Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hawliau a chyfrifoldebau

Cyfrifoldeb deiliad y bathodyn glas yw sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n gywir bob amser. Os nad yw’r deiliad yn gyrru, ei gyfrifoldeb o hyd yw sicrhau fod gyrrwr y cerbyd yr ydych ynddo yn llwyr ymwybodol o sut mae’r cynllun yn gweithio.


Bwriedir y gostyngiadau ar fathodynnau ar gyfer deiliad y bathodyn yn unig ac ni ddylid defnyddio’r bathodyn glas gan unrhyw un arall er eu budd personol neu i wneud rhywbeth ar eich rhan chi; er enghraifft siopa neu gasglu rhywbeth ar eich cyfer.  Ni ddylech roi’r bathodyn i deulu neu ffrindiau i’w ddefnyddio oni bai eich bod yn teithio gyda nhw yn y car. Os gadewch i rywun arall fanteisio ar y consesiynau parcio mae’r cynllun yn ei ddarparu mae’n bosib y cewch eich dirwyo hyd at fil o bunnoedd.

Wrth ddefnyddio bathodyn glas mi ddylech ei arddangos ar y dashfwrdd neu’r panel blaen bob amser fel bod yr holl fanylion perthnasol i’w gweld trwy sgrin wynt y car. Ni ddylai bod modd gweld yr ochr â’r ffotograff. Mae’n bosib y cewch ddirwy os na fyddwch yn arddangos eich bathodyn glas yn gywir.

Dylid defnyddio cloc parcio bob tro y mae yna derfyn ar yr amser y gallwch barcio mewn lleoliad. Mae angen i chi arddangos y cloc parcio i ddangos yr amser y cyrhaeddoch a dylai’r cloc gael ei ddangos ar y cyd â’ch bathodyn glas. 


Os oes angen defnyddio’r cloc parcio arnoch gwnewch yn siŵr ei fod wedi ei osod ar ddashfwrdd eich cerbyd lle mae modd ei weld yn glir drwy’r sgrin wynt. Dylid gosod y cloc i ddangos y cyfnod o chwarter awr pan gyrhaeddoch.


Mae’n arfer da i ddangos eich cloc parcio os ydych yn ansicr a ddylid eiddefnyddio ai peidio.  Mae’n bosib y cewch ddirwy os wnewch arddangos eich cloc amser yn gywir pan fo gofyn i chi wneud hynny.


Dylai pob deiliad bathodyn glas fod â chopi o’r llyfryn anffurfiol sy’n egluro hawliau a chyfrifoldebau’r cynllun. Os oes amheuaeth dylech ymgynghori â’r llyfryn. Os nad oes copi gennych, neu os ydych wedi ei golli, gallwch weld y llyfryn yma (262kb PDF).


Dylech ddweud wrth y Cyngor bob amser:

  • Bod eich bathodyn glas wedi dod i ben ac nad ydych wedi derbyn llythyr adnewyddu
  • Bod eich bathodyn ar fin dod i ben
  • Bod y bathodyn ar goll
  • Bod y bathodyn wedi ei ddwyn
  • Bod angen bathodyn newydd arnoch
  • Bod eich manylion yn newid; e.e. enw neu gyfeiriad


Am fwy o wybodaeth gallwch alw Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 02920 873232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener.


Neu gallwch ysgrifennu at:

Tîm y Bathodyn Glas
Blwch SP 47
Caerdydd
CF11 1QB

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch: