Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau contractwr (Hepgoriadau masnach)

Gallwch wneud cais am drwydded contractwr os ydych yn fasnachwr neu'n landlord sy'n gwneud gwaith mewn eiddo lle mae angen i chi barcio mewn bae trwyddedau preswylydd penodol neu Ardal Parcio â Thrwydded.

Ni fyddwn yn derbyn nodiadau ar ffenestri blaen cerbydau. Os byddwch yn parcio eich cerbyd mewn ardal barcio i breswylwyr yn unig heb drwydded ddilys, mae'n bosib y cewch Hysbysiad Tâl Cosb. ​

Mae trwyddedau parcio yn ddigidol.  Ni fydd gennych chi drwydded i'w harddangos yn eich cerbyd. 

Mae trwyddedau yn ddilys am 1, 7, 14 neu 28 diwrnod.

Mewngofnodi i MiPermit. 

Costau Trwydded ​​

Costau trwydded contractwyr​
1 diwrnod
7 diwrnod
14 diwrnod
28 diwrnod
Parthau Rheoli Parcio (C1, C2, C3, a C4)
£8
£24
£35
£60
Unrhyw stryd arall neu Ardal Parcio a Thrwydded
Am ddim
Am ddim
Am ddim
Am ddim​

Gwneud Cais am Gyfrif MiPermit

Efallai bod gennych gyfrif Mi Permit eisoes os ydych yn talu am barcio heb arian parod yn ein lleoliadau talu ac arddangos ledled y ddinas. 

I wneud cais am gyfrif bydd angen rhoi:

  • eich enw a'ch cyfeiriad
  • cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol.


Creu cyfrif MiPermit.

 

Os na allwch sefydlu cyfrif ar-lein, gallwch ffonio MiPermit ar 0333 123 6006.​​ 

Pan fydd gennych gyfrif gyda MiPermit, gallwch brynu a rheoli eich trwyddedau ar y wefan neu drwy Ap MiPermit.

Gwneud cais am drwydded

I wneud cais am drwydded ddigidol bydd angen rhoi:

  • cyfrif MiPermit,
  • cerdyn credyd neu ddebyd ar gyfer talu os bydd angen hyn,
  • rhif cofrestru eich cerbyd, a
  • phrawf o'r gwaith yn cael ei gwblhau.


Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth sy'n profi bod y cerbyd wedi'i barcio ar gyfer gwaith sy'n cael ei wneud mewn eiddo yn unig. Gallai fod yn un o'r canlynol:

  • anfoneb am y gwaith rydych chi'n ei wneud,
  • taflen waith, neu
  • lythyr ar bapur pennawd y cwmni. 

Sut mae'n gweithio

Gallwch lwytho a dadlwytho'ch cerbyd o man i ddeiliaid trwydded yn unig heb drwydded. 

Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i le addas i barcio ar ôl i chi orffen llwytho neu ddadlwytho.​

Lle gallwch barcio gyda thrwydded contractwr

Parthau Rheoli Parcio

Gellir defnyddio trwydded contractwr mewn unrhyw fae preswylydd wedi'i farcio, bae aros cyfyngedig neu dalu a bae aros o fewn yr un parth.

Lleoliadau eraill

Ym mhob lleoliad arall, ni ellir defnyddio'r drwydded contractwr ond mewn cilfachau trwyddedau preswylwyr neu fannau defnydd a rennir ar y stryd a enwir ar y drwydded (fel arfer yr un stryd â'r eiddo lle mae'r gwaith yn cael ei gwblhau). 

Cofrestru cerbydau lluosog neu leoliadau lluosog

Gall person wneud cais am un drwydded i bob swydd yn unig.

Ar gyfer arosiadau byr, gallwch ofyn am ddefnyddio'r drwydded ymwelwyr yn yr eiddo lle rydych yn gweithio. Mae hyn yn ôl disgresiwn y preswylydd ac ni ddylid dibynnu arno ar gyfer arosiadau hirach.

Gallwch hefyd ddefnyddio parcio deiliad heb drwydded fel aros cyfyngedig neu lefydd talu ac arddangos.

Rheoli eich trwydded

Byddwch yn derbyn e-bost unwaith y bydd eich cais yn cael ei gyflwyno gyda derbynneb i'w brynu. Fodd bynnag, ni fydd taliad yn cael ei gymryd nes bod y cais a'r dystiolaeth yn cael eu gwirio.

Unwaith y bydd eich cais wedi'i adolygu, byddwch yn derbyn e-bost arall i gadarnhau a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus. Ein nod yw adolygu pob cais o fewn un diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais.

Gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif MiPermit ar unrhyw adeg drwy ddewis 'Rheoli Trwyddedau Digidol' a gweld manylion eich trwydded. Er enghraifft, lleoliad a hyd y drwydded.

Os gwnaethoch gofrestru eich cyfrif gyda chyfeiriad e-bost, byddwn yn eich hysbysu 21 diwrnod a saith diwrnod cyn i'r drwydded ddod i ben. Mae hyn ar y sail bod eich cais am drwydded wedi bod yn llwyddiannus.​


© 2022 Cyngor Caerdydd