Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Eiddo sy’n defnyddio bagiau

Eiddo sy’n defnyddio bagiau

Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100.​

Os ydych yn byw mewn eiddo sydd yn defnyddio bagiau ar gyfer ailgylchu a gwastraff, dyma sydd angen i chi ei ddefnyddio:


Os nad ydych yn siŵr p’un a yw eich eiddo yn defnyddio bagiau neu finiau nodwch eich cod post yn y gwiriwr casgliadau​.

Bagiau ailgylchu gwyrdd - Ailgylchu sych

Green recycling bag 

Cadi gwastraff bwyd ymyl yffordd - Gwastraff bwyd

Brown food caddy 
 

Bagiau streipiau coch - Gwastraff cyffredinol

Red striped bag 
Dosberthir bagiau gwastraff streipiau coch i gartrefi ddwywaith y flwyddyn. Cewch ddigon o'r bagiau hyn i chi allu cyflwyno 3 bob pythefnos. 

Nid yw bagiau gwastraff coch ar gael mewn siopau nac ar-lein. 

Ni chaiff bagiau du eu casglu, a byddant yn destun camau gorfodi gwastraff os cânt eu rhoi allan i’w casglu.
Pob pythefnos am yn ail gyda chasgliadau gwastraff gardd. Gweld eich dyddiadau casglu​.​

Sach gwastraff gardd  - Gwastraff gardd

Garden waste sack 
Ni chaiff gwastraff gardd ond ei gasglu pan gaiff ei gyflwyno yn sachau gwastraff gardd y cyngor.

Os ydych yn cynhyrchu gwastraff gardd yr ydych yn dymuno i ni ei gasglu, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu sachau gwastraff gardd os yw’n cael ei gynnig yn eich ardal.  Bydd archebu sach gwastraff gardd yn cofrestru eich cyfeiriad ar gyfer y gwasanaeth.  ​

Mae sachau gwastraff gardd y gellir eu hailddefnyddio ar gael trwy cysylltu â C2C drwy ffonio 2087 2088 neu gellir eu prynu yn nepo Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP.  

Mae sachau gwastraff gardd yn costio £2 fesul sach p’un a’ch bod yn gofyn amdanynt am y tro cyntaf, neu’n gofyn am sachau ychwanegol. 
Gallwch roi hyd at 5 sach gwastraff gardd allan ar gyfer bob casgliad. ​Nid yw sachau gardd ar gael mewn siopau nac i’w harchebu ar-lein.
Pob 4 wythnos yn y Gaeaf a phob 2 wythnos y yr Haf am yn ail gyda chasgliadau gwastraff cyffredinol​​. Gweld eich dyddiadau casglu​.​

Sut i gyflwyno eich gwastraff ac ailgylchu

  • Rhaid cyflwyno pob bin, bag a chadi cyn 6am ar ddiwrnod y casglu neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt. 
  • Mae casgliadau’n digwydd gydol y dydd o 6am tan 10pm.
  • Rhowch ech sachau gardd a’ch cadis bwyd sydd wedi’u gwagio yn ôl i ffin eich eiddo erbyn 9am ar ôl y diwrnod casglu.  Bydd hynny’n helpu i leihau’r posibilrwydd y gallai rhywun eu dwyn a/neu eu difrodi. 


Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100. Talu hysbysiad cosb benodedig​.​ 

Dosbarthu Bagiau Streipiau Coch

Os ydych newydd symud i mewn i eiddo ac nad oes gennych fagiau gwastraff streipiau coch, bydd angen i chi roi tystiolaeth o’ch cartref newydd (cytundeb tenantiaeth/llythyr cwblhau eiddo/datganiad gwasanaeth cychwynnol) cyn gallwch dderbyn eich bagiau. E-bostiwch brawf o’ch preswylfa newydd i rheoligwastraff@caerdydd.gov.uk.


Gallwch bostio copi i Rheoli Gwastraff, Depo Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP ​neu ymweld â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4pm. 


Ni allwn ddychwelyd dogfennau gwreiddiol, felly anfonwch gopïau os gwelwch yn dda.


Bydd bagiau streipiau coch ar gyfer gwastraff cyffredinol yn cael eu dosbarthu ddwywaith y flwyddyn a hynny drwy eich blwch post.  Os oes gennych ddrws ffrynt sy’n cael ei rannu â sawl eiddo arall yn eich adeilad, ac os nad oes modd i ni ddod i mewn, byddwn yn cysylltu â chi i esbonio sut y gallwch gael gafael ar eich bagiau gwastraff cyffredinol.

Ni allwn adael bagiau streipiau coch mewn mannau cymunol, mewn cynteddau nac ar bafinau y tu allan i eiddo, oherwydd gallai’r bagiau hynny gael eu cymryd gan eraill.

Bydd y rhan fwyaf o’r eiddo yng Nghaerdydd yn cael y bagiau hyn ar ddechrau’r haf ac unwaith eto mewn da bryd ar gyfer tymor y Nadolig.  Bydd eiddo yn Cathays, Plasnewydd a Gabalfa yn cychwyn y gylched ddosbarthu bob chwe mis i gyd-fynd â chalendr academaidd y brifysgol.

Bagiau gwastraff streipiau coch ychwanegol

 

Os oes 6 aelod neu ragor yn eich teulu, gallwch wneud cais am fagiau gwastraff streipiau coch ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Bydd cynghorydd ailgylchu yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich cais. Bydd angen i chi allu dangos i ni eich bod yn gwneud defnydd llawn o’ch gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol e.e. bagiau gwyrdd llawn a chadi gwastraff bwyd llawn yn eich eiddo. 

Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bagiau ychwanegol, ffoniwch C2C ar 2087 2088.

Os yw’ch teulu’n defnyddio llawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth, gallwch wneud cais am
gasgliad gwastraff hylendid

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English