Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cais am drwydded

​​​​Mae'n bosibl na fydd rhai taliadau neu geisiadau am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu i rai pobl oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu Archebion Post a anfonir drwy'r post yn cael eu clirio nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon er mwyn sicrhau bod eu taliadau'n gallu clirio a hefyd sicrhau na fyddant mewn dyled o ganlyniad.


Os ydych chi’n fyfyriwr neu nad oes gennych rif cyfrif treth gyngor, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post​.​

Ar-lein 


Dyna’r ffordd gyflymaf o wneud cais, ond cofiwch y caiff eich trwyddedau newydd eu hanfon atoch drwy’r post, felly byddant yn cymryd ychydig o ddiwrnodau i’ch cyrraedd.  Rhaid i chi sicrhau bod eich cerbyd wedi’i barcio’n gyfreithlon tra byddwch yn aros am eich trwyddedau.

I wneud cais ar-lein bydd angen i chi gael y canlynol wrth law:

  • ​Rhif cofrestru’r cerbyd (trwyddedau preswylydd yn unig)
  • Cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Rhif eich cyfrif Treth Gyngor fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad. Efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ychwanegol os gofynnir am hynny.


Rhaid i chi ddarllen y telerau ac amodau​ cyn gwneud cais​.


Mae Trwyddedau Parcio ar gael yn Gymraeg neu Saesneg​ 

Byddwn yn sicrhau bod trwyddedau’n cael eu hanfon yn unol â’ch iaith ddewis, ac anfonir adnewyddiadau bob blwyddyn yn awtomatig yn yr iaith a ddewisoch yn wreiddiol.

I dderbyn trwydded parcio yn Gymraeg, dewiswch ‘Cymraeg’ a chwblhewch y ffurflen yn Gymraeg.

Os dymunwch newid eich dewis iaith unrhyw bryd, gwnewch gais am drwydded newydd a chwblhewch y cais un ai yn Gymraeg neu’n Saesneg.


Drwy’r post


Gallwch hefyd wneud cais am drwydded parcio newydd neu adnewyddu trwydded drwy’r post. 

Gallwch wneud cais drwy'r post naill ai drwy gwblhau ffurflen gais (275​kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a'i hanfon i’r cyfeiriad canlynol: 

Gwasanaethau Parcio Cyngor Dinas Caerdydd
Blwch SP 47 
Caerdydd 
CF11 1QB 


Neu, gallwch anfon yr isod drwy’r post i’r cyfeiriad a nodir uchod:

Llythyr Eglurhaol


A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni:
  • Enw’r person y dylid cofrestru’r drwydded yn ei enw
  • Natur y drwydded sydd ei hangen​

Tystiolaeth o gyfeiriad


Er enghraifft:

  • Llyfr Rhent Swyddogol / Cytundeb Tenantiaeth (rhaid i hwn fod wedi’i lofnodi a’i ddyddio gan y landlord neu’r asiantaeth a’r tenantiaid. Rhaid iddo hefyd gynnwys enw’r ymgeisydd a chwmpasu’r cyfnod pan fo angen y drwydded).
  • Datganiad Banc neu Gymdeithas Adeiladu (dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais). 
  • Bil Treth Gyngor neu Fil Cyfleustodau cyfredol dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais - Nwy, Trydan, Dŵr neu Ffôn Tŷ. 
  • Llythyr gan gyfreithiwr yn cadarnhau eich bod wedi prynu eiddo (dyddiedig o fewn 3 mis i’r cais). 


Nodwch:  Ni dderbynnir Cytundebau Diogelu Blaendaliadau, biliau ffôn symudol, trwyddedau gyrru, na dogfennau cerbyd fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Tystiolaeth glir o rif cofrestru eich cerbyd(au)

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn ysgrifennu rhifau cofrestru cerbyd yn glir ar unrhyw ohebiaeth a anfonir drwy’r post.

Taliad


Ar gyfer ceisiadau a anfonir drwy’r post, gallwch dalu drwy anfon siec neu orchymyn post sy’n daladwy i Gyngor Sir Caerdydd.
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​