Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Casglu eitemau swmpus

Rhowch eitemau i Sefydliad Prydeinig Y Galon

Sefydliad Prydeinig Y Galon yw partner ailddefnyddio swyddogol Cyngor Caerdydd ar gyfer 2017/18. 


Gall gynnig casglu dodrefn ac eitemau trydanol mawr am ddim os ydynt mewn cyflwr da.


Gall Sefydliad Prydeinig Y Galon hefyd gasglu bagiau o eitemau llai fel dillad, teganau plant, llyfrau, CDs/DVDs.


Mae rhai eitemau na ellir eu rhoi – mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


Trefnwch gasgliad ar-leinDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu ffoniwch rif Caerdydd 0808 250 0260


Os oes gennych drafnidiaeth ac y byddai’n well gennych beidio ag aros am gasgliad, gallwch hefyd roi eitemau yn CAGCau Ffordd Lamby a Bessemer Close. Siaradwch ag ymgynghorydd ar y safle a fydd yn cludo’ch eitem i’r cynhwysydd casglu.


Ein gwasanaeth casglu

Cynigiwn wasanaeth casglu ar gyfer eitemau ac offer mawr neu drafferthus fel:


 • Gwelyau
 • Nwyddau ‘gwyn’


Nodwch mai gwasanaeth i gasglu eitemau o’ch cartref yn unig yw hwn.  Bydd gofyn i chi eu cyflwyno ar ymyl y ffordd ar gyfer eu casglu. 

Rhowch yr eitemau allan i’w casglu ar ôl 6.30pm y diwrnod cyn y casgliad. Gall unrhyw breswylydd sy’n rhoi eitemau allan i’w casglu cyn yr amser hwn gael dirwy.

Os gellir ailgylchu eich eitem swmpus, gallwn ei chasglu am ddim.  Codir tâl bach am gasglu eitemau na ellir eu hailgylchu.  ​

Eitemau rydym yn eu casglu am ddim

Byddwn yn casglu eich eitem am ddim os yw wedi’i gwneud yn gyfan gwbl o ddeunydd a ellir ei ailgylchu yn un o ganolfannau ailgylchu Caerdydd. Y deunyddiau a dderbynnir i’w hailgylchu yw:

 • Plastigion caled
 • Pren
 • Metal
 • Offer trydanol (mawr a bach)
 • Rwbel/ tywod - hyd at 6 bag
 • Tecstilau/ esgidiau - hyd at 2 fag
 • Carpedi
 • Fframiau/ ffenestri UPVC
 • Cyfryngau (llyfrau a CD/DVDs) - hyd at 2 fag​​

Eitemau sydd angen i chi dalu amdanynt​

Codir tâl am gasglu eitemau a wneir o wahanol ddeunyddiau neu o ddeunydd nad yw wedi’i restru uchod. Mae’r eitemau hyn yn tueddu i gynnwys:

 • Cadeiriau breichiau a soffas 
 • Gwaelod gwelyau difán 
 • Matresi
 • Dodrefn a wnaed o amrywiaeth o ddeunyddiau (pren/ metel/ gwydr)

Rhestrir y ffioedd ar gyfer casglu eitemau cartref cyffredin isod:

​​Nifer yr eitemau mawr ​Pris y casgliad
​1-2 eitem ​£12.50
​3-4 eitem ​£25
​5-6 eitem ​£37.50
Y gost isaf ar gyfer casgliadau yw £12.50, ac mae hyn ar gyfer hyd at ddwy eitem. 

Gallwch drefnu hyd at chwe eitem. Nid oes unrhyw gonsesiynau. Eitemau nad ydym yn eu casglu​

Yn anffodus, mae rhai eitemau nad oes modd i ni eu casglu.  Mae’r rhain yn cynnwys:​
 • Asbestos
 • Bath (Gwydr ffibr)
 • Bocsys o deils
 • Deunyddiau adeiladu 
 • Gwastraff adeiladu
 • Darnau injan/car
 • Bath haearn bwrw
 • Cemegolion (Tynnwr paent ac ati)
 • Teiars cerbydau masnachol / teiars lori 
 • Ffelt toi
 • Tiwbiau fflwrolau 
 • Poteli / tuniau nwy
 • Gwelyau ysbyty
 • Deunyddiau inswleiddio 
 • Eitemau sy’n fwy na 6 throedfedd
 • Olew (peiriant neu goginio)
 • Plasterfwrdd 
 • Teiars​
 • Tuniau o baent
 • Pianos
 • Gwastraff Gardd

Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol. Os nad ydych yn siŵr a fydd modd casglu eich eitem, cysylltwch â ni i ofyn. Disgrifiwch eich eitem yn fanwl wrth wneud eich archeb.  Sut i drefnu casglu eich eitem swmpus​
Os hoffech drefnu casgliad am ddim ar gyfer un eitem neu os oes gennych ragor o ymholiadau cysylltwch â ni ar Facebook​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu Twitter​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd gan ddefnyddio’r hashnod #CwestiwnCyflymCDYDD am ymateb cyflym.

I drefnu archeb y codir tâl amdani, gallwch fynd i un o’n Hybiau gydag arian neu gerdyn.

Fel arall cysylltwch â ni ar 029 2087 2088 i wneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

Sylwch:

 • ​Ar ôl trefnu’r casgliad, ni ellir ychwanegu eitemau eraill at eich archeb.
 • Os nad yw eich eitem fel y’i disgrifiwyd ar adeg archebu casgliad am ddim, ni fydd yr eitem yn cael ei chasglu a bydd angen i chi drefnu gwasanaeth casglu â thâl. 
 • Mae’n bosibl y bydd angen i aelod o’r Tîm Casglu asesu eitemau mawr a/neu unigryw cyn i ni dderbyn yr archeb er mwyn sicrhau y gellir symud yr eitemau yn ddiogel i’r cerbyd casglu.
 • Os byddwch yn dewis cwmni casglu arall, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwmni casglu sbwriel cofrestredig a bod ganddo ddulliau cyfreithiol o waredu eich gwastraff.  
Petai angen i chi newid yr eitemau ar ôl i’ch archeb gael ei gwneud, sylwch y gallwch gyfnewid eitemau o’r un fath yn unig, h.y. eitem y gellir ei hailgylchu am eitem arall y gellir ei hailgylchu, neu eitem y codir tâl amdani am eitem arall y codir tâl amdani.

Bydd angen i chi gysylltu â ni i wneud yr addasiad naill ai drwy ffonio 029 2087 2088 neu gallwch alw heibio un o’n hybiau

Gellir canslo archebion hyd at dri diwrnod llawn cyn bod y casgliad yn digwydd.

 

Os oes gennych fwy nag un dyddiad casglu, mae’r cyfnod rhybudd 3 diwrnod yn dechrau o’r dyddiad cynharaf.

 

Os canslwch yr archeb o fewn tri diwrnod gwaith o’r dyddiad casglu cyntaf, ni fyddwch yn cael eich ad-dalu. Byddwch yn cael cyfle i ddewis diwrnod casglu hwyrach, neu i gyfnewid yr eitem am eitem debyg, h.y. eitem ailgylchadwy am eitem ailgylchadwy arall. Ni fydd modd i chi gyfnewid eitem ailgylchadwy am eitem na ellir ei hailgylchu.​
Ni fydd timau casglu’n casglu eich eitem(au) os nad ydyw/ydynt: 
 • ​yn cyfateb i’r disgrifiad a roddoch wrth drefnu’r casgliad.
 • ​wedi’u rhoi allan i’w casglu yn y ffordd a gytunwyd wrth drefnu (e.e. wedi’u tynnu i ddarnau)

Chi fydd yn gyfrifol am dynnu’r gwastraff o’r briffordd. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau gorfodi yn cael eu cymryd yn eich erbyn.

Casgliadau â chymorth Pan fydd angen cymorth i gasglu eitemau o leoliadau nad ydynt ar y llawr gwaelod, rhaid bod lifft ar gael i gludo’r eitemau swmpus.

Ni ellir rhwystro mynediad i’r eitemau. Ni all swyddogion gario eitemau i lawr y grisiau. Bydd cymorth yn cael ei roi os bydd y Gweithredwr Casgliadau yn barnu bod hynny’n ddiogel yn unig.

Os gofynnir i Weithredwyr Casglu symud eitemau o’r llawr cyntaf neu’n uwch na hynny, ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir i’r eiddo wrth godi a chario’r eitemau. Ni all Gweithredwyr helpu i dynnu dodrefn yn ddarnau.


​​
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​
​ ​​​
​​​
English