Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bagiau a biniau gwastraff cyffredinol

Bydd eich cartref yn defnyddio naill ai bagiau streipiau coch neu fin olwynion du i gasglu’ch gwastraff cyffredinol.​ 

Gallwch wirio a ydych chi’n defnyddio bagiau neu finiau trwy deipio’ch cod post ym mlwch y calendr casgliadau​.

Caiff bagiau gwastraff â streipiau coch eu danfon i gartrefi dwywaith y flwyddyn.

Cewch ddigon i gyflwyno hyd at 3 bag i’w casglu pob pythefnos. Ni fyddwch yn gallu prynu’r bagiau hyn mewn siopau.

Byddwch yn gallu gofyn am fagiau ychwanegol dim ond os oes 6 neu ragor o bobl ar eich aelwyd.


Danfon bagiau​

Bydd y rhan fwyaf o gartrefi yng Nghaerdydd yn cael un danfoniad yn gynnar yn yr haf ac un mewn pryd ar gyfer tymor y Nadolig.

 
Bydd cartrefi yn Cathays, Plasnewydd a Gabalfa yn dechrau eu cylch danfon 6 misol yn unol â chalendr academaidd y prifysgolion.

​Ardal ​Delivery 1 ​Delivery 2
​Cathays, Plasnewydd (Y Rhath), Gabalfa​ Medi ​Mawrth
Gweddill y ddinas ​Tachwedd ​Mai


Os mai trwy fan cymunol mae mynd at eich cartref ac na allwn gael mynediad uniongyrchol i’ch drws, ni fyddwn yn gallu gadael unrhyw fagiau. Byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch sut i gael eich darpariaeth bagiau gwastraff cyffredinol. 


Ni allwn adael bagiau mewn mannau cymunol na phortshys nac ar balmentydd y tu allan i gartrefi rhag ofn y bydd pobl sy’n mynd heibio’n mynd â nhw.Cartrefi newydd

Os ydych newydd symud i mewn i gartref ac nad oes gennych unrhyw fagiau gwastraff â streipiau coch, bydd angen ichi roi prawf o’ch cartref newydd cyn y rhoddir cyflenwad o fagiau ichi.

Mae prawf o’ch cartref yn cynnwys:

  • cytundeb tenantiaeth
  • llythyr cwblhau ar eiddo
  • cyfriflen gyfleustod gychwynnol


Dylech anfon y prawf o’ch cartref newydd trwy e-bost at rheoligwastraff@caerdydd.gov.uk.

Gallwch hefyd bostio copi at yr adran Rheoli Gwastraff, Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP.

Nodwch na allwn ddychwelyd dogfennau gwreiddiol, felly dylech anfon copïau yn unig.Bagiau ychwanegol i aelwydydd mwy 

Os oes 6 neu ragor o bobl ar eich aelwyd, cewch ofyn am fagiau streipiau coch ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Bydd un o’n cynghorwyr ailgylchu’n dod i’ch cartref i drafod eich cais. Bydd angen ichi ddangos inni eich bod yn gwneud defnydd llawn o’r gwasanaeth ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol e.e. bagiau gwyrdd a chadi gwastraff bwyd llawn yn eich cartref.

Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bagiau ychwanegol, cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Os oes gan eich teulu lawer o wastraff cewynnau neu badiau anymataliad, gallwch wneud cais am gasgliad gwastraff hylendid.

Cartrefi newydd

Os ydych wedi symud i mewn i gartref newydd ac mae arnoch angen bin newydd, neu os oes arnoch angen bin arall yn lle un sydd wedi’i golli neu’i ddwyn, gallwch archebu un dros y ffôn trwy C2C ar 029 2087 2087. Bydd pob bin newydd yn costio £25.


Cewch ddarllen ein polisi ar godi ffi am finiau (297kb PDF)


Biniau ychwanegol

Gall aelwydydd â 6 neu ragor o bobl wneud cais am fin mwy neu fin ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Bydd un o’n cynghorwyr ailgylchu’n dod i’ch cartref i drafod eich cais. Bydd angen ichi ddangos inni eich bod yn gwneud defnydd llawn o’r gwasanaeth ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol e.e. bagiau gwyrdd a chadi gwastraff bwyd llawn yn eich cartref.

Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bin ychwanegol, cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Os oes gan eich teulu lawer o wastraff cewynnau neu badiau anymataliad, gallwch wneud cais am gasgliad gwastraff hylendid​.​

​​​