Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Cyn i chi ymweld â chanolfan ailgylchu

Trefnwch ymweliad â chanolfan ailgylchu

Ni ddylech ymweld â'ch canolfan ailgylchu leol os oes symptomau COVID-19 arnoch chi neu rywun rydych yn byw gyda nhw. Mae hyn yn cynnwys tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu golli blas neu arogl.

Peidiwch â dod i’r ganolfan ailgylchu os ydych yn y categori agored i niwed neu’n hunan-warchod.

Unig bwrpas canolfannau ailgylchu yw ailgylchu a gwaredu sbwriel o'r cartref a gall preswylwyr Caerdydd eu defnyddio yn rhad ac am ddim. ​

Os byddwch yn ceisio defnyddio’r ganolfan ailgylchu i waredu gwastraff masnachol,​ byddwch yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £300 neu’n wynebu cael eich erlyn.

Dylech ond ymweld â chanolfan ailgylchu i gael gwared ar eitemau nad ydych yn gallu eu gwaredu wrth ymyl y ffordd.​

Rhaid bod eitemau swmpus yn ffitio yng nghist eich car ac yn cael eu cario’n ddiogel gan un person. Ni fydd ein staff yn gallu eich cynorthwyo i ddadlwytho eich car.​

Bydd angen i chi archebu slot bob tro y byddwch yn ymweld. Ar hyn o bryd, cyfyngir pob cartref i:
 • 1 ymweliad y dydd, a
 • 12 ymeliad y flwyddyn 

Os ydych yn ymweld mewn fan neu gar â threlar, cewch drefnu dim ond un ymweliad y mis.

​Os byddwch yn dod mewn car, gallwch ddefnyddio’ch dyraniad yn hyblyg ond ni allwch ddod fwy nag unwaith y diwrnod.

Rhaid archebu o leiaf 24 awr ymlaen llaw.  Bydd angen i breswylwyr sefydlu cyfrif a rhoi eu cyfeiriad cartref a rhif cofrestru eu cerbyd.

Mae’n rhaid i chi beidio â defnyddio rhif cofrestru eich car i drefnu ymweliadau yn erbyn cyfeiriadau gwahanol. Caiff hyn ei adnabod, ac mae’n bosibl y gwrthodir eich caniatáu i ddod i mewn neu gael eich ymweliad wedi’i ganslo.

Mae angen i chi ddod â’ch e-bost sy’n cadarnhau’r archeb gyda chi ynghyd â dull adnabod yn cynnwys tystiolaeth o’ch cyfeiriad yng Nghaerdydd.​


 • Batris
 • Batris ceir
 • Beiciau
 • Bwrdd plastr (rhaid ei dorri i fyny)
 • Cardfwrdd
 • Carpedi​
 • Cemegau gardd a'r cartref - rhaid labelu'r rhain yn glir
 • Cyfrifiaduron​
 • Cyfryngau (llyfrau a CDs)
 • Dalennau gwydr
 • Eitemau trydanol mawr, fel peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi ac ati
 • Ffenestri UPVC (Ffordd Lamby yn unig)
 • Ffonau symudol
 • Gwastraff gardd
 • Hen olew ceir
 • Matresi
 • Metel sgrap
 • Oergelloedd/Rhewgelloedd
 • Offer trydanol bach, fel tegellau, tostwyr, consolau gemau
 • Olew llysiau/coginio
 • Paent
 • Plastigau Caled
 • Poteli nwy
 • Pren
 • Rwbel (gan gynnwys pridd) - uchafswm o 6 o fagiau 20KG  Rhaid tipio bagiau i'r sgip, ac yna mynd â nhw adref
 • Setiau Teledu a Sgrinau
 • Tecstilau a sgidiau
 • Teiars (Ffordd Lamby yn unig)
 • Tiwbiau fflworoleuol a bylbiau golau
 • ​Tetra Pak (Clos Bessemer yn unig)

Gwastraff na ellir ei ailgylchu


Nid ydym yn derbyn bagiau cymysg o wastraff na ellir ei ailgylchu. 

Os oes gennych eitem fawr wedi'i gwneud o ddeunyddiau cymysg na fyddant yn ffitio yn eich bin du neu eich bag streipiau coch, gallwch ddod ag ef i ganolfan.
 • Bleindiau
 • Celfi gardd
 • Drychau
 • Gwely difan
 • Llawer o becynnu polystyren
 • Papur wal
 • Soffas a chadeiriau breichiau
Derbynir ceir yn Ffordd Lamby a Chlos Bessemer.
Derbynnir faniau a cheir â threlars yng Nghlos Bessemer yn unig.
 ​​

Os ydych yn ymweld mewn fan bydd angen i chi wisgo fest gwelededd uchel, ac esgidiau caeedig. Os nad oes gennych eich fest eich hun, gallwn ddarparu un i chi. Caiff ein festiau eu diheintio ar ôl pob defnydd. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu slot o leiaf 24 awr ymlaen llawe.
 • Cars.pngCeir
 • Ceir ag ôl-gerbydau bachCeir ag ôl-gerbydau bach (1.2m X 1.2m ar y mwyaf)
 • poeple_carrier.pngCerbydau cludo criw
 • 4by4.png Cerbydau 4x4s (heb gefn agored)
 • Faniau FaniauByddwch yn ymwybodol na dderbynnir cerbydau â 6/7 sedd oni bai bod yr 1/2 sedd gefn wedi’i phlygu/wedi’u plygu.
Telerau ac Amodau

Er mwyn galluogi ein canolfannau ailgylchu i weithredu'n ddiogel a chynnal pellhau cymdeithasol, rydym wedi rhoi'r rheolau canlynol ar waith:

 • Peidiwch â chyrraedd y safle tan 5 munud cyn eich slot amser.
 • Bydd pob car yn cael uchafswm o 10 munud i ddadlwytho ar y safle. Cewch 30 munud i ddadlwytho fan.​
 • Dewch â'ch e-bost cadarnhau archeb a phrawf o breswyliaeth yng Nghaerdydd i'w dangos i'r staff. 
 • Mae'n debygol y bydd ciwiau mewn canolfannau ailgylchu oherwydd y cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael eu caniatáu ar unrhyw un adeg.  Byddwch yn amyneddgar, glynnwch wrth ymbellhau cymdeithasol a pharchu'r staff sy'n gweithio yn y canolfannau. Mae hyn er eich diogelwch chi a diogelwch pobl eraill. 
 • Cewch le penodol i barcio wrth gyrraedd. Os nad oes aelod staff ar gael, dilynwch yr arwyddion rheoli traffig i barcio eich cerbyd.
 • Gallwch ddod â'ch menig neu eich diheintydd dwylo eich hun.  Bydd diheintydd dwylo hefyd ar gael ar y safle.
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo cyn ac ar ôl i chi ollwng eich eitemau. 
 • Dim ond un person a gaiff adael y cerbyd i ollwng y gwastraff.
 • Dim ond un person fydd yn gallu mynd at sgip ar y tro.  
 • Cadwch bellter o ddwy fetr oddi wrth staff a defnyddwyr eraill bob amser.
 • Peidiwch â dod ag unrhyw eitemau nad ydynt ar y rhestr o eitemau a dderbynnir.
 • Mae ymweliadau â chanolfannau ailgylchu wedi'u cyfyngu i 12 ymweliad y flwyddyn fesul aelwyd ar hyn o bryd.​
 • Parchwch ein staff wrth ymweld â'r ganolfan ailgylchu leol.  Caiff unrhyw un sy'n cam-drin staff ei gyfarwyddo i adael.   
 • Mae canolfannau ailgylchu ar gyfer ailgylchu gwastraff cartrefi yn unig.  Mae'n drosedd ceisio ailgylchu gwastraff masnachol yn y canolfannau hyn. 
 • Mae gennym yr hawl i wrthod unrhyw gerbyd yr amheuir ei fod yn defnyddio'r safle at ddefnydd masnachol.  
 • Byddwn yn ymchwilio, ac yn cymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw un sy'n ceisio defnyddio'r safleoedd i ailgylchu deunydd o weithgaredd masnachol.


Gwneud newidiadau i’ch slot?​

Gallwch newid eich slot amser drwy ddefnyddio eich cyfrif MiPermit. 

Os oes angen i chi ganslo eich slot, bydd angen i chi ein ffonio ni ar 029 2087 2087 o leiaf 24 awr cyn y slot a neilltuwyd i chi. 

Mae ein llinellau ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9am tan 4pm. 

Yn anffodus ni allwn gymryd galwadau ar Ddydd Sadwrn, Dydd Sul nac ar wyliau banc. Cofiwch gadw hyn mewn cof os oes angen i chi ganslo eich slot.

​​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English