Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dylunio a chyflwyno parth rheoli parcio

Pan fyddwn yn dylunio parth rheoli parcio (PRhP) ac yn ymgynghori arno, rydym yn dilyn set o egwyddorion safonol. 


Mae'n cymryd 1 i 2 flynedd i ni ymgynghori ar barth rheoli traffig a’i weithredu. 


Egwyddorion dylunio PRhP​Byddwn yn creu dyluniad manwl ar ôl i gynllun gael ei gymeradwyo. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod gennym ddull gweithredu cyson, rydym fel arfer yn:


 • nodi’r holl ofod ymyl y ffordd lle mae'n ddiogel i barcio fel man parcio, neu roi llinell felen lle mae'n beryglus neu'n rhwystrol,
 • ceisio rhoi mannau parcio i ddeiliaid trwydded yn unig y tu allan i eiddo preswyl, a mannau aros a thalu ac aros cyfyngedig ger siopau, busnesau ac amwynderau, 
 • rhannu gofod y ffordd yn fwy cyfartal rhwng mannau parcio i ddeiliaid trwydded yn unig a mannau aros a thalu ac aros cyfyngedig os oes angen mwy o barcio arhosiad byr. Fel yn ymyl ardaloedd siopa prysur,
 • ceisio cael cyn lleied o linellau melyn ac arwyddion â phosibl mewn ffyrdd tawelach fel ffyrdd pengaead drwy greu ardaloedd parcio â thrwydded, 
 • ceisio sicrhau cynifer o fannau parcio â phosibl ac efelychu patrymau parcio presennol, 
 • gwneud iawn am unrhyw fannau parcio sy’n cael eu colli ar ffyrdd cul trwy gynyddu nifer y mannau parcio sydd ar gael ym mhob rhan o’r parth rheoli parcio,
 • peidio â gwneud unrhyw newidiadau i fannau parcio i bobl anabl sydd eisoes yn bodoli, a 
 • pheidio â rheoli parcio o flaen tramwyfeydd tai fel y gall preswylwyr barcio o flaen eu tramwyfeydd eu hunain. Os cewch broblemau gyda phobl yn parcio o flaen eich tramwyfa, gallwch wneud cais am farc bar H​.

  

Cyflwyno PRhP


Mae 5 cham y mae'n rhaid i ni eu cymryd wrth ddylunio a chyflwyno parth rheoli parcio newydd: ​

Rhaid i ni asesu'r ardal gydag arolygon parcio ac astudio'r math o gyfyngiadau parcio y gall fod eu hangen arnom. 

Yna gallwn bennu ffiniau, diwrnodau gwaith ac oriau'r cynnig


Rydym yn ysgrifennu at breswylwyr a busnesau i ofyn am adborth. Rydym yn rhoi dolen i arolwg lle gallwch ddweud wrthym a ydych yn cefnogi'r cynnig a rhoi sylwadau. 


Pan fyddwn yn adolygu'r holl ymatebion, byddwn yn ystyried y canlynol: 

 • y gyfradd ymateb, 
 • lefel y gefnogaeth, 
 • yr holl sylwadau ac awgrymiadau. 


Rydym yn ystyried unrhyw adborth a roddir ond ni allwn ymateb yn unigol i unrhyw un. 


Os cawn ddigon o gefnogaeth o'r ymgynghoriad anffurfiol, byddwn yn gwneud dyluniad manwl o'r PRhP. Bydd y dyluniad yn cynnwys cyfyngiadau parcio a therfynau amser.
 
Rydym yn ceisio gwneud parthau nad ydynt yn rhy fawr ac sydd â ffiniau clir i osgoi dryswch.
  
Defnyddir y dyluniad hwn yn yr ymgynghoriad ffurfiol. 


Os byddwn yn penderfynu cyflwyno'r parth rheoli parcio, byddwn yn creu gorchymyn rheoli traffig

Rydym yn sicrhau bod y dyluniad manwl ar gael i’r cyhoedd ei weld. Rydym yn hyrwyddo hyn yn y wasg leol, ar ein gwefan, ac ar hysbysiadau ar y stryd.
 
Gallwch gyflwyno gwrthwynebiad ffurfiol o fewn 21 diwrnod. 

Os bydd yr ymgynghoriad yn llwyddiannus, byddwn yn gosod yr arwyddion a'r llinellau i wneud y parth rheoli parcio’n orfodadwy. 


Ar ôl 12 i 18 mis, rydym yn adolygu’r PRhP newydd i asesu a yw'n effeithiol ac a oes angen i ni wneud unrhyw newidiadau.

Rydym yn ceisio adolygu pob parth rheoli traffig sy’n bodoli bob 5 ​

​​


​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd