Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hammond Way, Hampton Court Road, Howardian Close a Scholars Drive

​​​​

Rydym yn ymgynghori ar gynnig trafnidiaeth yn ardal Hammond Way, Hampton Court Road, Howardian Close a Scholars Drive.

Dewisiadau Parcio Penylan


O ganlyniad i bryderon diogelwch am nifer y cerbydau sy'n gyrru i Hammond Way, Hampton Court Road a strydoedd lleol eraill i gael mynediad i Ysgol Gynradd Howardian yn ystod cyfnodau gollwng y bore a chasglu'r prynhawn, rydym yn edrych ar opsiynau posibl i fynd i'r afael â'r pryderon hyn.

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud ar hyn o bryd. 


Mae'r wybodaeth isod yn amlinellu'n gryno yr opsiynau sy'n cael eu harchwilio.


​Cyfyngiadau parcio lleol

Rydym yn cynnig cyflwyno cyfyngiadau parcio ychwanegol i fynd i'r afael ag ymddygiad parcio a gyrru anystyriol ar Hammond Way, Hampton Court Road, Scholars Drive a Howardian Close. Dim ond ar adegau penodol ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol y byddai'r cyfyngiadau parcio yn berthnasol, a hynny yn ystod y tymor. 
Mae opsiwn hefyd i gyfuno'r cyfyngiadau parcio â rhai ardaloedd o barcio wedi’i reoli gan drwyddedau.

Mae'r wybodaeth isod yn amlinellu'n gryno yr opsiynau sy'n cael eu harchwilio am bob ardal.

​ ​​

Y diweddaraf am y cynllun Stryd Ysgol​​


Mae swyddogion wedi ymchwilio i weld a fyddai'n ymarferol cyflwyno 'Stryd Ysgol' (cyfyngu mynediad pobl nad ydynt yn breswylwyr/deiliaid trwydded ar amseroedd penodol, wedi’i orfodi gan gamerâu teledu cylch cyfyng) ar Hammond Way.  Maent wedi dod i'r casgliad na fyddai'n bosibl creu Stryd Ysgol heb gyflwyno'r un cyfyngiadau mynediad ar nifer o strydoedd eraill yn yr ardal gyfagos.

Byddai ardal y cyfyngiadau yn llawer mwy nag ardal unrhyw un o'r Strydoedd Ysgol presennol yng Nghaerdydd a byddai nifer y preswylwyr y byddai hyn yn effeithio arnynt hefyd yn llawer uwch nag mewn lleoliadau eraill.   

Byddai hyn yn gwneud y cynllun yn anos ei weithredu na chynlluniau Stryd Ysgol eraill. Mae angen i Strydoedd Ysgol sicrhau cydbwysedd rhwng sicrhau bod y cyfyngiadau'n effeithiol wrth leihau nifer y cerbydau sy'n defnyddio stryd a sicrhau eu bod yn lleihau effeithiau posibl ar breswylwyr.

Am y rhesymau hyn, nid yw cynllun Stryd Ysgol yn cael ei hargymell fel opsiwn ar gyfer Hammond Way ar hyn o bryd. Gwyddom fod rhai trigolion yn pryderu am y posibilrwydd o gyflwyno cynllun Stryd Ysgol, oherwydd y cyfyngiadau sy'n ofynnol fel rhan o'r cynllun, er enghraifft, y cyfyngiadau ar ddosbarthu nwyddau ac ymwelwyr.

Mae Strydoedd Ysgol wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn lleoliadau eraill ar draws y ddinas mewn ymateb i bryderon diogelwch am nifer y cerbydau sy'n ceisio cyrraedd yr ysgolion. Mae llawer o'r Strydoedd Ysgol presennol wedi'u cyflwyno ar ffyrdd pengaead sy'n rhannau byr o'r ffordd gydag ychydig iawn o breswylwyr.

Yn y lleoliadau hyn, mae'r cyfyngiadau'n haws eu rheoli ac addasu iddynt. Er enghraifft, mae llawer o ddosbarthu yn dal yn bosibl lle gall gyrwyr dosbarthu nwyddau barcio o fewn pellter byr i’r Stryd Ysgol. 

Cyfyngiadau parcio​​

Gan nad ydym o'r farn bod cynllun Stryd Ysgol yn ymarferol ar hyn o bryd, rydym yn cynnig yn hytrach gyflwyno cyfyngiadau parcio ychwanegol i fynd i'r afael â phroblemau parcio ac ymddygiad gyrru anystyriol ar Hammond Way.  Dim ond ar adegau penodol ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol y byddai'r cyfyngiadau parcio yn berthnasol, a hynny yn ystod y tymor. Amlinellir tri opsiwn isod ac rydym yn gofyn i breswylwyr roi eu barn ar yr opsiynau hyn. 

Rheoli a Gorfodi Parcio

Ni all y Cyngor gymryd camau gorfodi yn erbyn parcio os nad oes cyfyngiadau ar waith.  Nid oes cyfyngiadau parcio yn y ffyrdd pengaead sy’n ffinio â Hammond Way ar hyn o bryd sy’n golygu nad yw’r Cyngor yn gallu gorfodi yn erbyn parcio yn yr ardaloedd hyn ar hyn o bryd. 

Ar hyn o bryd mae cyfyngiadau parcio mewn nifer cyfyngedig o leoliadau ar Hammond Way (e.e. o amgylch yr ysgol ac ar rai cyffyrdd) gan gynnwys llinellau melyn dwbl gyda chyfyngiadau llwytho a dadlwytho rhan-amser.  Gall Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor, ar droed neu drwy ddefnyddio car camera, orfodi'r cyfyngiadau hyn a chyfyngiadau parcio eraill gan gynnwys ar groesfannau sebra, llinellau igam-ogam, a pharcio mewn mannau 'dim aros' ac ar linell felen.  Fodd bynnag, nid oes ganddynt y pwerau i orfodi yn erbyn symudiadau troi anniogel neu ymddygiad gyrru arall yr ydym yn gwybod sy’n achosi pryderon. Mater i'r heddlu yw hwn.
 
Efallai na fydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn gallu bod yn bresennol yn rheolaidd, oherwydd mae eu hangen mewn sawl ardal ar draws y ddinas, yn enwedig yn ystod amseroedd ysgol.
Defnyddir camerâu gorfodi y tu allan i rai ysgolion i orfodi cyfyngiadau parcio. Fodd bynnag, dim ond pan fydd mathau penodol o gyfyngiadau parcio ar waith y gellir defnyddio'r camerâu.


Dewis Un: Cyfyngiadau parcio​

Opsiwn Un yw cyflwyno cyfyngiadau parcio ar amseroedd penodol ar Hammond Way ac ym mhennau’r ffyrdd pengaead sy’n ffinio Hammond Way.  Dangosir y rhain mewn coch ar y map amgaeedig. Bydd gorfodi trwy gamerâu yn cael ei ddefnyddio i fonitro a gorfodi'r cyfyngiadau hyn.  Golyga hyn na fyddai angen dibynnu ar bresenoldeb Swyddogion Gorfodi i fod yn gorfforol bresennol, gan y bydd rhywfaint o gamau gorfodi yn cael eu cymryd o bell.   Dim ond cyn ac ar ôl amseroedd ysgol y byddai'r cyfyngiadau'n berthnasol, a hynny yn ystod tymor yr ysgol.  Byddai angen cadarnhau’r amseroedd, ond byddent fel arfer rhwng 8.30 a 9.15am a 2.30 – 3.30pm. 

Byddai'r cyfyngiad dim llwytho neu aros ar adegau penodol yn golygu na fyddai unrhyw gerbydau'n gallu parcio nac aros yn yr ardal hon (a ddangosir yn Goch ar y map) yn ystod adegau cyfyngedig. Gallai cerbydau sy'n parcio yn yr ardaloedd cyfyngedig hyn yn ystod adegau cyfyngedig dderbyn Hysbysiad Tâl Cosb (HTC).  Ni fyddai'r cyfyngiadau parcio yn atal cerbydau rhag teithio ar Hammond Way o amgylch amseroedd ysgol, ond mae cyfyngu ar y parcio sydd ar gael a chynyddu’r cyfyngiadau parcio yn debygol o arwain at lai o gerbydau'n defnyddio ffyrdd yr ardal, gan y gall gorfodi fod yn fwy rhagweithiol. 

Dewis Dau: Cyfyngiadau parcio ynghyd â pharth trwyddedau preswylwyr

Byddai Dewis Dau hefyd yn cyflwyno cyfyngiadau parcio a byddai'n cynnwys ardal trwyddedau preswylwyr ar gyfer y ffyrdd pengaead sy'n ffinio Hammond Way na fyddai'r cyfyngiadau parcio arfaethedig sef dim llwytho neu aros ar adegau penodol yn ymdrin â hwy.  Dangosir y rhain mewn melyn ar y map a byddent yn gweithredu ar yr un adeg â'r cyfyngiadau parcio ar Hammond Way.  Ni fyddai Hammond Way yn cael ei chynnwys yn ardal y drwydded.

Byddai hyn yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau parcio ar amseroedd ysgol a allai ledaenu i ardaloedd heb gyfyngiadau parcio. Ni fyddai angen unrhyw drwyddedau ar gyfer parcio oddi ar y stryd ar ddreifiau. Dim ond pe bai preswylwyr a/neu eu hymwelwyr yn parcio ar y stryd yn yr ardal yn ystod yr adegau cyfyngedig y byddai angen trwydded parcio arnynt. Byddai hyn yn rhoi'r fantais i breswylwyr o gyfyngu ar barcio i‘r rhai nad ydynt yn ddeiliaid trwyddedau ar adegau brig.


Ar hyn o bryd mae trwyddedau parcio preswylwyr yn costio £7.50 y flwyddyn am y drwydded gyntaf a £30 am yr ail. 

Gweld rhagor o fanylion am y trwyddedau parcio i breswylwyr​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ni fyddai ardal y drwydded yn effeithio ar ddosbarthu. 

Byddai angen trwydded ymwelwyr ar fasnachwyr neu gallant roi nodyn yn ffenestr flaen y cerbyd yn nodi rhif yr eiddo y maent yn gweithio arno os ydynt yn parcio ar unrhyw un o'r strydoedd yn ystod cyfnodau gweithredu.

Byddai Swyddogion Gorfodi yn gorfodi ardal y trwyddedau.

Dewis Tri: Gwneud dim​​

Dim cyflwyno newidiadau, felly mae’r sefyllfa’n aros fel y mae.

Further information and survey​


Gweld map o'r newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dweud eich dweud am y newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddRheoli a Gorfodi Parcio​

Ni all y Cyngor gymryd camau gorfodi yn erbyn parcio os nad oes cyfyngiadau ar waith.  Mae cyfyngiadau parcio ar hyn o bryd ar Hampton Court Road (e.e. o amgylch yr ysgol ac ar rai cyffyrdd) gan gynnwys llinellau melyn dwbl gyda chyfyngiadau llwytho a dadlwytho rhan amser. 

Gall Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor, ar droed neu drwy ddefnyddio car camera, orfodi'r cyfyngiadau hyn a chyfyngiadau parcio eraill gan gynnwys ar groesfannau sebra, llinellau igam-ogam, a pharcio mewn mannau 'dim aros' ac ar linell felen.  Fodd bynnag, nid oes ganddynt y pwerau i orfodi yn erbyn symudiadau troi anniogel neu ymddygiad gyrru arall yr ydym yn gwybod sy’n achosi pryderon. Mater i'r heddlu yw hwn. 

Efallai na fydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn gallu bod yn bresennol yn rheolaidd, oherwydd mae eu hangen mewn sawl ardal ar draws y ddinas, yn enwedig yn ystod amseroedd ysgol.
Defnyddir camerâu gorfodi y tu allan i rai ysgolion i orfodi cyfyngiadau parcio. Fodd bynnag, dim ond pan fydd mathau penodol o gyfyngiadau parcio ar waith y gellir defnyddio'r camerâu.

Dewis Un: Cyfyngiadau parcio
Opsiwn Un yw cyflwyno cyfyngiadau parcio ar amseroedd penodol ar Hampton Court Road ac ym mhennau’r ffyrdd pengaead sy’n ffinio Hammond Way.  Dangosir y rhain mewn coch ar y map amgaeedig. Bydd gorfodi trwy gamerâu yn cael ei ddefnyddio i fonitro a gorfodi'r cyfyngiadau hyn.  Golyga hyn na fyddai angen dibynnu ar bresenoldeb Swyddogion Gorfodi i fod yn gorfforol bresennol, gan y bydd rhywfaint o gamau gorfodi yn cael eu cymryd o bell.   Dim ond cyn ac ar ôl amseroedd ysgol y byddai'r cyfyngiadau'n berthnasol, a hynny yn ystod tymor yr ysgol.  Byddai angen cadarnhau’r amseroedd, ond byddent fel arfer rhwng 8.30 a 9.15am a 2.30 – 3.30pm. 

Gallai cerbydau sy'n parcio yn yr ardaloedd cyfyngedig hyn yn ystod adegau cyfyngedig dderbyn Hysbysiad Tâl Cosb (HTC).  Ni fyddai'r cyfyngiadau parcio yn atal cerbydau rhag teithio ar Hampton Court Road o amgylch amseroedd ysgol, ond mae cyfyngu ar y parcio sydd ar gael a chynyddu’r cyfyngiadau parcio yn debygol o arwain at lai o gerbydau'n defnyddio ffyrdd yr ardal, gan y gall gorfodi fod yn fwy rhagweithiol. 
 

Dewis Dau: Cyfyngiadau parcio ynghyd â pharth trwyddedau preswylwyr​​

Byddai Dewis Dau hefyd yn cyflwyno cyfyngiadau parcio a byddai'n cynnwys ardal trwyddedau preswylwyr ar gyfer y ffyrdd pengaead sy'n ffinio Hammond Way na fyddai'r cyfyngiadau parcio arfaethedig sef dim llwytho neu aros ar adegau penodol yn ymdrin â hwy.  Dangosir y rhain mewn melyn ar y map a byddent yn gweithredu ar yr un adeg â'r cyfyngiadau parcio ar Hammond Way.  Ni fyddai Hammond Way yn cael ei chynnwys yn ardal y drwydded.

Byddai hyn yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau parcio ar amseroedd ysgol a allai ledaenu i ardaloedd heb gyfyngiadau parcio. Ni fyddai angen unrhyw drwyddedau ar gyfer parcio oddi ar y stryd ar ddreifiau. Dim ond pe bai preswylwyr a/neu eu hymwelwyr yn parcio ar y stryd yn yr ardal yn ystod yr adegau cyfyngedig y byddai angen trwydded parcio arnynt. Byddai hyn yn rhoi'r fantais i breswylwyr o gyfyngu ar barcio i‘r rhai nad ydynt yn ddeiliaid trwyddedau ar adegau brig.

Ar hyn o bryd mae trwyddedau parcio preswylwyr yn costio £7.50 y flwyddyn am y drwydded gyntaf a £30 am yr ail. 

Gweld rhagor o fanylion am y trwyddedau parcio i breswylwyr​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ni fyddai ardal y drwydded yn effeithio ar ddosbarthu. 

Byddai angen trwydded ymwelwyr ar fasnachwyr neu gallant roi nodyn yn ffenestr flaen y cerbyd yn nodi rhif yr eiddo y maent yn gweithio arno os ydynt yn parcio ar unrhyw un o'r strydoedd yn ystod cyfnodau gweithredu.

Byddai Swyddogion Gorfodi yn gorfodi ardal y trwyddedau.

Dewis Tri: Gwneud dim

Dim cyflwyno newidiadau, felly mae’r sefyllfa’n aros fel y mae.Further information and survey

Gweld map o'r newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dweud eich dweud am y newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cyfyngiadau parcio ​

Rydym yn cynnig cyflwyno cyfyngiadau parcio ychwanegol i fynd i'r afael â phroblemau parcio ac ymddygiad gyrru anystyriol ar Hammond Way a Hampton Court Road. Dim ond ar adegau penodol ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol y byddai'r cyfyngiadau parcio yn berthnasol, a hynny yn ystod y tymor.

Rydym yn ymwybodol bod parcio sy'n gysylltiedig ag ysgolion yn bryder i rai trigolion ar Howardian Close a Scholars Drive, felly mae cynnig hefyd yn cael ei gyflwyno i atal materion parcio rhag cael eu symud i'r strydoedd hyn. Amlinellir hyn isod ac rydym yn gofyn i breswylwyr roi eu barn.  

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth isod yn esbonio pa opsiynau sy'n cael eu hystyried a gofynnwn am eich barn ar y posibilrwydd o gyflwyno rhai cyfyngiadau i barcio ar Howardian Close a Scholars Drive.

Rheoli a Gorfodi Parcio​

Ni all y Cyngor gymryd camau gorfodi yn erbyn parcio os nad oes cyfyngiadau ar waith. 

Ar hyn o bryd mae cyfyngiadau parcio mewn nifer cyfyngedig o leoliadau o gwmpas Ysgol Gynradd Howardian (e.e. o amgylch yr ysgol ac ar rai cyffyrdd ar Hammond Way a Hampton Court Road) gan gynnwys llinellau melyn dwbl gyda chyfyngiadau llwytho a dadlwytho rhan-amser.

Gall Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor, ar droed neu drwy ddefnyddio car camera, orfodi'r cyfyngiadau hyn a chyfyngiadau parcio eraill gan gynnwys ar groesfannau sebra, llinellau igam-ogam, a pharcio mewn mannau 'dim aros' ac ar linell felen.  Fodd bynnag, nid oes ganddynt y pwerau i orfodi yn erbyn symudiadau troi anniogel neu ymddygiad gyrru arall yr ydym yn gwybod sy’n achosi pryderon. Mater i'r heddlu yw hwn. 

Efallai na fydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn gallu bod yn bresennol yn rheolaidd, oherwydd mae eu hangen mewn sawl ardal ar draws y ddinas, yn enwedig yn ystod amseroedd ysgol.
Defnyddir camerâu gorfodi y tu allan i rai ysgolion i orfodi cyfyngiadau parcio. Fodd bynnag, dim ond pan fydd mathau penodol o gyfyngiadau parcio ar waith y gellir defnyddio'r camerâu.

Dewis Un: Parth trwyddedau preswyl​​

Y cynnig sy'n cael ei gyflwyno yw cyflwyno ardal trwyddedau preswyl ar gyfer Howardian Close a Scholars Drive.  

Byddai hyn yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau parcio ar amseroedd ysgol a allai ledaenu i ardaloedd heb gyfyngiadau parcio. Ni fyddai angen unrhyw drwyddedau ar gyfer parcio oddi ar y stryd ar ddreifiau. Dim ond pe bai preswylwyr a/neu eu hymwelwyr yn parcio ar y stryd yn yr ardal yn ystod yr adegau cyfyngedig y byddai angen trwydded parcio arnynt. Byddai hyn yn rhoi'r fantais i breswylwyr o gyfyngu ar barcio i‘r rhai nad ydynt yn ddeiliaid trwyddedau ar adegau brig.

Ar hyn o bryd mae trwyddedau parcio preswylwyr yn costio £7.50 y flwyddyn am y drwydded gyntaf a £30 am yr ail. 

Gweld rhagor o fanylion am y trwyddedau parcio i breswylwyr​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ni fyddai ardal y drwydded yn effeithio ar ddosbarthu. 

Byddai angen trwydded ymwelwyr ar fasnachwyr neu gallant roi nodyn yn ffenestr flaen y cerbyd yn nodi rhif yr eiddo y maent yn gweithio arno os ydynt yn parcio ar unrhyw un o'r strydoedd yn ystod cyfnodau gweithredu.

Byddai Swyddogion Gorfodi yn gorfodi ardal y trwyddedau.

Dewis Dau: Gwneud dim​

Dim cyflwyno newidiadau, felly mae’r sefyllfa’n aros fel y mae.

Further information and surveyGweld map o'r newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dweud eich dweud am y newidiadau arfaethedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Sut i ymateb
Gallwch roi eich barn drwy ddefnyddio ein harolygon ar-lein.

Os na allwch gael gafael ar y wybodaeth neu arolygon ar-lein gallwch ofyn am gopi papur drwy gysylltu â C2C ar 029 2087 2087 neu drwy e-bostio gwefanprojectautrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk​

I gael help i fynd ar-lein neu i gael copi papur o'r arolwg gallwch hefyd fynd i Lyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 29/07/2022

​​​​​

​​​