Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau parcio digidol i breswylwyr – telerau ac amodau

​​​​​​​​​Rhaid i berchennog neu deiliad y Drwydded ddarllen y telerau a’r amodau hyn a chytuno arnynt. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i addasu’r telerau a’r amodau hyn ar unrhyw adeg.​​​​

Cyffredinol 

1. Rhoddir trwyddedau parcio preswylwyr i breswylwyr eiddo sy'n rhan o gynllun trwyddedau parcio preswyl yn unig, yn unol â Gorchymyn Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Stopio, Aros, Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2024 (fel y'i diwygir neu y’i newidir neu y’i atgyfnerthir o bryd i'w gilydd).  

2. Mae trwyddedau i'w defnyddio gan breswylwyr wrth ddefnyddio eu cerbyd eu hunain i barcio o fewn y mannau parcio, yr ardal neu'r parth lle maent yn byw. Mae trwyddedau yn gysylltiedig ag eiddo'r preswylydd ac maent yn destun prawf preswylio, a rhaid mai dyma eich prif breswylfa. Ni allwch gael trwydded preswylydd ar gyfer mwy nag un eiddo neu barth.

3. Er mwyn i drwydded fod yn ddilys, rhaid i unrhyw dystiolaeth i gefnogi cais gael ei lanlwytho’n gywir yn y fformat gofynnol, bod yn ddarllenadwy a chadarnhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Mae’r Cyngor yn cadw'r hawl i ofyn am ddogfennau pellach ar unrhyw adeg er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i gael trwydded. 

​Dilysrwydd trwyddedau

4. Rhaid trethu'r cerbyd yn iawn a'i yswirio i'w ddefnyddio ar y briffordd ac:

a) Yn achos cerbyd teithwyr, ni ddylai allu cludo mwy na 12 theithiwr. 

b) Yn achos cerbyd nwyddau, ni ddylai fod yn fwy na 2.44 metr mewn uchder a/neu 5.49 metr o hyd. 

c) Ni ddylai fod yn garafan nac yn cario trelar.

d) Rhaid ei fod wedi ei gofrestru neu’n cael ei gadw yn y cyfeiriad y gwneir y cais ar ei gyfer. 


5. Caniateir uchafswm o 2 drwydded preswylwyr fesul aelwyd ar unrhyw un adeg. Os oes gan rywun drwydded bapur ac e-drwydded ddigidol, dim ond y ddwy drwydded gyntaf a gyhoeddir fydd yn ddilys.

6. Ni ellir trosglwyddo trwyddedau (er enghraifft o un person i’r llall, neu os byddwch yn symud cyfeiriad). Rhaid i chi ganslo eich trwydded drwy eich cyfrif MiPermit Caerdydd os byddwch yn symud eiddo. Fel arall gall y Cyngor ei chanslo heb rybudd ac ni fydd gennych hawl i ad-daliad.

7. Rhaid nodi rhif cofrestru unrhyw gerbyd enwebedig yn gywir ac yn llawn. Bydd unrhyw wallau yn annilysu'r drwydded.

8. Dim ond rhwng y dyddiadau a'r amseroedd a nodir ar y drwydded y mae trwydded yn ddilys. Gallai negeseuon atgoffa adnewyddu gael eu hanfon er mwyn cwrteisi ond nid ydynt yn ofyniad cyfreithiol. Rydych yn parhau’n gwbl gyfrifol am adnewyddu’r drwydded. Os nad oes trwydded gan gerbyd, rhaid dod o hyd i fan parcio amgen a chyfreithlon.

9. Mae trwyddedau’n parhau’n eiddo digidol i’r Cyngor, a gall y Cyngor ganslo trwydded ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm pan fydd y Cyngor yn penderfynu bod gwneud hynny’n rhesymol angenrheidiol. Rhoddir hysbysiad i ddeiliad y drwydded.

Defnyddio trwyddedau

10. Mae trwyddedau preswylwyr ond yn ddilys ar gyfer parcio o fewn mannau parcio deiliaid trwyddedau preswylwyr a defnydd a rennir ar y stryd/oedd neu’r parth/au a enwir ar y drwydded. Bydd arwyddion rheoleiddio yn yr ardal yn dangos lle y gallwch ac na allwch barcio, a rhaid cydymffurfio â nhw bob amser.

11. Bwriedir i drwyddedau parcio roi blaenoriaeth parcio i ddeiliaid trwyddedau yn unig. Nid ydynt yn gwarantu lle parcio ac ni fwriedir iddynt ddatrys pob problem parcio. 

12. Mae’n rhaid i unrhyw gerbyd mewn man parcio sicrhau bod pob rhan o’r cerbyd o fewn cyfyngiadau’r man parcio. 

13. Rhaid i yrrwr y cerbyd gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddyd a roddir gan Swyddog Heddlu, SCCH neu Swyddog Gorfodi Sifil (fel cyfarwyddyd i symud y cerbyd), hyd yn oed os oes gan gerbyd drwydded ddilys.  

14. Gall y Cyngor atal y defnydd o unrhyw fan parcio lle bo angen. Bydd parcio wedi’i atal yn cael ei nodi gydag arwyddion atal melyn yn yr ardal ac nid yw trwydded yn ddilys mewn man parcio lle mae parcio wedi'i atal.

Gorfodi trwyddedau

15. Nid yw trwydded parcio yn drwydded i barcio yn unrhyw le, ac nid yw'n rhoi caniatâd i barcio ar linellau melyn, mewn safleoedd bws, ar glirffyrdd, na llinellau igam-ogam. 

16. Ni ellir ailwerthu, cyfnewid na darparu trwyddedau i unrhyw un er budd personol neu ariannol.

17. Rhaid i chi sicrhau y cydymffurfir â'r telerau a’r amodau hyn, fel arall, gallai Hysbysiad Tâl Cosb (HTC) gael ei gyflwyno.

18. Cyfrifoldeb perchennog/deiliad y drwydded yw sicrhau bod unrhyw berson arall sy'n gyfrifol am y cerbyd yn llwyr ymwybodol o'i gyfrifoldebau a'r telerau ac amodau hyn.

19. Mae camddefnyddio neu ddefnyddio trwyddedau'n dwyllodrus yn drosedd a gall hefyd arwain at atal neu ganslo cyfrif perchennog y drwydded, canslo unrhyw drwyddedau sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwnnw a gwrthod ceisiadau am drwyddedau newydd.

Ad-daliadau

20. Rhoddir ad-daliadau am unrhyw fisoedd llawn sy'n weddill ar drwyddedau nad oes eu hangen mwyach.  Codir ffi weinyddol o £5.00 am bob ad-daliad o'r fath.
© 2022 Cyngor Caerdydd