Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau am Ardal Drwydded y Mynydd Bychan

Pa fudd arall a fyddaf yn ei gael am y ffi flynyddol a gynigir, sef £67.50, yn fwy na’r gwasanaeth Parcio i Breswylwyr presennol yn Ardal y Mynydd Bychan a gaf drwy dalu fy nhreth gyngor? 
Mae’r Cyngor wedi penderfynu y dylai pob cynllun weithredu yn yr un modd. Er mwyn gwneud hynny, mae cost i’r awdurdod i weinyddu a gwneud gwaith gorfodi'r cynllun.
Pam mai dim ond UN drwydded i ymwelwyr a ganiateir? Mae hyn yn fy atal rhag cael teulu a ffrindiau draw os ydynt yn defnyddio mwy nag un car. Dydi hyn ddim yn wir am y rhan fwyaf o drigolion Caerdydd. Ni all fod yn iawn cosbi grwpiau penodol o drigolion Caerdydd fel hyn. Mae’r angen i gontractwyr, gofalwyr gofal ac ati gael trwydded i ymwelwyr pan nad oes ond UN ar gael hefyd yn broblem bosibl.
Ni fydd eithriadau i ffyrdd penodol lle mae angen trwydded parcio i breswylwyr o fabwysiadu un cynllun safonol. Serch hynny, mae eithriadau i rai defnyddwyr penodol.
Pam ddylai rhai trigolion dalu pan nad oes angen i eraill wneud? Mae gan rai cartrefi ddigon o lefydd parcio oddi ar y ffordd i fwy na thri char, ac nid oes gan eraill unrhyw rai. O ganlyniad bydd rhai cartrefi’n talu £67.50 am y trwyddedau perthnasol ac eraill yn talu dim.
Gall trigolion ddewis prynu trwydded. Os nad ydynt yn gwneud hyn, ni chânt barcio yn yr ardal gyfyngedig. Yn gyffredinol, yn unol â pholisi’r Cyngor, nid oes llefydd parcio i breswylwyr mewn ardaloedd lle gall y trigolion barcio yn ffiniau eu heiddo. Ond mae’r mathau hyn o gynllun yn berthnasol i ardaloedd eraill o Gaerdydd lle mae problemau â chymudwyr neu bryderon ynghylch ysbytai / stadia cyhoeddus / prifysgolion fel yr Ardal Ganolog a rhai strydoedd mewn penodol, fel yn ardal Lecwydd.Nid achosir y problemau parcio gan drigolion, felly pam y dylem ni dalu amdanynt? Y prif reswm dros Ardal Parcio i Breswylwyr y Mynydd Bychan yw atal staff ac ymwelwyr ag Ysbyty’r Mynydd Bychan a Pharc y Mynydd Bychan rhag parcio yn y strydoedd cyfagos yn hytrach na defnyddio’r cyfleusterau parcio sydd ar gael neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Dylai’r cyngor wneud mwy o ymdrech i nodi a datrys yr anghenion dros gael Ardal Parcio i Breswylwyr yn hytrach na chosbi’r preswylwyr. Gallai hyn gynnwys gwella trafnidiaeth gyhoeddus fel nad oes angen i staff ac ymwelwyr yrru car i Ysbyty'r Waun.
Diben y cynlluniau parcio i breswylwyr y mae’r Cyngor yn eu darparu yw cadw canran o’r lle ar y ffordd i’w defnyddio gan drigolion yn unig lle mae galw mawr am leoedd parcio e.e. gan gymudwyr a siopwyr.  Yn gyffredinol, nid ydynt yn cael eu defnyddio fel modd i gael gwared ar yr holl barcio nad yw ar gyfer preswylwyr yn unig o stryd arbennig. Nid oes lefel benodol o lefydd i’w dyrannu ac felly nid oes sicrwydd y gall deiliaid trwyddedau barcio mewn Lle Parcio i Drigolion.


Ymddengys fod y problemau hyn yn deillio o’r costau parcio ar safle’r ysbyty, a nes bod hyn yn cael ei ddatrys bydd y problemau parcio yn ardal y Mynydd Bychan yn parhau.
Mae’r cyngor yn cynnal cyfarfodydd ac yn rhoi datblygiadau ar waith ag awdurdod yr Ysbyty. Rydym yn ystyried opsiynau ag awdurdodau'r ysbyty a bydd unrhyw ddatrysiad y gellir dod o hyd iddo’n sicr yn lleddfu ar broblemau parcio trigolion yr ardal.


 

Rwy’n byw ar eiddo ar gornel, oes gennyf drwydded i’r ddwy stryd gyfagos?
Bydd trigolion eiddo sydd ar gornel yn cael dewis a yw eu trwydded yn cael ei phennu i'r ffordd lle mae eu cyfeiriad post neu’r ffordd lle lleolir eu prif fynediad, os yw’n wahanol.  Mae hyn ar yr amod bod ar y ddwy ffordd Gynllun Parcio â Thrwydded i Breswylwyr.


 

Rwy’n gyrru cerbyd busnes gwahanol bob dydd.  Sut ydw i’n sicrhau fy mod i’n gallu parcio?
Mater i'r gyrrwr yw dod o hyd i le cyfreithiol i barcio.  Mae nifer o ardaloedd heb gyfyngiadau y gall rhywun heb drwydded eu defnyddio, neu dylent ddefnyddio mannau parcio oddi ar y stryd. 

Beth ydw i’n ei wneud os ydw i’n llogi car?
Os yw cerbyd yn cael ei logi am gyfnod hir gallwch wneud cais am drwydded i’r cerbyd hwnnw.  Os yw’r cerbyd yn cael ei logi am amser llai, gallwch o hyd wneud cais am drwydded, neu barcio mewn ardal heb gyfyngiadau.


 

Os ydw i’n llogi car, sut ydw i’n defnyddio trwydded?
Fel unrhyw drwydded arall.Alla i gael mwy nag un drwydded i ymwelwyr?
Na allwch.


 

Does gen i ddim car, ond hoffwn gael dwy drwydded i ymwelwyr.
Yn unol â pholisïau’r Cyngor, ni chewch fwy nag un drwydded i ymwelwyr.
Alla i ddefnyddio trwydded i ymwelwyr i rywun sy’n byw yn y cyfeiriad?
Na, i ymwelwyr yn unig y mae'r trwyddedau hyn. Os camddefnyddiwch y system, gallech gael cosb ariannol a chael y drwydded wedi’i diddymu.
Oes tâl pan fyddaf yn newid fy nghar?
Nac oes. Darllenwch am y broses gwneud cais.Pam fod trwyddedau’n rhai blynyddol yn lle rhai 3 blynedd? Oni fyddai llai o waith gweinyddol petai’r trwyddedau’n rhai am 3 blynedd fel yr oeddent yn Ardal Barcio'r Mynydd Bychan?
Caiff pob trwydded ei hadnewyddu’n flynyddol. Mae hyn yn sicrhau nad yw trigolion sy’n symud, fel gweithwyr contract neu fyfyrwyr, dan anfantais.
Beth sy’n digwydd os gwrthodaf brynu trwydded?
Dim byd, ond os parciwch yn y llefydd parcio i breswylwyr heb drwydded, byddwch yn cael hysbysiad tâl cosb.
Beth sy’n digwydd os collaf drwydded?
Ar hyn o bryd, dim ond trwyddedau i gerbydau penodol fydd yn cael eu newid os ydych yn eu colli.  Ni fyddwn yn cyflwyno trwyddedau i ymwelwyr newydd oni chânt eu dwyn a’ch bod yn rhoi cyfeirnod trosedd dilys i ni.  Os na chyflwynwch gyfeirnod trosedd, ni chaiff y drwydded i ymwelwyr ei hailgyflwyno, ac ni chaiff un newydd ei chyflwyno i chi nes mis dod i ben y drwydded


Sut ydw i’n cael mwy nag un drwydded i ymwelwyr?
Yn unol â Pholisi’r Cyngor, ni roddir mwy nag un drwydded parcio i ymwelwyr i bob cartref, oherwydd y galw cynyddol am lefydd parcio yn y ddinas.  Gallwch gael mwy nag un ymwelydd ond byddai’n rhaid iddynt ddefnyddio’r ardaloedd parcio heb gyfyngiadau yn yr ardal.

© 2022 Cyngor Caerdydd