Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Fforwm Mynediad Lleol

Pwy Ydym Ni

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn gorff statudol a ffurfiwyd fel un o ofynion Deddf Hawliau Tramwy Cefn Gwlad 2000. Mae’r Fforwm wedi bodoli ers Hydref 2003 ond mae’n rhaid iddo ei ail-lunio ei hun bob tair blynedd fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Mae’r fforwm yn wirfoddolwyr sy’n cynnwys ystod o bobl o bob rhan o Gaerdydd yn cynnwys perchnogion tir, defnyddwyr mynedfeydd megis cerddwyr, pobl ar gefn beic a marchogion a’r rheiny sy’n cynrychioli buddiannau eraill megis iechyd a chadwraeth.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) i Gaerdydd

Mae’r ROWIP yn gynllun 10 mlynedd wedi’i flaenoriaethu ar gyfer gwella rhwydwaith hawliau tramwy Caerdydd ac mae wedi’i fwriadu er budd pob defnyddiwr - cerddwyr, pobl ar gefn beic, marchogion a defnyddwyr oddi ar y ffordd, yn ogystal â phobl gyda phroblemau gyda’u golwg a’u symudedd. Mae’r cynllun yn nodi’r prif ffyrdd y bydd yr awdurdod priffyrdd yn eu pennu, eu blaenoriaethu ac yn cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith presennol.

Ariannu Grant ROWIP

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu hwb mawr i weithredu’r cynlluniau hyn drwy’r Rhaglen Ariannu ROWIP, sy’n cael ei gweinyddu a’i rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae Caerdydd wedi elwa’n enfawr o dderbyn yr arian yma drwy greu llwybrau mwy hygyrch, dileu rhwystrau ffisegol (h.y. camfeydd ar gyfer gatiau; gwella cyflwr yr arwyneb; creu llwybrau newydd, ac ati).


Goruchwylir y Rhaglen gan fwrdd prosiect sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Gofynnir i awdurdodau gydymffurfio gyda nifer o amodau, yn cynnwys adrodd ar waith a gwblhawyd bob blwyddyn. Llunnir yr adroddiadau yma gan Gyfoeth Naturiol Cymru, cânt eu cymeradwyo gan fwrdd y prosiect ac yna cânt eu cyhoeddi.

​​
English