu gwyrdd mwyach ac ni fyddant ar gael gan stocwyr.  

Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau gyda chasgliadau biniau cymunedol, ni fydd y newid hwn yn effeithio arnoch chi. Cael gwybod am ailgylchu os ydych yn byw mewn fflat​.

Ardaloedd sy'n newid i ailgylchu ar wahân o 16 Gorffennaf 

Os ydych chi'n byw yn yr ardaloedd hyn, byddwn yn darparu'r cynwysyddion o 10 Mehefin ymlaen:

 • Adamsdown
 • Caerau 
 • Dwyrain y Mynydd Bychan
 • Llys-faen  
 • Ystum Taf
 • Pen-y-lan
 • Pontprennau
 • Tredelerch
 • Sain Ffagan
 • Tongwynlais
 • Yr Eglwys Newydd 
 • Trelái
 • Gabalfa 
 • Gorllewin y Mynydd Bychan
 • Llandaf 
 • Pentyrch
 • Radur
 • Rhiwbeina
 • Trowbridge

Byddwch yn gallu gweld casgliadau ailgylchu ar wahân ar y calendr​ yn nes at yr amser. 


Byddwn yn casglu eich sach goch yn wythnosol.

Mae’r sach goch ar gyfer cynwysyddion, fel poteli plastig, tybiau a hambyrddau a chaniau neu duniau. 

Mae’r eitemau y gallwch eu rhoi yn y sach goch yn cynnwys:

 • poteli pethau ymolchi plastig, fel siampŵ a jel cawod,
 • poteli glanhau plastig, fel poteli cannydd a chwistrellwyr,
 • poteli diodydd plastig, fel poteli llaeth, poteli dŵr a photeli diodydd meddal, 
 • cynwysyddion plastig, fel cynwysyddion ffrwythau, potiau iogwrt a phecynnau cacennau
 • cartonau a chaeadau cludfwyd plastig, 
 • aerosolau, fel chwistrelli diaroglyddion,
 • caniau diodydd metel, fel caniau cwrw a diodydd meddal,  
 • tuniau bwyd metel, fel tuniau ffa a chawl, 
 • Tetra Pak, a 
 • ffoil a chartonau ffoil.

Mae eitemau sydd ddim yn mynd yn y sach goch yn cynnwys:

 • bagiau siopa plastig,
 • Plastigau meddal, fel cling film neu orchudd plastig, 
 • deunydd lapio caws neu fagiau bara,
 • pecynnau creision,
 • pacedi bwyd anifeiliaid anwes,
 • pecynnau blister plastig, fel ar gyfer meddyginiaethau,
 • brwshys dannedd neu diwbiau past dannedd, 
 • raseli neu lafnau raseli,
 • tanwyr nwy gwag, 
 • poteli nwy gwag,
 • plastigau caled, fel teganau plant,
 • potiau planhigion, a 
 • cynwysyddion Tupperware.
Byddwn yn casglu eich sach las bob wythnos. 

Mae eitemau y gallwch eu rhoi yn y sach las yn cynnwys: 

 • cerdyn a bocsys cardbord,
 • cartonau wyau,
 • tiwbiau papur tŷ bach,
 • cocsys grawnfwyd,
 • bocsys past dannedd,
 • papur, papurau newydd a chylchgronau,
 • amlenni a llythyrau,
 • papur argraffydd a phapur siwrwd.

Gellir rhoi papur siwrwd mewn bag siopa ar wahân a'i roi ar ben y sach las i'w gasglu.

Mae eitemau sydd ddim yn mynd yn y sach las yn cynnwys:

 • cartonau bwyd a diod, fel Tetra Pak,
 • polystyren,
 • ffilm neu becynnu plastig,
 • papur wal,
 • papur lapio, neu 
 • Hancesi papur, tywelion papur a phapur cegin.


Byddwn yn casglu eich cadi glas bob pythefnos ar yr un wythnos â'ch gwastraff cyffredinol.

Mae eitemau y gallwch eu rhoi yn y cadi glas yn cynnwys:

 • poteli gwydr fel poteli cwrw, poteli gwin a photeli diodydd ysgafn, a
 • jariau gwydr, fel jariau saws a bwyd babi.

Mae eitemau sydd ddim yn mynd yn y cadi glas yn cynnwys:

 • cerameg neu tsieina, 
 • gwydrau yfed,
 • gwydr wedi torri,
 • paneli gwydr,
 • bylbiau golau, neu
 • pyrex.
Os na allwch storio neu gario’r sachau a roddwyd i chi, bydd rhai llai ar gael mewn rhai hybiau o 10 Mehefin 2024.  

Gallwch eu casglu o:  

 • Hyb Trelái a Chaerau 
 • Hyb Grangetown   
 • Hyb Gabalfa ac Ystum Taf
 • Llyfrgell Pen-y-lan 
 • Hyb y Powerhouse
 • Hyb Radur 
 • Hyb Rhiwbeina  
 • Hyb Tredelerch
 • Hyb Star
 • Hyb Llaneirwg  
 • Llyfrgell yr Eglwys Newydd ​
Os oes angen sach ychwanegol neu newydd arnoch, gallwch eu casglu o rai Hybiau.

Os oes angen cadi ychwanegol neu newydd arnoch, gallwch archebu ar-lein. 

Os oes gennych gymorth i roi eich bagiau a'ch biniau allan gallwch archebu ar-lein. 

Dim ond ar ôl i'ch ardal symud i'r casgliadau newydd y byddwch yn gallu casglu sachau a chadis a'u harchebu ar-lein. 


 1. Gwahanwch eich ailgylchu i'ch cynwysyddion newydd. 
 2. Peidiwch â gorlenwi eich sachau.  
 3. Sicrhewch bod y cynwysyddion ar gau gan ddefnyddio'r Velcro ar y fflap a'r ddolen. 

Rhaid i'ch gwastraff gael ei roi allan i'w gasglu erbyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad, neu ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cyn eich casgliad.

Os oes gennych gymorth i roi eich bagiau a'ch biniau allan does dim angen sticeri arnoch ar gyfer eich sachau a'ch cadi. Byddwn yn parhau i helpu gyda'ch casgliadau.  
Rydym yn defnyddio cerbydau gyda dwy adran ar wahân ar gyfer eich ailgylchu.  Mae eitemau o'r sach las yn mynd i un ochr y cerbyd ac eitemau o'r sach goch yn mynd i'r llall.  Mae gennym gerbyd gwahanol i gasglu’r ailgylchu gwydr.

Byddwch yn ymwybodol bod ein cerbydau weithiau'n mynd am wasanaeth neu MOT.  Gall hyn olygu bod yn rhaid i ni ddefnyddio cerbyd gwastraff cyffredinol i gasglu eich ailgylchu.  Gallwn eich sicrhau nad yw hyn yn cael effaith negyddol ar ansawdd y deunyddiau ailgylchu rydych chi wedi'u gwahanu i'w casglu.​

 

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ailgylchu ar wahân neu os oes angen help arnoch i ddefnyddio'r gwasanaeth, llenwch y ffurflen ar-lein.​

© 2022 Cyngor Caerdydd