Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Gwneud cais am docyn bws

Gwneud cais am bas bws

Caiff pob person hŷn a pherson anabl deithio ar wasanaethau bws lleol am ddim yng Nghymru. 
 

Gall pobl anabl sydd angen cymorth i deithio hefyd fynd â rhywun gyda nhw am ddim.

Pwy all wneud cais am bàs bws?


Gallwch wneud cais os ydych:
 

  • yn hŷn na 60 oed
  • yn dioddef o anabledd neu anaf sy’n ei gwneud yn anodd iawn i chi gerdded yn fyddar a heb leferydd
  • yn ddall neu’n rhannol ddall yn debygol o gael eich gwrthod am drwydded gyrru adran 92 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 – onid yw’n ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn gyson ni allwch ddefnyddio’r ddwy fraich
  • mae gennych anabledd dysgu.

Pa fysus alla i ddefnyddio fy mhàs arnynt?

Gallwch ddefnyddio’ch pàs ar bob gwasanaeth bws lleol ledled Cymru, bob dydd, drwy’r dydd. Ond ni allwch eu defnyddio wrth ddefnyddio gwasanaethau National Express, Traws Cambria na Gwennol Abertawe. 
 

Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau bws ar gael ar wefan Traveline Cymru. 
 

Mae rhai cynghorau sydd ar y ffin â Lloegr hefyd wedi trefnu i’r pasys fod yn ddilys ar lwybrau i drefi'r gororau.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Mae angen i chi lenwi un o’r ffurflenni cais canlynol ac yna mynd â hi i un o’n Hybiau Cynghori:
 

 

 

Rhaid i’ch cais hefyd gynnwys:
 

  • tystiolaeth o breswylfa yng Nghaerdydd o’r 3 mis diwethaf e.e. dogfennau budd-dal neu bensiwn, cyfriflen banc, ffurflen y dreth gyngor a biliau trydan/nwy/dŵr.
  • tystiolaeth o oedran (e.e. cerdyn meddygol, tystysgrif geni, pasbort, trwydded yrru) neu anabledd
  • os ydych dan 65 oed, mae’n rhaid i’ch meddyg ardystio’r dystiolaeth bod gennych hawl i’r lwfans byw i bobl anabl neu gyfradd uwch yr elfen symudedd

 

Fel arall, gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni anfon ffurflen gais atoch drwy’r post, neu maen nhw ar gael yn ein Hybiau Cynghori.

Colli neu ddwyn pàs

Byddwn yn rhoi pàs bws newydd i chi pan fyddwch yn cwblhau ffurflen bathodyn newydd (PDF 15.7kb) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ac yn ei dychwelyd i’r cyfeiriad a nodir arni, neu ei chyflwyno yn un o’n Hybiau Cynghori
 

Bydd y broses yn cymryd tua 7-10 diwrnod onid ydych yn cyflwyno’r ffurflen wedi’i chwblhau yn Hyb Canol y Ddinas. 
 

Mae ffi weinyddu o £5 i gael pàs bws newydd.
 

Dim ond ag arian parod y gallwch dalu yn yr Hybiau. Rhaid anfon siec neu archeb bost sy’n daladwy i Gyngor Caerdydd wrth anfon cais drwy’r post.

​​​
English