Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfyngiadau Terfyn Pwysau


Er ein bod yn ceisio cadw ffyrdd Caerdydd at ddefnydd pob math o gerbydau lle bynnag y bo modd, weithiau mae amgylchiadau pan fydd angen i ni osod cyfyngiadau pwysau ar gerbydau trwm. Mae'r cyfyngiadau hyn yn dod o dan ddau gategori – strwythurol ac amgylcheddol.  

Terfyn Pwysau Strwythurol

Gosodir y cyfyngiadau hyn ar strwythurau, megis pontydd dros draciau rheilffordd neu afonydd, nad ydynt yn ddigon cryf i gerbydau trwm eu croesi. Bydd arwyddion yn hysbysu gyrwyr o'r pwysau gros uchaf na ddylai'r cerbyd fod yn fwy na hynny.  

Mae'n bwysig glynu wrth unrhyw derfyn pwysau strwythurol. Gallai methu â chadw at derfyn pwysau strwythurol achosi i'r strwythur chwalu gyda'r potensial ar gyfer difrod difrifol neu golli bywyd. Mae hefyd yn drosedd ac efallai y cewch eich erlyn os byddwch yn gyrru eich cerbyd dros y strwythur pan na chaniateir i chi wneud hynny. 

Dyma restr o’n cyfyngiadau pwysau strwythurol: 

LleoliadStrwythurTerfyn Pwysau​
​Heol Caerffili (A469)​
​Pont dros y rheilffordd
​18 tunnell gorchymyn dros dro
Heol y Coleg (Ystum Taf)

Pont dros y rheilffordd26 tunnell
Heol Crofft-y-genauCwlfer18 tunnell
Heath Halt RoadPont dros y rheilffordd18 tunnell
Highfield RoadPont dros y rheilffordd3 tunnell
Heol LecwyddPont dros afon Elái7.5 tunnell
Heol yr Orsaf (Creigiau)Pont dros y rheilffordd18 tunnell
Heol yr Orsaf (Ystum Taf)Pont dros y rheilffordd7.5 tunnell
Tyn-Y-Coed Road (Creigiau)Cwlfer18 tunnell​


Terfyn Pwysau Amgylcheddol​​

Gellir gosod cyfyngiadau pwysau ar ffyrdd i'w hatal rhag cael eu defnyddio gan gerbydau nwyddau trwm (HGV) am resymau amgylcheddol. Yn aml iawn, mae hyn er mwyn atal cerbydau nwyddau trwm rhag defnyddio isffyrdd fel llwybrau byr rhwng y prif lwybrau, yn enwedig os ydynt yn mynd drwy ardaloedd preswyl.   

Gellir cymhwyso terfyn pwysau amgylcheddol ar lwybrau unigol neu ar barthau ac fel arfer maent yn berthnasol i gerbydau nwyddau trwm ag uchafswm pwysau gros dros 7.5 tunnell. Fodd bynnag, mae yna eithriadau i derfynau pwysau amgylcheddol fel arfer ar gyfer gweithgareddau penodol fel cludo nwyddau i fusnesau o fewn y parth. 

Camau Gorfodi

Ar hyn o bryd, dim ond yr Heddlu a Safonau Masnach sydd â'r pwerau i orfodi terfyn pwysau strwythurol. 

Mae gennym gamerâu gorfodi teledu cylch cyfyng sy'n monitro rhai cyfyngiadau pwysau amgylcheddol a gallwn roi Hysbysiadau Tâl Cosb (HTCau) i droseddwyr. 

Yn anffodus lle mae eithriadau mynediad yn berthnasol, gall gorfodi fod yn anodd iawn gan y byddai'n rhaid i ni ddilyn pob cerbyd nwyddau trwm ar hyd y cyfyngiad i gadarnhau ei fod yn mynd yn groes i'r rheolau cyn y gellid cyhoeddi HTC. 

Gweler ein terfyn pwysau amgylcheddol nad oes ganddynt eithriadau mynediad isod:​


​​

LleoliadTerfyn PwysauArwyddCamerâu gorfodi?
Tŷ Nant Road:
Rhwng Pentref Masnach Canolfan Arddio Pughs a Ffordd Treforgan
7.5 tunnell uchafswm pwysau gros (ac eithrio deiliaid trwyddedau)​


Oes – ar bob adeg


Caiff pob adroddiad am fynd yn groes i gyfyngiadau pwysau eu hystyried o ddifrif ac ymchwilir iddynt i weld a fyddai camau gorfodi yn ymarferol.