Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd

Faint mae’n gostio?
Am wybodaeth ar prisiau ewch i dudalen Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd​


Sut ydw i’n talu am fy nhocyn?
Gallwch dalu’r gyrrwr wrth i chi fynd ar y bws.


Nid oes rhaid i chi gael yr union swm cywir ond byddai'n helpu’r gyrrwr os oes gennych yr arian cywir.


Gallwch hefyd dalu gan ddefnyddio ap ffôn symudol tocynnau Bws Caerdydd​​​​​​​​​​Link opens in a new window


A fydd fy Mhas Bws Consesiynol yn ddilys ar y bws hwn?
Na fydd. Nid yw’r gwasanaethau Parcio a Theithio yn derbyn pasys Consesiynol na thocynnau bws eraill.


Ar ba ddiwrnodau mae'r gwasanaeth yn gweithredu?
Mae’r gwasaneth ar waith o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac eithrio ar ddydd Llun Gŵyl y Banc. Edrychwch am newidiadau dros ddydd Gwener y Groglith, y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd​.

Beth yw amseroedd agor y safleoedd Parcio a Theithio?

Diwrnod

Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener

6.45am

Dydd Sadwrn

7.30am

Nid oes gan y safle amser cau swyddogol. Mae'n cau'n fuan wedi i'r bws olaf gyrraedd, unwaith y bydd pob un o'r teithwyr wedi gadael. 
 

Pa mor aml mae’r bysus yn rhedeg?

Diwrnod

Y bws cyntaf o’r maes parcio

Y bws olaf o ganol y ddinas

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener

7.17am

7.30pm

Dydd Sadwrn

8.02am

7.00pm

Mae bysus Parcio a Theithio yn gweithredu bob 15 munud trwy’r rhan fwyaf o’r dydd.

 

Gall amlder ac oriau gweithredu’r bysus amrywio ar y diwrnodau y cynhelir Digwyddiadau yn Stadiwm y Mileniwm.


Ble mae’r safle bws yng nghanol y ddinas?
Y prif safle bws yw safle bws HN ar Ffordd Churchill (gwasanaeth X59). Mae’r gwasanaeth hefyd yn gollwng teithwyr ar Rhodfa'r Orsaf yng nghanol y ddinas. 

 

Defnyddir yr un safle bws ar Ffordd Churchill ar gyfer y daith yn ôl i’r maes parcio.

Faint o amser mae’r daith o’r maes parcio i ganol y ddinas yn ei gymryd?
19 munud yn dibynnu ar y traffig.


A allaf adael fy nghar yn y safle parcio dros nos?
Gallwch. Mae’r safle dan glo a chyda Camerâu Teledu Cylch Cyfyng.  Cofiwch fod perchenogion yn parcio eu ceir ar eu menter eu hunain, felly nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu diogelwch. Bydd angen i chi dalu am docyn arall gan y bydd eich tocyn gwreiddiol wedi darfod.   


A oes cyfyngiad uchder i gerbydau?
Nid oes unrhyw gyfyngiadau uchder ar y safle.


Ydw i’n gallu parcio cartref modur yn y maes parcio?
Ydych, ond ni chaniateir i chi gysgu yn y cerbyd dros nos.


Pwy ddylwn gysylltu â nhw os ydw i wedi gadael unrhyw beth ar y bws?
Yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch Bws Caerdydd ar 029 2066 6444 neu e-bostiwchtalktous@cardiffbus.com 


A allaf fynd â chadair olwyn neu bram ar y bws?
Gallwch, mae’r bysus yn rhai â lloriau isel, sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac sy’n gallu derbyn pramiau. Mae rhywfaint o le ar y bws ar gyfer pramiau a chadeiriau olwyn.


A oes unrhyw doiledau ar y safle?
Oes, ac mae toiledau i’r anabl ar gael hefyd.


A fydd staff ar ddyletswydd yn y maes parcio?
Bydd, bydd o leiaf un aelod o staff ar ddyletswydd yn y maes parcio.

​​​​