Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun peilot ailgylchu ar wahan

​​​​​​​​​​​​​​Rydym yn treialu ffordd newydd o gasglu ailgylchu mewn 4000 o eiddo ledled Caerdydd. 

Os yw eich eiddo mewn ardal beilot, byddwch yn derbyn llythyr cyn diwedd mis Rhagfyr. 
Yna byddwch yn derbyn sachau ailgylchu newydd, a chadi o 10 Ionawr gyda llyfryn manwl yn esbonio sut i'w defnyddio. 

Bydd y casgliadau newydd yn dechrau o 24 Ionawr 2022. 
​​


​​
Byddwch yn defnyddio sach goch ar gyfer cynwysyddion. Mae hyn ar gyfer eitemau fel poteli plastig, tybiau a hambyrddau a chaniau a thuniau.​

Ie, rhowch yn eich sach goch


 • Poteli toiledau plastig
  Fel siampŵ, cyflyrydd a photeli swigod bath.
 • ​Poteli glanhau plastig
  Fel poteli cannydd a chwistrellau sbardun.
 • Poteli diodydd plastig
  Fel llaeth, dŵr a photeli diodydd meddal.
 • Cynwysyddion plastig
  ​Fel pecynnau ffrwythau, potiau iogwrt, a hambyrddau cacen a myffin.
 • ​Cartonau a chaeadau tecawê plastig.
 • Erosolau megis chwistrellau persawr.
 • Caniau diodydd metel
  Fel caniau cwrw a diodydd meddal.
 • Tuniau bwyd metel
  Fel ffa a thuniau cawl.
 • Cartonau ffoil a ffoil glân.

Na, peidiwch rhoi yn eich sach goch

 • Bagiau siopa plastig a phlastigau meddal
  Megis cling ffilm, seloffen, prydau parod neu gaeadau pot iogwrt, bagiau bara, deunydd lapio caws, ffilmiau plastig.
 • Pecynnau creision.
 • Pacedi bwyd anifail.
 • Pecynnau pothell plastig (dyna'r deunydd pacio plastig a ddefnyddir ar gyfer tabledi a meddyginiaethau).
 • Brwsys dannedd neu diwbiau brwsh dannedd.
 • Raseli neu lafnau rasel.
 • Tanwyr nwy gwag.
 • Blychau nwy gwag.
 • Plastigau caled, fel teganau plant.
 • P​otiau planhigion.
 • Cynwysyddion Tupperware​.
Byddwch yn defnyddio sach las ar gyfer papur a chardfwrdd.

Ie, rhowch yn eich sach las


 • Cerdyn.
 • Blychau cardfwrdd.
 • Cartonau wyau.
 • Tiwbiau rholio toiledau.
 • Blychau grawnfwyd.
 • Blychau past dannedd.
 • Papur.
 • Papurau newydd.
 • Cylchgronau.
 • Amlenni - gyda neu heb ffenestri.
 • Llythyrau.
 • Papur argraffydd.
 • Papur wedi'i rwygo.

Na, peidiwch rhoi yn eich sach las

 • Cartonau bwyd a diod fel Tetra Pak.
 • ​Polystyren.
 • Unrhyw ffilm neu ddeunydd pacio plastig.
 • Papur Wal.
 • Papur lapio.
 • Hancesi Papur.
 • Tyweli papur.
 • Rholyn cegin​.
Byddwch yn defnyddio cadi glas ar gyfer eich poteli a'ch jariau gwydr.

Ie, rhowch yn eich cadi glas​


 • Poteli gwydr
  Fel poteli cwrw, gwin a diod meddal.
 • Jariau gwydr
  Fel bwyd babanod a jariau saws.

Na, peidiwch rhoi yn eich cadi glas

 • Cerameg neu tsieina.
 • Gwydrau yfed.
 • Cwareli gwydr.
 • Bylbiau golau.
 • ​Pyrex.
 • Gwydr wedi torri.


Eich hen gadi gwydr

Efallai eich bod wedi bod yn rhan o'r cynllun peilot casglu poteli a jariau gwydr ar wahân, yn 2016. Os oeddech chi, efallai y bydd gennych hen gadi gwydr glas yn eich eiddo.

Byddwn yn cyflwyno cadi gwydr newydd i chi, sydd wedi'i gynllunio yn seiliedig ar adborth gan y peilot. Mae'n dal dŵr, ac ychydig yn fwy.

Gellir cadw eich hen gadi a'i roi allan i'w gasglu gyda'ch cadi newydd os oes gennych boteli a jariau gwydr ychwanegol.

Gallwch hefyd ei adfeddiannu i'w ddefnyddio o amgylch eich cartref neu'ch gardd. Gallwch hefyd fynd ag ef i'w ailgylchu mewn canolfan ailgylchu.​


 • Gellir defnyddio eich sachau a'ch cadi gwydr i gyd eto. Bydd angen i chi eu dychwelyd i’ch eiddo erbyn 9am drannoeth wedi’r casgliad.

 • Ysgrifennwch eich cyfeiriad ar eich sachau a'ch cadi gwydr. Rydym wedi darparu label i chi wneud hyn ar eich sachau. Mae hyn fel eich bod yn gwybod pa un yw eich un chi ar ôl iddynt gael eu casglu. Gallwch wneud hyn mewn unrhyw ffordd. Awgrymwn ddefnyddio feiro marcio neu baent. Gallwch hyd yn oed brynu sticeri a labeli o siopau, ond ni fyddem yn gallu rhoi unrhyw sticeri neu labeli newydd os byddant yn mynd ar goll.

 • Rinsiwch eich ailgylchu cyn ei roi yn eich sachau neu'ch cadi, er mwyn helpu i'w cadw'n lân.

 • Bydd gan eich sachau lid Felcro. Rhowch y caead i lawr pan gânt eu rhoi ar y palmant i'w casglu, er mwyn cadw'r ailgylchu o fewn y sachau.

 • Gwasgwch eich poteli plastig a chaniau tun i lawr i wneud lle yn eich sachau.

Sachau a chadi newydd ac ychwanegol
Gellir gofyn am sachau newydd a sachau ychwanegol drwy gysylltu â C2C 029 2087 2088. Maen nhw am ddim.

Ni allwch archebu'r rhain nes bod y peilot wedi dechrau.

Rydym yn gofyn i drigolion ar y peilot ddefnyddio eu sachau am ychydig wythnosau, cyn gofyn am sachau ychwanegol. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais.​
Bydd eich sachau a'ch cadi'n cael eu casglu bob wythnos.

Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid.

Your sacks and caddy will be collected on the same vehicle, at the same time.

Bydd eich sachau a'ch cadi yn cael eu casglu ar yr un cerbyd, ar yr un pryd. Bydd gwydr yn cael ei roi mewn adran ar wahân ar flaen y cerbyd. Bydd cynnwys y sach goch a'r sach las yn cael ei roi mewn gwahanol adrannau ar gefn y cerbyd.

Byddwn yn monitro'r mathau o ddeunyddiau y mae preswylwyr yn eu hailgylchu, er mwyn deall sut mae angen rhannu cefn y cerbyd yn y dyfodol.
Mae'r cynllun peilot hwn yn cael ei gynnal fel rhan o'n Strategaeth Gwastraff ddrafft ar gyfer 2021-25, i gyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru, a dod yn ddinas carbon niwtral erbyn 2030.

Rydym am wella ansawdd ailgylchu, yn ogystal â chael gwared ar y 24 miliwn o fagiau gwyrdd untro a ddarperir i aelwydydd eu defnyddio bob blwyddyn.

Bydd y peilot yn ein helpu i ddeall a yw ansawdd yn gwella, y math o eitemau y mae preswylwyr yn eu hailgylchu wrth ymyl y ffordd ac a yw hwn yn gasgliad y gallem ei weithredu ledled y ddinas. ​
 


Dweud eich dweud

Bydd arolwg cyhoeddus ar agor, i chi rannu eich barn ar sut mae'r peilot yn gweithio i chi.

Bydd hyn ar agor ym mis Mawrth ar ôl i chi fod yn defnyddio'r cynllun ers peth amser.

Gallwch hefyd roi adborth drwy gysylltu â C2C 029 2087 2088 neu drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.


​​

​​