Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gwneud cais am drwydded newydd

Mae'n bosibl na fydd rhai taliadau neu geisiadau am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu i rai pobl oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu Archebion Post a anfonir drwy'r post yn cael eu clirio nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon er mwyn sicrhau bod eu taliadau'n gallu clirio a hefyd sicrhau na fyddant mewn dyled o ganlyniad.

Os oes modd, gwnewch unrhyw gais am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas​ gan ddefnyddio system parcio ar-lein​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​,​​​​​​​ mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Ni ellir prosesu unrhyw geisiadau drwy'r post nes i’r cyfyngiadau cael eu codi. Os daeth eich trwydded neu'ch Bathodyn Glas i ben ym mis Mawrth, yna parhewch i ddefnyddio'ch trwydded neu'ch bathodyn a chyflwyno'ch cais ar-lein cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi’n fyfyriwr neu nad oes gennych rif cyfrif treth gyngor, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post​.​

Ar-lein 


Dyna’r ffordd gyflymaf o wneud cais, ond cofiwch y caiff eich trwyddedau newydd eu hanfon atoch drwy’r post, felly byddant yn cymryd ychydig o ddiwrnodau i’ch cyrraedd.  Rhaid i chi sicrhau bod eich cerbyd wedi’i barcio’n gyfreithlon tra byddwch yn aros am eich trwyddedau.

I wneud cais ar-lein bydd angen i chi gael y canlynol wrth law:

  • ​Rhif cofrestru’r cerbyd (trwyddedau preswylydd yn unig)
  • Cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Rhif eich cyfrif Treth Gyngor fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad. Efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ychwanegol os gofynnir am hynny.

Rhaid i chi ddarllen y telerau ac amodau​ cyn gwneud cais​.Mae Trwyddedau Parcio ar gael yn Gymraeg neu Saesneg​ 

Byddwn yn sicrhau bod trwyddedau’n cael eu hanfon yn unol â’ch iaith ddewis, ac anfonir adnewyddiadau bob blwyddyn yn awtomatig yn yr iaith a ddewisoch yn wreiddiol.

I dderbyn trwydded parcio yn Gymraeg, dewiswch ‘Cymraeg’ a chwblhewch y ffurflen yn Gymraeg.

Os dymunwch newid eich dewis iaith unrhyw bryd, gwnewch gais am drwydded newydd a chwblhewch y cais un ai yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 

Drwy’r post


Gallwch hefyd wneud cais am drwydded parcio newydd neu adnewyddu trwydded drwy’r post. 
Rhaid anfon pob cais am drwydded newydd neu i adnewyddu trwydded drwy’r post i: 

Gwasanaethau Parcio Cyngor Dinas Caerdydd
Blwch SP 47 
Caerdydd 
CF11 1QB 

I wneud cais drwy’r post bydd rhaid i chi ddarparu:

1. Llythyr Eglurhaol


A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni:
  • Enw’r person y dylid cofrestru’r drwydded yn ei enw
  • Natur y drwydded sydd ei hangen​

2. Tystiolaeth o gyfeiriad


Er enghraifft:

  • Llyfr Rhent Swyddogol / Cytundeb Tenantiaeth (rhaid i hwn fod wedi’i lofnodi a’i ddyddio gan y landlord neu’r asiantaeth a’r tenantiaid. Rhaid iddo hefyd gynnwys enw’r ymgeisydd a chwmpasu’r cyfnod pan fo angen y drwydded).
  • Datganiad Banc neu Gymdeithas Adeiladu (dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais). 
  • Bil Treth Gyngor neu Fil Cyfleustodau cyfredol dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais - Nwy, Trydan, Dŵr neu Ffôn Tŷ. 
  • Llythyr gan gyfreithiwr yn cadarnhau eich bod wedi prynu eiddo (dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais). 

Nodwch:  Ni dderbynnir Cytundebau Diogelu Blaendaliadau, biliau ffôn symudol, trwyddedau gyrru, na dogfennau cerbyd fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

3. Tystiolaeth glir o rif cofrestru eich cerbyd(au)


Rhaid i chi sicrhau eich bod yn ysgrifennu rhifau cofrestru cerbyd yn glir ar unrhyw ohebiaeth a anfonir drwy’r post. 

4. Taliad


Ar gyfer ceisiadau a anfonir drwy’r post, gallwch dalu drwy anfon siec neu orchymyn post sy’n daladwy i Gyngor Sir Caerdydd.
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
English