Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Casglu eitemau swmpus

Rhowch eitemau i Sefydliad Prydeinig Y Galon

Sefydliad Prydeinig Y Galon yw partner ailddefnyddio swyddogol Cyngor Caerdydd ar gyfer 2017/18. 


Gall gynnig casglu dodrefn ac eitemau trydanol mawr AM DDIM os ydynt mewn cyflwr da.


Gall Sefydliad Prydeinig Y Galon hefyd gasglu bagiau o eitemau llai fel dillad, teganau plant, llyfrau, CDs/DVDs.


Mae rhai eitemau na ellir eu rhoi – mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


Trefnwch gasgliad ar-leinDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu ffoniwch rif Caerdydd 0808 250 0260


Os oes gennych drafnidiaeth ac y byddai’n well gennych beidio ag aros am gasgliad, gallwch hefyd roi eitemau yn CAGCau Ffordd Lamby a Bessemer Close. Siaradwch ag ymgynghorydd ar y safle a fydd yn cludo’ch eitem i’r cynhwysydd casglu.


Ein gwasanaeth casglu

Cynigiwn wasanaeth casglu ar gyfer eitemau ac offer mawr neu drafferthus fel:


 • Gwelyau
 • Matresi
 • Nwyddau ‘gwyn’


Lawrlwythwch ein ffurflen Casglu Eitemau Swmpus (2MB PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Nid yw’r gwasanaeth hwn ond ar gyfer casglu eitemau o’ch cartref. Bydd angen i chi gyflwyno'r eitemau wrth ymyl y ffordd​. 


​Peidiwch â rhoi eitem/au allan i’w casglu cyn 6.30pm y diwrnod cyn y casgliad. Gall unrhyw breswylwyr sy’n rhoi eitemau allan i’w casglu cyn yr amser hwn gael eu dirwyo.​


Mae mynd ag eitemau swmpus y mae modd eu hailgylchu i’n Canolfannau Ailgylchu yn ein helpu i fwrw ein targedau ailgylchu, sy’n cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru.


Rydym yn casglu eitemau y gallant gael eu hailgylchu am ddim. Fel arall, mae cost am eu casglu. 


I weld a oes yn rhaid i chi dalu i ni gasglu’ch eitem, darllenwch y rhestr.


Eitemau rydym yn eu casglu am ddim


 • Cerddwr babi - plastig
 • Bath (metel neu blastig)
 • Cwpwrdd ystafell ymolchi (metel neu bren)
 • BBQ (Heb potel nwy)
 • Gwaelod gwely (metel neu bren)
  Rhaid talu am welyau difán/MDF a Deunyddiau Cymysg heb fatres
 • Cwpwrdd gwely (metel neu bren)
 • Beic
 • Silff lyfrau (metel neu bren)
 • Cabinet neu bureau (metel neu bren)
 • Batris ceir
 • Cardfwrdd
 • Carped (1 bag/ rholyn = 1 slot)​
 • CDs a DVD (o leiaf 2 fag)
 • Cist dillad (metel neu bren)
 • Seston
 • Ffrâm ddringo​ (metel neu bren)
 • Bwrdd coffi (metel neu bren)
 • Desg cyfrifiadur (metel neu bren)
 • Cot / Crib babi  (pren)
 • Poliau llenni (metel neu bren)
 • Desg (pren)
 • Cadeirau bwyta (metel neu bren)
 • Bwrdd bwyta (metel neu bren)
 • Cynel cwn (pren)
 • Drws (metel neu bren)
 • Droriau (pren)
 • Bwrdd gwisgo (pren)
 • Paneli ffens / clwydi pren
 • Cabinet ffeilio (metel)
 • Amgylch tân (pren / metel / marmor)
 • Sied yn yr ardd (wedi ei thynnu i ddarnau) pren neu fetel
 • Gwyneb gweithio cegin (pren neu garreg)
 • Lloriau laminedig neu bren
 • Matresi
 • Cadeiriau swyddfa (metel)
 • Pram / Bygi
 • Rheiddiadur (metel)
 • Silffoedd (pren neu metel)
 • Sied i'r ardd /Ty bach twt (plastig caled)
 • Esgidaiu (o leiaf 2 bag)
 • Unedau silffoedd (pren neu fetel)
 • Byrddau ochr (pren)
 • Sinc (dur di-staen)
 • Giât grisiau
 • Byrddau (pren solid neu fetel)
 • Tecstiliau (o leiaf 2 bag)
 • Teganau plastig caled​
 • Toiled
 • Uned Teledu (metel neu bren)
 • Bocs tegannau (metel neu bren)
 • Uned ymolchi (pren neu fetel)
 • Planciau pren (hyd at 5tr) wedi eu bwndeli
 • Gwelyau slat (pren)
 • Pennau gwelyau (pren neu fetel)
 • Tywod (uchafswm 6 bag)
 • Cyflyrydd aer
 • Cyfrifiaduron
 • Chwaraewr DVD
 • Dadleithydd
 • Gwely trydanol (wedi ei dynnu'n ddarnau, heb fatres)
 • Periant gwinio trydanol
 • Offer trydanol pwrpasol
 • Cadair olwyn trydanol
 • Offer ymarfer corff trydanol
 • Gwresogydd trydanol sy'n sefyll yn rhydd
 • Offer gwallt neu harddwch
 • Offer cegin
 • Lampiau 
 • Peiriannau torri gwair
 • Cadair massage
 • Meicrodon
 • Offer pŵer
 • Peiriannau argraffu
 • Seinyddion (pâr​)
 • Teledu
 • Tostiwr / tegell 
 • Sugnydd llwch
 • Chwaraewr fideo
 • Chwaraewr Blueray
 • Consol gemau
 • Ffan (trydanol)
 • Gwresogydd ffan 
 • Cawod trydanol

 • Rhewgell cist
 • Hob ffwrn
 • Caead cwcer
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell
 • Oergell a rhewgell
 • Oergell
 • Ffwrn
 • Sychwr dillad
 • Peiriant golchi dillad


Casgliadau y mae’n rhaid i chi dalu amdanynt • Cadair Freichiau
 • Drysau gyda phaneli gwydr
 • Drysau garej dwbl
 • Drysau Ffrengig
 • Drysau garej
 • Byrddau slat pwl / snwcer  
 • Ffenestri dros 6tr x 6tr
 • Bagiau o wastraff cymysg/Bric-a -Brac
 • Offer ymarfer corff (nid trydanol)
 • Bath (gwydr ffibr)
 • Cwpwrdd ystafell ymolchi (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Gwaelod gwelyau (Divan/MDF/deunyddiau cymysg)
 • Dillad gwely - duvet a 2 gobennydd
 • Cwpwrdd ger y gwely (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Bleindiau
 • Cwpwrdd llyfrau MDF/ deunyddiau cymysg / gwydr
 • Cwpwrdd neu bureau (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Cist dillad (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Bwrdd coffi (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Desg cyfrifiadur (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Drws (PVC/deunyddiau cymysg)
 • Gwydr (talen neu baen)
 • Gwely haul
 • Pennau gwelyau (ffabrig a spwng)
 • Cader swyddfa (deunyddiau cymysg)
 • Desg swyddfa (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Silffoedd swyddfa (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Ottomans
 • Byrddau pwl 
 • Settee/Soffa
 • Gwaelod Cawod
 • Uned cawod/Sgrîn
 • Blwch tegannau (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Tanc pysgod 
 • Teganau
 • Uned Teledu (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Uned ymolchi (MDF/deunyddiau cymysg)
 • Fframiau ffenestri
 • Cloc Taid
 • Drws wedi ei wneud o ddeunyddiau cymysg
 • Llestri
 • Trampolîn - wedi ei dynnu'n ddarnau


Nid ydym yn casglu: • Asbestos
 • Blychau o deils
 • Deunydd adeiladu
 • Gwastraff adeiladu
 • Darnau ceir / peiriant
 • Bath haearn
 • Cemegolion (e.e stripper paent)
 • Teiars o gerbydau busnes 
 • Deunydd ffelt i'r to
 • Tiwbiau fflworoleuol 
 • Poteli nwy
 • Gwelyau ysbyty
 • Deunyddiau inswleiddio
 • Eitemau yn fwy na 6 troedfedd
 • Olew (peiriant neu goginio)
 • Plastrfwrdd
 • Tuniau o baent
 • Pianos
 • Gwastraff o'r ardd

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr. Os nad ydych yn siŵr a allwn gasglu eitem, cysylltwch â ni i ofyn. Disgrifiwch eich eitem yn fanwl wrth drefnu i’w gasglu.​


Os yw’n wahanol i’ch disgrifiad wrth drefnu casgliad am ddim, ni chaiff ei chasglu, a bydd yn rhaid i chi dalu. Gallai fod angen i eitemau mawr a/neu bwrpasol gael eu hasesu gan aelod o’r Tîm Casgliadau cyn y gallwn drefnu eu casglu i sicrhau bod modd eu symud yn ddiogel i’r cerbyd casglu.


Beth yw cost casglu eitem swmpus?


Os gallwn ailgylchu’ch eitem, byddwn yn ei chasglu am ddim. Fel arall, dyma restr prisiau:


Nifer yr eitemau swmpus ​Cost casglu
1 - 2 eitem​ ​£12.50
​3 - 4 eitem ​£25.00
​5 - 6 eitem ​£37.50
 

Y pris isaf yw £12.50, sydd am ddwy eitem. Gallwch drefnu casgliad am hyd at 6 eitem. Does dim gostyngiadau.


I drefnu hyn, ffoniwch 029 2087 2088. Gallwch dalu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn. Os ydych am dalu ag arian parod, ewch i un o’r Hybiau.

Ni ellir ychwanegu eitemau i’r casgliad ar ôl i’r dyddiad casglu gael ei gadarnhau.

Os dewiswch ddefnyddio cwmni casglu arall, sicrhewch ei fod yn gludwr gwastraff cofrestredig a’i fod yn gwaredu’ch gwastraff yn gyfreithlon.
Unwaith i’ch archeb gael ei gwneud, os dymunwch ei diwygio’n ddiweddarach nodwch na allwch ond cyfnewid eitemau tebyg, e.e. ailgylchu ar gyfer ailgylchu, taladwy ar gyfer taladwy.  Bydd angen i chi gysylltu â ni i wneud y newid un ai drwy ffonio 029 2087 2088 neu gallwch ymweld ag un o’n hybiau.
Gellir canslo casgliad hyd at 3 diwrnod gwaith llawn cyn y dyddiad a roddwyd.

Os oes gennych fwy nag un dyddiad casglu, mae'r cyfnod rhybudd 3 diwrnod yn dechrau o'r dyddiad cynharaf a roddwyd.

Os canslwch y casgliad ymhen 3 diwrnod gwaith o’r dyddiad casglu cyntaf, ni fyddwch yn cael ad-daliad. Cewch gyfle i ddewis diwrnod casglu diweddarach neu gyfnewid eitemau tebyg h.y. un eitem y gellir ei hailgylchu am un arall y gellir ei hailgylchu. Ni allwch gyfnewid casglu eitem y gellir ei hailgylchu am un nad oes modd ei hailgylchu.
Ni fydd timau casglu’n casglu eich eitem(au) os nad ydynt:

 • yn cyfateb i’r disgrifiad a roddoch wrth drefnu casgliad.

 • ​​wedi’u rhoi allan i'w casglu yn y ffordd a gytunwyd wrth drefnu (e.e. wedi eu tynnu i ddarnau)

Mewn achos felly, bydd y cwsmer yn gyfrifol am dynnu’r gwastraff oddi ar y briffordd. Os na wnaiff hynny, gellid cymryd camau gorfodi yn ei erbyn.
Casgliadau â chymorth

Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau, a bod angen cymorth i gasglu’r eitem o leoliadau sy’n uwch na’r llawr gwaelod, rhaid bod lifft sy’n gweithio y bydd yr eitem yn ffitio ynddi. Rhaid bod mynediad dirwystr i’r eitemau.

Ni all swyddogion gario eitemau lawr stâr. Bydd cymorth ond yn cael ei roi lle mae’r Gweithredwr Casglu yn credu bod hynny’n ddiogel.​
 
Ni all gweithwyr fynd â rhai eitemau i lawr grisiau. Ni roddir cymorth oni fydd y gweithiwr casglu o’r farn ei bod yn diogel gwneud hynny. Pan ofynnir i weithwyr symud eitemau o’r llawr cyntaf neu’n uwch na hynny, ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir i’r eiddo wrth godi a chario. Ni all gweithwyr helpu i dynnu dodrefn yn ddarnau.


​​
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​
English