Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Mynediad cerbydau i Ganolfannau Ailgylchu

Mynediad cerbydau i Ganolfannau Ailgylchu

Mae angen gwneud trefniadau ar gyfer rhai cerbydau cyn mynd i ganolfan ailgylchu.
 
Gweler y rhestr o gerbydau mae’n rhaid gwneud trefniadau ar eu cyfer er mwyn defnyddio’r canolfannau a’r rhai na allwch ddod â nhw i mewn i’r canolfannau.
 • Ceir
  Cerbydau 4x4s (heb gefn agored)
 • Cerbydau cludo criw

 • Nodwch na dderbynnir cerbydau ar gyfer 6/7 o boble on os yw'r 1/2 sedd gefn wedi'i phlygu / wedi'u plygu i lawr

 • Ceir ag ôl-gerbydau bach (1.2m X 1.2m ar y mwyaf)
  Cartrefi modur bach
 • Cerbydau 4 x 4 â chefnau agored
  Bysiau mini
 • Faniau bach (gan gynnwys faniau o fath cludwr)
  Faniau â phellter byr rhwng echelydd o fath TransitDim ond i ganolfan ailgylchu Clos Bessemer y gellir mynd â’r cerbydau hyn ac mae’n rhaid gwneud trefniadau ar gyfer pob ymweliad unigol.


Er mwyn sicrhau bod y canolfannau ailgylchu’n gweithredu mewn modd diogel, dim ond 15 cerbyd y gwnaed trefniadau ar eu cyfer y gall canolfan Clos Bessemer eu derbyn ar y mwyaf pob dydd. Felly dylech wneud trefniadau yn gynnar er mwyn peidio â chael eich siomi.​

Nodwch: Nid yw faniau uwch na 2m yn cael eu derbyn yn y canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Fodd bynnag, gellir mynd â nhw i’n canolfan ailgylchu masnachol am ffi.

 • Faniau bocs mawr (o fath Luton)
 • Faniau â phellter hir rhwng echelydd / top uchel
  Unrhyw gerbyd â dwy echel
 • Unrhyw gerbyd â lifft ôl neu gorff tipio
  Tryciau agored (ac eithrio cerbydau 4x4)
 • Faniau uwch na 2m​

Sut i wneud trefniadau ar gyfer eich cerbyd


Gallwch ofyn am ddyddiad penodol hyd at 3 mis ymlaen llaw. Mae trefniadau’n dibynnu ar argaeledd. Mae’r cerbydau hyn wedi’u cyfyngu i ddeg ymweliad y flwyddyn, a thri ymweliad mewn diwrnod ar y mwyaf.

Os nad ydych eisiau gwneud trefniadau, gallwch fynd â faniau i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol​ ond codir ffi arnoch am waredu’ch deunyddiau ailgylchu a gwastraff.​


Gallwch hefyd wneud trefniadau ar gyfer eich cerbyd trwy ffonio C2C ar 02920872087 rhwng 8.30am a 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Rhaid i chi roi 24 awr o rybudd o leiaf.

Argymhellwn wneud trefniadau gymaint ymlaen llaw ag sy’n bosibl. Mae lleoedd yn cael eu cymryd yn gyflym ar benwythnosau a gwyliau banc.

Dim ond 20 cerbyd y gwnaed trefniadau ar eu cyfer y gall canolfan Clos Bessemer eu derbyn ar y mwyaf pob dydd.

Faniau wedi’u llogi a’u benthyca

Faniau wedi’u llogi

Os ydych wedi llogi fan, mae angen ichi ddod â chopi o’ch cytundeb llogi gyda chi.

Dylech wneud yn siŵr bod y fan rydych wedi’i llogi o fewn y cyfyngiadau uchod.
Faniau wedi’u benthyca​

Os ydych wedi benthyca fan o’ch gwaith i ailgylchu deunyddiau o’ch cartref, bydd angen ichi ddarparu llythyr oddi wrth eich cyflogwr ar bapur pennawd yn rhoi caniatâd ichi ddefnyddio’r fan.

Rhaid i unrhyw sbwriel neu ddeunydd ailgylchu fod o’ch tŷ ac nid yn wastraff busnes neu fasnachol.

​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​
English