Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Ôl-ffitio Bysus Glân

​​​​​​Fel rhan o Brosiect Aer Glân Caerdydd rydym wedi cyflwyno rhai mesurau lliniaru i fynd i'r afael â phryderon ansawdd aer a amlygwyd ar gyfer Stryd y Castell, Caerdydd. Mae'r cynlluniau'n cynnwys cynllun arfaethedig i ôl-ffitio bysus a fyddai'n golygu bod gweithredwyr yn gweithredu gwasanaethau yng Nghaerdydd yn gwneud cais cystadleuol am arian grant i uwchraddio allyriadau i gerbydau perthnasol.

Mae'r cynllun ôl-ffitio bysiau arfaethedig wedi'i gymeradwyo gan Gomisiwn yr UE am werth o 80% o ddwysedd cymorth, sy'n ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr llwyddiannus dalu'r gost o 20% sy'n weddill. Cyfanswm y cyllid perthnasol yw £1.8 miliwn.


Yn unol â’r cytundeb gan Gomisiwn yr UE;​

Bydd y broses ymgeisio ar gyfer y cynllun arfaethedig ar agor tan 31 Rhagfyr 2020.
Bydd cymorth ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021.​


Bydd y weithdrefn ymgeisio yn cael ei hadolygu gyda dull dau gam. Os yw nifer y ceisiadau llwyddiannus yng ngham 2 yn fwy na'r cyllid sydd ar gael, bydd yr ymgeiswyr hynny'n mynd ymlaen i gam 3.

Bydd ymgeiswyr yn ymwybodol o'r dull hwn a gofynnir iddynt gyflwyno tystiolaeth ar gyfer cam 3 ar adeg eu cyflwyno am y tro cyntaf. Yn ystod cyfnod 3 cwestiynu bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno gwybodaeth ychwanegol a dealltwriaeth fanylach o effaith eu cynnig, yn yr achos hwn, yr effeithiau a ddisgwylir ar ansawdd aer.


Dim ond os oes angen asesiad cam 3 y bydd angen ystyried y sgôr gyfartalog wedi'i phwysoli.
​​

Mae cadarnhau'r ymgeisydd yn weithredwr bws sy'n gweithredu gwasanaethau bws cyhoeddus yn ardal Caerdydd ac yn tynnu sylw at unrhyw wybodaeth fasnachol sensitif.


Meini Prawf wedi'u Pwysoli: Llwyddo / Methu.
Bydd Cam 2 yn cynnwys pedwar cwestiwn a fydd yn archwilio 4 maes allweddol a ystyrir ar gyfer pob cynnig. Bydd pob cwestiwn yn cael ei sgorio allan o 100 ac yn cael cyfraniad wedi'i bwysoli o 20%.  Rhaid i ymgeiswyr gael sgôr isaf o 50 er mwyn i bob cwestiwn gael ei ystyried yn llwyddiannus yng ngham 2.


C1 Aliniad strategol : pwysoli = 20%
C2 Sicrhau manteision ansawdd aer  : pwysoli = 20%
C3 Cyflawnadwyedd: pwysoli = 20%
C4 Gwerth am arian : pwysoli = 20%


Tabl Sgorio
SgôrCyfiawnhad

I gael sgôr o gant (100): 

Rhagorol - Mae'r ymateb yn gwbl berthnasol ac yn rhagorol ar y cyfan.  Mae'r ymateb yn gynhwysfawr, yn ddiamwys ac yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r gofyniad ac yn rhoi manylion am sut y caiff y gofyniad ei fodloni'n llawn.

I gael sgôr o saith deg (70): 

Da - Mae'r ymateb yn berthnasol ac yn dda.  Mae'r ymateb yn dangos dealltwriaeth dda ac yn rhoi manylion am sut y caiff y gofynion eu bodloni.

I gael sgôr o hanner cant (50): 

Derbyniol - Mae'r ymateb yn berthnasol ac yn dderbyniol.  Mae'r ymateb yn rhoi digon o dystiolaeth i fodloni gofynion sylfaenol.

I gael sgôr o ugain (20): 

Gwael - Mae'r ymateb yn rhannol berthnasol a/neu'n wael.  Mae'r ymateb yn mynd i'r afael â rhai elfennau o'r gofynion ond nid yw'n cynnwys digon o fanylion nac esboniad i ddangos sut y cyflawnir y gofyniad.Poor - Response is partially relevant and/or poor.  The response addresses some elements of the requirements but contains insufficient / limited detail or explanation to demonstrate how the requirement will be fulfilled.

I gael sgôr o sero (0): 

Annerbyniol - Dim neu ymateb annigonol.  Yn methu â dangos y gallu i fodloni'r gofyniad.

 

Cwestiwn ychwanegol: Asesiad o'r Effaith ar Ansawdd Aer (Pwysolir = 20%)


Yn dilyn adolygiad cam 3, bydd y ceisiadau uchaf gyda'r cyfartaledd uchaf wedi'i bwysoli ar draws y 5 cwestiwn a atebwyd yn cael eu hystyried yn llwyddiannus.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos, yn fanwl, sut y bydd eu cynnig yn perfformio o ran y pedwar maes agwedd allweddol.​Fel yr amlinellwyd ym meini prawf amodol y cynllun ar gyfer gwneud cais; mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio technoleg achrededig sy'n cydymffurfio â'r Cynllun Achredu Ôl-ffitio Cerbydau Glân (CVRAS)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Gall y bysus sydd i'w hôl-ffitio fod yn unrhyw fws VI (6) cyn y model Ewro y disgwylir iddo fod yn weithredol ar y llwybrau penodedig am o leiaf bum mlynedd neu am 150,000 o filltiroedd ar ôl yr ôl-ffitio. Nid oes awdurdod i fysus gael eu symud i ardaloedd eraill y tu allan i ffin Caerdydd.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno adroddiadau cynnydd ar ôl sefydlu’r project yn myfyrio ar effaith y gweithgareddau a gychwynnwyd gan y cyllid grant.​

Bydd y Grant yn ad-dalu Costau Cyfalaf a ysgwyddir a gellir eu gwario ar y Dechnoleg Achrededig a'r gost o'i gosod ar y bysus, a chost a gosod offer monitro. Er bod hyn wedi'i nodi fel ad-daliad o Gostau Cyfalaf, cytunwyd unwaith y daw'r anfonebau perthnasol i law'r ymgeisydd o'i gyflenwr penodedig am y gwaith ôl-ffitio angenrheidiol, ar ôl cyflwyno ffurflen hawlio grant, y byddai Cyngor Caerdydd yn darparu'r arian i dalu 80% o'r gost anfonebau. 


Ni chaniateir gwario’r Grant ar:
 • Gostau staff ar gyfer rheoli'r prosiect;
 • Cyfraniadau mewn nwyddau;
 • Taliadau am weithgareddau o​ natur wleidyddol neu grefyddol yn unig;
 • Dibrisiant, amorteiddiad neu nam ar asedau sefydlog sy'n eiddo i'r awdurdod;
 • Mewnbwn TAW y gellir ei adennill gan yr awdurdod gan Gyllid a Thollau EM;
 • Taliadau llog neu daliadau tâl gwasanaeth am brydlesi cyllid;
 • Rhoddion, ac eithrio eitemau hyrwyddo sydd â gwerth o ddim mwy na £10 mewn blwyddyn i unrhyw un person;
 • Diddanu (sy'n golygu unrhyw beth a fyddai'n fudd trethadwy i'r person sy'n cael ei ddiddanu, yn ôl rheoliadau treth ​cyfredol y DU); a
 • Dirwyon statudol, dirwyon troseddol neu gosbau. • Gweler hefyd
 • Aer Glan Caerdydd
​​​​​