Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyfrifoldebau trigolion

Fel un o drigolion Caerdydd hoffem ni i chi garu eich cartref i helpu i gadw Caerdydd yn daclus.

Chi sy’n gyfrifol am y canlynol:

  • Rhoi ei ailgylchu a’ch gwastraff allan yn gywir er mwyn eu casglu.
  • Sicrhau y caiff unrhyw wastraff yr ydych yn ei greu ei storio a’i waredu’n gyfreithlon.

Gallwn eich helpu i wneud hyn.


Mae pob eiddo yn defnyddio bagiau gwyrdd ar gyfer ailgylchu, a chadi bwyd ymyl y ffordd ar gyfer gwastraff bwyd.
 
Byddwch yn defnyddio naill ai bagiau neu fin​iau​ ar gyfer eich gwastraff cyffredinol a’ch gwastraff gardd. Sicrhewch eich bod yn gwybod sut a phryd i roi eich gwastraff allan i osgoi derbyn dirwy (Hysbysiad Cosb Benodedig).

 
 
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn deall sut i gyflwyno eich ailgylchu a’ch gwastraff.
 

Hysbysiadau Adran 46 a Hysbysiadau Cosb Benodedig


Os nad ydych yn cyflwyno, storio neu waredu eich gwastraff a’ch ailgylchu’n gywir, 
neu os ydych chi'n byw mewn stryd lle mae yna broblemau, gallech chi dderbyn llythyr o’r enw Hysbysiad Adran 46. 

Dyma ddogfen gyfreithiol a gyhoeddir dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

Ceir ar yr hysbysiad gyfarwyddiadau ffurfiol ar sut i storio, cyflwyno neu waredu ailgylchu a gwastraff.

 
Os dilynwch yr holl gyfarwyddiadau sydd ar yr hysbysiadau ni fydd camau gweithredu eraill.
 
Os methwch â dilyn y cyfarwyddiadau ar yr hysbysiad, byddwch yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB) o £100.
 
Gallech chi hefyd dderbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 am sbwriela os rhoddwch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan yn gywir.
 
Mae gennych 14 diwrnod i dalu hysbysiad cosb benodedig. Os na fyddwch yn talu, gallem ni gymryd camau cyfreithiol pellach trwy’r Llys Ynadon. Yn y llys y gosb fwyaf yw dirwy o £1000 gyda chostau llys.
 
Ni allwch herio Hysbysiad Cosb Benodedig gyda’r Cyngor. Os teimlwch na ddylech chi fod wedi derbyn yr hysbysiad, cewch gyfle i anghytuno trwy’r Llys Ynadon.
 

Ydych chi’n fyfyriwr yng Nghaerdydd? Os ydych, ewch i wefan Llety Caerdydd​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am fwy o wybodaeth am reolau cyflwyno gwastraff, a bywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

Gall llawer iawn o wastraff yn eich gardd blaen neu ar eich tir ddifetha golwg ardal. Yn dibynnu ar y math o wastraff, gall hefyd fod yn berygl i’ch cymdogion a’r amgylchedd.
 

Os oes gwastraff ar eich tir mae’n bosibl y byddwn yn rhoi sticer arno yn ogystal â rhoi gwybodaeth i chi am sut y gallwch gael gwared arno, megis:
 

Os bydd swyddog gorfodi yn asesu bod y gwastraff yn beryglus gallech chi dderbyn Hysbysiad Adran 215​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Bydd yr hysbysiad yn gofyn i chi waredu’r gwastraff o fewn amser penodol. Gallem ni hefyd ofyn i chi roi mesurau ar waith fel na fydd yn digwydd eto.

Os rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff i gwmni arall i’w waredu, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn gludydd gwastraff cofrestredig.
 
Sicrhewch:

  • fod ganddo drwydded cludydd gwastraff i gadarnhau os oes trwydded cludo gwastraff gan rywun, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru drwy ffonio 0300 065 3000 neu e-bostiwch ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru​.gov.uk
  • eich bod yn cymryd enw a manylion cyswllt y cwmni,
  • eich bod yn cael derbynebau yn cadarnhau’r hyn y mae wedi mynd ag ef a lle y mae wedi mynd ag ef, a
  • eich bod yn gofyn i ble mae’r gwastraff yn mynd.

Os nad ydych yn gwneud y gwiriadau hyn a’ch eitemau’n cael eu tipio’n anghyfreithlon [link to new page] gallem ni eich dwyn chi i gy​frif.​​​​​​​​​​​​​​​
​​
English