Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Casgliadau eitemau swmpus

Casgliadau eitemau swmpus

Gallwch drefnu casgliad eitemau swmpus ar gyfer eitemau mawr neu letchwith o’r cartref fel gwelyau, celfi ac eitemau trydanol mawr. 


Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ar gyfer eitemau y gellir eu hailgylchu’n llwyr.


Caiff eitemau sydd wedi’u gwneud o ddeunyddiau cymysg, er enghraifft soffas, neu eitemau na ellir eu hailgylchu’n llwyr eu casglu am ffi. Caiff yr eitemau hyn eu gwaredu yn ein cyfleuster Ynni o Wastraff​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Os gellir ailddefnyddio’ch eitem, argymhellwn ei rhoi i ffwrdd.  Eitemau rydym yn eu casglu am ddim

 • Pren
 • Metel
 • Offer trydanol (mawr a bach)
 • Rwbel a thywod – 6 bag ar y mwyaf​
 • Tecstilau ac esgidiau – o leiaf 2 fag
 • Carped
 • Ffenestri a fframiau UPVC
 • Matresi sbrings (codir tâl​ am ewyn cof) 
 • Deunyddiau cyfryngau (llyfrau a CDs neu DVDs) – o leiaf 2 fag

  Eitemau y mae’n rhaid i chi dalu amdanynt

  Codir ffi am gasglu eitemau sydd wedi’u gwneud o ddeunyddiau cymysg.

  Mae eitemau nodweddiadol y codir ffi amdanynt yn cynnwys:

 • Cadeiriau breichiau a soffas
 • Gwaelodion gwelyau difán
 • Matresi ewyn cof (matresi sbrings am ddim)
 • Celfi sydd wedi’u gwneud o gymysgedd o ddeunyddiau (pren, metel a gwydr)

  Eitemau nad ydym yn eu casglu

  Yn anffodus ni allwn gasglu rhai eitemau, gan gynnwys:


 • Asbestos
 • Baddon (gwydr ffibr)
 • Blychau o deils
 • Deunyddiau adeiladu
 • Gwastraff adeiladu
 • Cydrannau ceir a chydrannau injans
 • Baddonau haearn bwrw
 • Cemegau (er enghraifft tynnwr paent)
 • Teiars cerbydau masnachol neu deiars tryciau
 • Ffelt toi
 • Tiwbiau fflworoleuol 
 • Poteli neu gynwysyddion nwy
 • Gwelyau ysbyty
 • Deunyddiau inswleiddio
 • Eitemau sy’n fwy na 6 troedfedd
 • Olew (injan neu goginio)
 • Bwrdd plastr
 • Tuniau o baent
 • Teiars
 • Pianos
 • Gwastraff gardd

 • Nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr. Os nad ydych yn siŵr a ellir casglu’ch eitem, dylech gysylltu â ni​ i holi. Disgrifiwch eich eitem yn gywir wrth drefnu’r casgliad.

Trefnu casglu eitem swmpus
Mae’r ffioedd am eitemau o’r cartref na ellir eu hailgylchu wedi’u rhestru isod:​

​Nifer o eitemau​ ​Cost
1 i 2 eitem​ ​£12.50
​3 i 4 eitem ​£25
​5 i 6 eitem ​£37.50​​
 

Ar gyfer casgliad mae’n rhaid ichi dalu amdano, £12.50 yw’r isafswm.

Gallwch drefnu casglu 6 eitem ar y mwyaf. Nid oes unrhyw ostyngiadau.

 ​​​


Telerau ac Amodau Casgliadau Eitemau Swmpus

 • Ar ôl i’r casgliad gael ei drefnu’n derfynol, ni ellir ychwanegu eitemau at y casgliad.
 • Os nad yw’ch eitem fel yr ydych wedi’i disgrifio wrth drefnu casgliad am ddim, ni chaiff yr eitem ei chasglu a bydd yn rhaid defnyddio’r gwasanaeth casglu y telir ffi amdano.
 • Mae’n bosibl y bydd angen i eitemau mawr a/neu arbennig gael eu hasesu gan aelod o'r tîm casgliadau cyn y gallwn gytuno i’w casglu er mwyn sicrhau y gellir symud yr eitemau’n ddiogel i’r cerbyd casglu.
 • Os ydych chi’n dewis defnyddio cwmni casglu arall, gwnewch yn siŵr ei fod yn gludydd gwastraff cofrestredig a bod ganddo ffyrdd cyfreithiol o waredu’ch gwastraff. Dysgwch am ddyletswydd gofal deiliaid tai.

Os ydych eisiau canslo neu newid casgliad, bydd angen ichi gysylltu â C2C ar 029 287 2088 neu fynd i un o’n Hybiau.


Gellir canslo casgliad hyd at 3 diwrnod gwaith llawn cyn iddo ddigwydd.


Os nad ydych yn canslo o fewn 3 diwrnod gwaith cyn y dyddiad casglu cyntaf, ni roddir ad-daliad ichi. Rhoddir cyfle ichi ddewis diwrnod casglu diweddarach neu gyfnewid eitemau am rai tebyg h.y. eitem y gellir ei hailgylchu am eitem y gellir ei hailgylchu.

Mae’n bosibl na chaiff eich eitemau eu casglu os nad ydynt:

 • fel y cawsant eu disgrifio ar adeg trefnu’r casgliad.
 • wedi’u gosod allan yn y ffordd y cytunasoch ar adeg trefnu’r casgliad (e.e. wedi’u tynnu’n ddarnau).


Os na chaiff eich eitem ei chasglu am un o’r rhesymau hyn, chi fydd yn gyfrifol am fynd â’r gwastraff oddi ar y briffordd. Gall peidio â gwneud hynny arwain at gymryd camau gorfodi.

Mae’n bosibl y gallwn gynnig gwasanaeth ‘cnocio a chymorth’ i breswylwyr na allant osod eitemau ar y briffordd i’w casglu.

Bydd angen ichi gysylltu â ni​ i ofyn am hyn. Bydd swyddog o’r adran rheoli gwastraff yn cysylltu â chi i drefnu asesiad, er mwyn sicrhau y bydd y casgliad yn bosibl i’r timau. Wedyn byddwn yn trefnu’r casgliad ichi.

Ni fydd ein gweithwyr yn rhoi cymorth ond os bernir ei bod yn ddiogel gwneud hynny, ac ni fyddan nhw’n cael eu dal yn gyfrifol am unrhyw ddifrod sy’n cael ei achosi i’r eiddo yn ystod y broses codi a chario.


Ni fydd ein gweithwyr yn gallu helpu i dynnu celfi’n ddarnau.​


​​​​​​​​​​​​​​​​
English