Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Casgliadau ailgylchu gwydr – cynllun peilot

O 15 Hydref 2018 bydd rhai eiddo yng Nghaerdydd yn cymryd rhan mewn cynllun peilot i gasglu gwydr ar wahân i eitemau ailgylchadwy eraill.


Nod y cynllun peilot hwn yw:

 • Gwella ansawdd ein hailgylchu
 • Buddsoddi yng ngwasanaethau'r Cyngor, drwy werthu ein gwydr yn hytrach na thalu am ei ailgylchu

Os yw'r peilot yn llwyddiannus, gallwn gyflwyno casgliadau gwydr ledled y ddinas.  


Gwyliwch fideo byr am gasgliadau gwydr a pham rydym yn cynnal y cynllun peilot.Video id: P84r85zuovABydd y peilot cychwynnol yn para am o leiaf 12 wythnos. Yn ystod y peilot byddwn yn cynnal ymchwil er mwyn deall sut mae preswylwyr yn defnyddio'r gwasanaeth.  


Bydd casgliadau gwydr ar wahân ar gyfer eiddo sy'n cymryd rhan yn y peilot yn parhau nes y gwneir penderfyniad ynghylch a ddylid ehangu'r cynllun ar draws y ddinas.

Cymryd rhan yn y cynllun peilot

Os yw eich eiddo yn rhan o'r cynllun peilot, byddwch yn derbyn llythyr, taflen wybodaeth a chadi glas ar gyfer eich gwydr erbyn dydd Llun 15 Hydref.


Caiff eich gwydr ei gasglu yn ystod yr un wythnos â'ch gwastraff cyffredinol (bin du/bagiau streipiau).


Rhowch eich cod post i weld os ydych yn cymryd rhan yn y cynllun peilot casglidau gwydr​.


O 15 Hydref, rhaid i chi roi gwydr yn eich cadi glas i'w gasglu bob pythefnos ar eich diwrnod casglu arferol.


Os rhowch wydr yn eich bagiau gwyrdd ni chânt eu casglu.Gwnewch yn siŵr:

 • Eich bod yn rhoi eich gwydr yn y cadi glas yn lle eich bagiau gwyrdd.
 • Nad ydych yn leinio eich cadi glas gyda bagiau plastig.
 • Eich bod yn rhoi caeadau plastig neu fetel a chaeadau poteli yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd.
 • Eich bod yn dychwelyd eich cadi i’ch eiddo erbyn 9am drannoeth wedi’r casgliad.

Gallwn dderbyn gwydr pob lliw. Does dim angen i chi dynnu labeli.


Caiff gwydr ei gasglu rhwng 8am ac 8pm. A wnewch chi osod eich cadi gwydr glas wrth ymyl y ffordd i'w gasglu ar ôl 4.30pm y diwrnod cyn y casgliad ac nid hwyrach na 6am fore diwrnod eich casgliad.


Os ydych yn cymryd rhan yn y peilot rydym am i chi ddweud eich dweud ar y casgliad gwydr ar wahân​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . 

Ie plîs


 • Poteli unrhyw liw (e.e. gwin, cwrw, gwirodydd)
 • Jariau (e.e. sawsiau, jam, bwyd babi)
 • Deunyddiau pacio gwydr (e.e. persawr, sentiau eillio, poteli meddyginiaeth, jariau hufen wyneb)


Gellir gosod pob un o'r uchod yn gyfan neu wedi torri. Byddwch yn ofalus gydag unrhyw wydr sydd wedi torri. Nid oes angen i chi ei lapio mewn papur.


Dim diolchMae'r mathau hyn o wydr yn toddi ar dymheredd gwahanol yn y broses ailgylchu felly ni ellir eu casglu gyda deunydd pacio gwydr.


 • Llestri coginio gwydr (e.e. Pyrex, platiau microdon)*
 • Gwydrau yfed*
 • Cerameg (e.e. llestri, priddwaith)*
 • Fasau neu eitemau addurnol*
 • Drychau*
 • Bylbiau a thiwbiau golau**
 • Sbectol
 • Gwydr ffenest***

*Os ydy’r eitemau hyn mewn cyflwr da, a bod modd eu hailddefnyddio, gellir eu rhoi i’n partner, Sefydliad Prydeinig y Galon yn ein CAGCau Os nad oes modd eu hailddefnyddio, bydd rhaid i chi eu rhoi yn eich bagiau streipiau coch/bin du.

** Gellir ailgylchu'r rhain yn ein CAGCau

*** Gellir ailgylchu'r rhain mewn CAGCau​ yn unig

Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau ac mae gennych finiau cymunedol, byddwn yn darparu bin glas 240 litr newydd gyda’r label ‘Gwydr yn Unig” arno.


Bydd y bin dan glo ond bydd twll ar gyfer y gwydr.  Gallwch ddefnyddio unrhyw gynhwysydd rydych yn ei ddewis i gludo eich gwydr i'r storfa finiau gymunedol, ond rhowch wydr yn unig yn y bin.

Gofynnwyd i breswylwyr am eu syniadau cyntaf ar wahanu gwydr o’r bag gwyrdd yn ystod yr ymgynghoriad ar y gyllideb.  Roedd dros 75% o'r ymatebwyr o blaid y syniad.


Ar gyfer y peilot, rydym wedi dewis amrywiaeth o strydoedd ac aelwydydd i gymryd rhan. Mae’r strydoedd wedi’u dewis ar sail eu harferion ailgylchu gwahanol a math y tai. Bydd hyn yn ein galluogi i ystyried sut y gallai canlyniadau’r treial effeithio ar y ddinas fel cyfanwaith.


Os ydych yn cymryd rhan yn y peilot rydym am i chi ddweud eich dweud ar y casgliad gwydr ar wahân​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .​Gallwn amnewid y rhain yn rhad ac am ddim. 


Peidiwch ag archebu'r rhain nes bod dosbarthu’r cadis gwydr wedi'i gwblhau, erbyn 15 Hydref 2018.

Os nad yw un cadi’n ddigon yn ystod y peilot, byddwch yn gallu archebu 1 cadi ychwanegol o’r 12 Tachwedd 2018.

Os oes angen mwy na 2 gadi arnoch, bydd angen i chi gysylltu â C2C ar (029) 2087 2087. Bydd ein hymgynghorwyr ailgylchu yn cysylltu â chi i drafod eich cais.


Gallwch hefyd fynd â gwydr i safle ailgylchu lleol

Profon amrywiaeth o gynhwysyddion gan eu pwyso i gyd pan oeddent yn llawn. Helpodd hyn ni i ddewis cadi o bwysau rhesymol i drigolion a'n criwiau casglu eu codi.


Os oes angen cymorth arnoch i roi allan eich cadi gwydr gallwch gysylltu â C2C (029) 2087 2087 a bydd ein hymgynghorwyr yn cysylltu â ni i asesu eich anghenion.


Os ydych chi eisoes yn cael cymorth gan y cyngor i roi eich ailgylchu a'ch gwastraff allan, bydd hyn yn parhau. Bydd ein criwiau casglu yn gwybod bod angen iddynt gasglu eich cadi gwydr o’r man casglu y cytunwyd arno.


Ni fyddwn yn rhoi diemwnt oren ychwanegol i chi ar gyfer eich cadi gwydr ac nid oes angen i chi ein ffonio ni i drefnu asesiad newydd

Bydd ein tîm cyfathrebu ailgylchu ar gael i ateb unrhyw un o'ch cwestiynau, rhwng 17 Medi a 12 Hydref.


Dewch o hyd i ble maen nhw isod:


Dyddiad

Amser

Lleoliad

17/09/2018

10am-6pm

Hyb Elái

18/09/2018

10am-3.30pm

Countisbury Avenue

19/09/2018

10am-6pm

Hyb Cymunedol Penylan

20/09/2018

10am-6pm

Canolfan Hamdden Trem y MôrDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

21/09/2018

10am-3.30pm

Siop B and M, 2 Pentwyn Road

22/09/2018

10am-5pm

Llyfrgell Treganna

24/09/2018

10am-3.30pm

Station Road, Radur

25/09/2018

10am-6pm

Hyb Grangetown

26/09/2018

12pm-6pm

Canolfan Gelfyddydau'r Chapter, Market Road, Treganna

27/09/2018

12pm-6pm

Hyb y Star, Sblot

28/09/2018

10.30am-1pm

Tesco/Dominoes, Maes y Coed Road, Y Mynydd Bychan

28/09/2018

2pm-5pm

Canolfan Gymunedol Maes y Coed, Jubilee Gardens, Y Mynydd Bychan

29/09/2018

10am-4pm

Hyb Llanisien

01/10/2018

10am-12pm
2pm - 5pm

Hyb Cymunedol Penylan

02/10/2018

10am-6pm

Tesco, Llaneirwg

03/10/2018

10am-6pm

Canolfan Hamdden PentwynDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

04/10/2018 10am - 5pm Asda Ferry Road

08/10/2018

10am- 12pm
2pm - 4pm

Wilson Road, Elái

09/10/2018

12pm-4pm

Co-op, Heol y Deri, Rhiwbeina

10/10/2018

10am-6pm

Sainsburys, Colchester Avenue

11/10/2018

12pm-5pm

Llyfrgell a Hyb Llaneirwg

12/10/2018

10am-4.30pm

Tesco, Pengam Green

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English