Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Casgliadau ailgylchu gwydr

Bu rhai cartrefi yng Nghaerdydd yn rhan o gynllun peilota ailgylchu gwydr oedd yn cynnwys casglu gwydr ar wahân i ddeunyddiau ailgylchadwy eraill.


Nod y cynllun peilot hwn oedd:

 • Gwella ansawdd ein hailgylchu
 • Buddsoddi yng ngwasanaethau'r Cyngor, drwy werthu ein gwydr yn hytrach na thalu am ei ailgylchu


Gwyliwch fideo byr am wydr.


Video id: P84r85zuovA


Caiff gwydr ei gasglu yn ystod yr un wythnos â'ch gwastraff cyffredinol (bin du neu fagiau streipiau). 

Gwiriwch eich dyddiadau casglu.​


Rhaid i chi roi gwydr yn eich cadi glas i'w gasglu bob pythefnos ar eich diwrnod casglu arferol. 


Os rhowch wydr yn eich bagiau gwyrdd ni chânt eu casglu.Gwnewch yn siŵr:

 • Eich bod yn rhoi eich gwydr yn y cadi glas yn lle eich bagiau gwyrdd.
 • Peidiwch â leinio eich cadi glas gyda bagiau plastig.
 • Eich bod yn rhoi caeadau plastig neu fetel a chaeadau poteli yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd.
 • Eich bod yn dychwelyd eich cadi i’ch eiddo erbyn 9am drannoeth wedi’r casgliad.

Gallwn dderbyn gwydr pob lliw. Does dim angen i chi dynnu labeli.


Caiff gwydr ei gasglu rhwng 8am ac 8pm. A wnewch chi osod eich cadi gwydr glas wrth ymyl y ffordd i'w gasglu ar ôl 4.30pm y diwrnod cyn y casgliad ac nid hwyrach na 6am fore diwrnod eich casgliad.


 

Ie plîs


 • Poteli unrhyw liw (e.e. gwin, cwrw, gwirodydd)
 • Jariau (e.e. sawsiau, jam, bwyd babi)
 • Deunyddiau pacio gwydr (e.e. persawr, sentiau eillio, poteli meddyginiaeth, jariau hufen wyneb)


Gellir gosod pob un o'r uchod yn gyfan neu wedi torri. Byddwch yn ofalus gydag unrhyw wydr sydd wedi torri. Nid oes angen i chi ei lapio mewn papur.


Dim diolchMae'r mathau hyn o wydr yn toddi ar dymheredd gwahanol yn y broses ailgylchu felly ni ellir eu casglu gyda deunydd pacio gwydr.


 • Llestri coginio gwydr (e.e. Pyrex, platiau microdon)*
 • Gwydrau yfed*
 • Cerameg (e.e. llestri, priddwaith)*
 • Fasau neu eitemau addurnol*
 • Drychau*
 • Bylbiau a thiwbiau golau**
 • Sbectol
 • Gwydr ffenest***

*Os ydy’r eitemau hyn mewn cyflwr da, a bod modd eu hailddefnyddio, gellir eu rhoi i’n partner, Sefydliad Prydeinig y Galon yn ein CAGCau Os nad oes modd eu hailddefnyddio, bydd rhaid i chi eu rhoi yn eich bagiau streipiau coch/bin du.

** Gellir ailgylchu'r rhain yn ein CAGCau

*** Gellir ailgylchu'r rhain mewn CAGCau​ yn unig

Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau ac mae gennych finiau cymunedol, byddwn yn darparu bin glas 240 litr newydd gyda’r label ‘Gwydr yn Unig” arno.


Bydd y bin dan glo ond bydd twll ar gyfer y gwydr.  Gallwch ddefnyddio unrhyw gynhwysydd rydych yn ei ddewis i gludo eich gwydr i'r storfa finiau gymunedol, ond rhowch wydr yn unig yn y bin.

Cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088. Gallwn amnewid y rhain am ddim. ​

Os canfyddwch nad yw un cadi yn ddigon, gallwch archebu cadi ychwanegol trwy C2C ar 029 2087 2088.


Gallwch hefyd fynd â gwydr i safle ailgylchu lleol


Profon ni amrywiaeth o gynwysyddion gan eu pwyso i gyd pan oeddent yn llawn. Helpodd hyn ni i ddewis cadi o bwysau rhesymol i drigolion a'n criwiau casglu eu codi.

Os oes angen cymorth arnoch i roi eich cadi gwydr allan gallwch gysylltu â C2C 029 2087 2088 a bydd ein hymgynghorwyr yn cysylltu â ni i asesu eich anghenion. 

O
s ydych chi eisoes yn cael cymorth gan y cyngor i roi eich ailgylchu a'ch gwastraff allan, bydd hyn yn parhau. Bydd ein criwiau casglu yn gwybod bod angen iddynt gasglu eich cadi gwydr o’r man casglu y cytunwyd arno. 

Ni fyddwn yn rhoi diemwnt oren ychwanegol i chi ar gyfer eich cadi gwydr ac nid oes angen i chi ein ffonio ni i drefnu
asesiad newydd.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
English