Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tir halogedig

Caiff tir ei  ystyried yn dir halogedig pan fo sylweddau wedi eu canfod ar y tir neu yn y ddaear – yn aml oherwydd gwarediadau, gollyngiadau neu orlifiadau diwydiannol.  Gallai’r sylweddau hyn fod yn bresennol yn y ddaear o hyd a gallant fod yn uwch na’r lefelau sy’n dderbyniol. 

 

Gall tir a ddefnyddiwyd gan ddiwydiannau ers llawer dydd bellach gael ei ddefnyddio at ddibenion eraill sy’n fwy sensitif i effeithiau tir a allai fod wedi’i halogi.  Mae ein Strategaeth Archwilio Tir Halogedig (PDF 651 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi sut rydym yn archwilio ardaloedd rhag ofn bod tir a allai fod wedi’i halogi ynddynt.

 

Mae mwy o wybodaeth ar dir sydd wedi’i halogi​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.


 

Cais am wybodaeth a chostau


Rydym yn cadw cofnodion y gellir eu defnyddio i asesu tir a allai fod wedi’i halogi.

 

Mae modd cael gafael ar y wybodaeth ffeithiol sydd gennym drwy’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, ond dim ond at ddibenion anfasnachol, ymchwil neu adolygu y caniateir ei defnyddio.

 

Mae croeso i chi ddod draw i’n swyddfeydd i weld y wybodaeth yn ystod oriau swyddfa.

 

Bydd rhaid i chi drefnu apwyntiad gyda ni

 

Dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol mae’n rhaid i ni ymateb eich cais cyn pen 20 diwrnod.

 

Os ydych angen i’n swyddogion adolygu’r wybodaeth a llunio ymateb ysgrifenedig, codir isafswm am £66.50 am hynny yn dibynnu ar gymhlethdod eich cais.


 

Datblygu tir


Mae gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ddyletswydd i ystyried achosion posibl o halogi wrth baratoi cynlluniau datblygu a phenderfynu ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

 

Dylai datblygwyr gyflwyno digon o wybodaeth gyda’u cais cynllunio i bennu’r risgiau o halogi a bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol bod opsiwn adfer dichonadwy ar gyfer y safle. Bydd angen iddynt ddangos na fydd datblygu tir a effeithir gan halogi yn cyflwyno neu’n creu risgiau annerbyniol, neu’n caniatáu i rai presennol barhau.


 Dylid paratoi adroddiadau ar gyfer y safle yn unol â Canllaw Datblygwyr CLLlC 2012 a’r ddogfen CLR 11 Model Procedures for the Management of Land Contamination.

Cyflenwadau Dŵr Preifat

 

Mae gan rhai cartrefi a busnesau yng Nghaerdydd gyflenwad dŵr preifat, er enghraifft:

  • pydew  
  • ffynnon
  • twll turio, neu
  • ffrwd.

 
Dan Reoliadau Cyflenwad Dŵr Preifat (Cymru) 2010, mae gennym ddyletswydd i  archwilio cyflenwadau dŵr preifat yn rheolaidd i sicrhau fod y dŵr yn ddiogel i’w yfed a’i ddefnyddio i goginio a golchi.

 
Byddwn yn archwilio’r ffynhonnell dŵr a’r ardal amgylchynol i sicrhau nad oes unrhyw halogi a allai beri risg i iechyd defnyddwyr. 

 
Byddwn hefyd yn archwilio unrhyw beipiau, tanciau a systemau trin a chasglu samplau dŵr ar gyfer dadansoddiadau labordy i sefydlu bod y dŵr y ddiogel i’w yfed.  

 
Os mai dim ond eich tŷ chi sy’n defnyddio’r cyflenwad dŵr preifat, byddwn yn cynnal archwiliad ar eich cais yn unig.  

 
Dan Reoliadau 2010 mae’r Cyngor yn gallu codi am y gwasanaeth hwn.

 
 
Cysylltwch â ni os ydych yn cael cyflenwad preifat ac os hoffech archwiliad.