Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Wordsworth Avenue

​Rydym yn cynnig cynllun gwella priffyrdd a hoffem glywed gennych.

Cyfeirnod y Cynllun: WA001
Math o gynllun: Parcio / Stryd yr Ysgol / Traffig
Ward: Plasnewydd 

Daw'r ymgynghoriad hwn i ben ar 18 Gorffennaf 2022

Ffyrdd yr Effeithir arnynt:
  • Cowper Place
  • Oxford Lane (rhwng Wordsworth Avenue a Oxford Street)
  • Southey Street
  • Wordsworth Avenue 
  • Unrhyw ffyrdd y gellir cyrraedd dim ond o'r uchod  ​

Trosolwg o'r cynllun​

Mae pryderon wedi'u codi ynghylch:
  • Parcio anystyriol gan bobl sydd ddim​ yn drigolion
  • Gyrwyr sy'n anwybyddu'r cyfyngiad "Mynediad yn Unig" presennol ar Wordsworth Avenue
  • Gyrwyr sy'n defnyddio Wordsworth Avenue i wneud tro pedol i osgoi'r cyfyngiad "dim tro pedol" ar Heol Casnewydd
  • Problemau gyda cherbydau y tu allan i Stryd bresennol yr Ysgol ar Stryd Southey , a; 
  • Diogelwch symudiadau cerbydau yng nghyffordd Heol Casnewydd / Wordsworth Avenue.

Er mwyn helpu i ryddhau mwy o leoedd parcio i breswylwyr, gwella ymddygiad gyrwyr a gwneud yr ardal o amgylch yr ysgol yn fwy diogel yn ystod amseroedd gollwng a chasglu, rydym yn cynnig:


Cynyddu Parcio i Breswylwyr​​

Bydd parcio trwyddedau preswylwyr yn cynyddu fel y bydd yr holl ofod ar ochr y ffordd yn caniatáu mannau parcio (ac eithrio lle mae llinellau melyn yn bresennol). 

Gellir cyflwyno rhai llinellau melyn newydd hefyd lle bo angen er mwyn atal parcio rhwystrol. 

Ni wneir unrhyw newidiadau i unrhyw daliadau parcio na mannau parcio i'r anabl 

Cynyddu maint Stryd yr Ysgol​

Bydd Stryd yr Ysgol ar Stryd Southey yn cael ei hehangu i gyffordd Wordsworth Avenue / Newport Road. 


Gwahardd y troad i'r dde o Heol Casnewydd (ac eithrio deiliaid trwyddedau)

Er mwyn gwneud cyffordd Heol Casnewydd/Wordsworth Avenue yn fwy diogel, byddwn yn atal cerbydau rhag troi i'r dde wrth y gyffordd hon.

Caniateir i ddeiliaid trwyddedau parcio preswylwyr a deiliaid trwyddedau Stryd yr Ysgol droi i'r dde heb dderbyn dirwy. 

Dweud eich dweud​​


Bydd yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau.

Er ein bod yn diolch i chi ymlaen llaw am eich adborth, ni fyddwn yn gallu ymateb yn unigol i unrhyw un. Fodd bynnag, bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried yn llawn.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru o bryd i'w gilydd wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen.