Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sblot: Ffordd Pengam - Tynnu Culhau â Blaenoriaeth

Mae’r Cyngor yn hysbysu preswylwyr ynghylch cynlluniau i wneud newidiadau i’r briffordd ar Pengam Road.


Mae nodwedd culhau â blaenoriaeth i’w chael ar Pengam Road ger ei chyffordd â Ffordd Rover; mae hyn yn lleihau llif traffig i'r ddau gyfeiriad yn un rhes. Cynigir tynnu’r nodwedd hon a’i disodli â chroesfan sebra ddyrchafedig sy’n ymwthio allan i’r ffordd. Bydd lledu’r llwybr cerdded yn gwella'r groesfan i gerddwyr drwy eu galluogi i weld, a chael eu gweld, gan y cerbydau ar y ffordd. Gall rhwystrau culhau'r ffordd amharu ar lif traffig, cythruddo gyrwyr, ac achosi oedi i deithiau bws. Bydd gwaredu’r culhau â blaenoriaeth yn gwella dibynadwyedd amseroedd bysus drwy eu helpu i symud.

Bydd y mesurau arafu traffig yma yn gwella cyfleusterau croesi i gerddwyr yn yr ardal ond hefyd yn helpu i leihau cyflymder cerbydau ar hyd Pengam Road sy’n creu priffordd fwy diogel i bawb sy’n defnyddio’r ffordd hon.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau sydd gennych ynghylch y cynigion. Rydym yn deall y gallai fod awgrymiadau eraill gennych i wella diogelwch ar hyd Pengam Road. O ganlyniad i gyfyngiadau ariannol efallai na fydd modd i ni newid y cynlluniau hyn yn sylweddol ar hyn o bryd, ond byddwn yn cadw cofnod o unrhyw awgrymiadau a ddaw i law er mwyn eu cynnwys mewn cynlluniau yn y dyfodol.

Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ynghylch y cynnig hwn, rhowch wybod i ni erbyn 21/05/2021 drwy e-bostio ProsiectauTrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk​


Nodweddion Arafu Traffig


Mae’r term hwn yn cyfeirio at fesurau rheoli traffig ffisegol penodol sy’n gorfodi gyrrwyr i leihau cyflymder cerbydau. Mae’r rhain yn cynnwys twmpathau ffordd, clustogau arafu, byrddau arafu, rhwystrau culhau’r ffordd, rhwystrau igam-ogamu, pyrth arafu, cylchfannau a nodweddion tebyg eraill.

Croesfan Sebra


Mae’r math hon o groesfan yn addas ar gyfer safleoedd sydd â lefelau canolig o alw gan gerddwyr a llif traffig lle nad oes cyfiawnhad dros groesfan pâl. Gall wasanaethu cerddwyr yn well, gan nad oes amser aros penodedig cyn cael yr hawl i groesi. Gellir eu cyfuno’n hawdd â rhwystrau ymwthiol sy’n gwella gwelededd i gerbydau, yn lleihau’r pellteroedd croesi ac yn egluro bod cerddwyr yn bwriadu croesi'r ffordd.

Croesfan Sebra â Bwrdd


Croesfan sebra sy’n cynnwys bwrdd arafu, neu sydd ar gyffordd fwrdd, yn rhan o fesurau ehangach i arafu traffig neu ar ei ben ei hun.

Porth Cul Blaenoriaethol


Mesur arafu traffig gyda rhwystrau ymwthiol yn culhau’r ffordd fel mai ond un cerbyd ar y tro all deithio drwy’r porth. Ym mhob cynllun newydd i gulhau ffyrdd, rhoddir blaenoriaeth i geir sy’n teithio o un cyfeiriad. Gallant hefyd gynorthwyo cerddwyr i groesi’r ffordd oherwydd bod y ffordd yn gulach a bod gwell gwelededd. Maen nhw’n fwyaf effeithiol pan fo nifer tebyg o gerbydau yn defnyddio'r ffordd i'r ddau gyfeiriad, gyda 10 i 20 o gerbydau y funud yn ystod yr awr frig.
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i ddileu'r mesur culhau â blaenoriaeth presennol ar Ffordd Pengam a rhoi croesfan sebra ddyrchafedig yn ei le. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 30 Ebrill 2021 a 21 Mai 2021.

Gweithgareddau Ymgynghori
Cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol i hyrwyddo'r ymgynghoriad:

  • Dosbarthu llythyrau i eiddo yng nghyffiniau'r cynllun
  • Hysbysiadau safle yng nghyffiniau'r cynllun
  • E-bost at randdeiliaid ac ymgynghoreion statudol
  • Gwybodaeth ar wefan y Cyngor

Canlyniadau’r Ymgynghoriad


Ni chafwyd unrhyw ymatebion ynglŷn â'r cynllun yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus

Canlyniad yr Ymgynghoriad


O ystyried yr ymgynghoriad cyhoeddus cynigir bwrw ymlaen â'r cynnig fel y dangosir ar y cynllun amgaeedig​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.