Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Cynnig strydoedd ysgolion

Strydoedd ysgolion

Diweddariad COVID-19 (Coronafeirws) – Mae Stryd Ysgol wedi’i ohirio nes y rhoddir gwybod fel arall. Ond, bydd dal angen talu neu apelio unrhyw Hysbysiad Tâl Cosb am yrru ar Stryd Ysgol.​​​
Mae ceir yn aml yn tra-arglwyddiaethu y ffydd ger gatiau ysgolion - llawer ohonynt yn peryglu plant a chyfrannu at lefelau llygredd uchel yn yr ardal. 

Rydym am sicrhau y gall plant yng Nghaerdydd fynd i’r ysgol mor ddiogel â phosib ac o 6 Ionawr 2020 byddwn yn treialu cynllun Stryd Ysgol er mwyn helpu i leihau traffig ger mynedfeydd 5 ysgol yn ystod oriau brig codi a gollwng plant. 

Dadlwythwch y penderfyniad i gyflwyno strydoedd ysgol (943kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Sut mae’n gweithio


Yn ystod y tymor ysgol ni chaniateir i gerbydau yrru ar y strydoedd o amgylch ein 5 ysgol beilot ar ddyddiau’r wythnos rhwng 8.30am a 9.15am a 2.45pm a 3.45pm.

Bydd arwyddion i hysbysu gyrwyr o’r cyfyngiadau ger y fynedfa i’r Stryd ysgol a bydd unrhyw gerbydau sydd yn mynd i’r stryd yn ystod y cyfyngiadau yn derbyn Hysbysiad Tâl Cosb. 


Strydoedd Ysgol 
Ysgol Lleoliad a map Cyf. Parth 
​Ysgol Melin Gruffydd Teras Glan-y-nant / Glan-y-nant Road / Teras Davis (698kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​SZ1
​Ysgol Pencaerau ​Cyntwell Avenue (255kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​SZ2
​Ysgol Gynradd Peter Lea Carter Place (924kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​SZ3
​Yr Eglwys Dinas yng Nghymru Llandaf Hendre Close (185kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​SZ4
​Ysgol Gynradd Lansdowne Norfolk Street (180kb PDF​)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​SZ5

Trwyddedau stryd ysgol 


Gallech o bosibl wneud cais am drwydded fydd yn galluogi eich cerbyd i yrru mewn Stryd Ysgol yn ystod amseroedd cyfyngedig. 

Mae pob trwydded Stryd Ysgol am ddim, a rhaid gwneud cais am un ar-lein. Rhowch 5 diwrnod gwaith i’ch cais am drwydded gael ei ystyried. 

Gallwch wneud cais am drwydded os ydych chi’n byw mewn Stryd Ysgol a bod eich cerbyd wedi’i gofrestru yn eich cyfeiriad. Bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch preswylfa (fel bil y dreth gyngor neu drydan/nwy/dŵr) a phrawf fod eich cerbyd yn cael ei gadw yn eich cyfeiriad, fel cofrestriad cerbyd V5c neu ddogfennau yswiriant. Ar gyfer cerbydau cwmni bydd angen i chi uwchlwytho tystiolaeth o breswylfa.

Bydd y trwyddedau yn para hyd at flwyddyn neu nes y daw’ch preswyliaeth i ben; p’run bynnag sydd gyntaf.

Cofiwch nad trwyddedau parcio mo’r trwyddedau hyn, ac os ydych chi’n breswylydd bydd angen i chi wneud cais am drwydded parcio’n ar wahân os oes llefydd parcio â thrwydded ar eich stryd.  

Byddwn yn rhoi Trwydded Stryd Ysgol am ddim i chi os ydych yn ddeiliad Bathodyn Glas ac:

  • Yn rhiant sydd â phlentyn sy’n mynychu ysgol ar y stryd ysgol 
  • Yn aelod o staff yn un o’n hysgolion treial
  • Yn breswylwydd ar stryd ysgol

Bydd angen i chi lanlwytho prawf o’ch cymhwysedd, a gall ceisiadau gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i’w hystyried

Bydd y trwyddedau yn para hyd at flwyddyn neu nes y daw’ch bathodyn glas i ben; p’run bynnag sydd gyntaf.​


Gallwch wneud cais am eithriad byrdymor dros dro am ddim os ydych yn ddeiliad Bathodyn Glas a bod angen mynediad dros dro arnoch i’r stryd ysgol. 

Bydd y rhain yn para hyd at 2 diwrnod calendr.

Bydd angen eich cyfeirnod Bathodyn Glas arnoch.

Gwnewch gais am eithriad Bathodyn Glas dros dro​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Dim ond preswylwyr a deiliaid bathodyn glas sy’n gallu gwneud cais am drwyddedau stryd ysgol. Ni chaniateir cerbydau sy’n cael eu gyrru gan y canlynol ar strydoedd ysgol yn ystod yr oriau gweithredol:  ​

  • masnachwyr 
  • contractwyr 
  • ymwelwyr 
  • rhieni a staff ysgol 
  • gweithwyr dosbarthu
  • tacsis ​

Os nad oes gan gerbyd drwydded ddilys, bydd angen i’r gyrrwr wneud trefniadau fel nad yw’n gyrru yn ​y Stryd Ysgol, fel dod o hyd i le parcio gerllaw neu drefnu ymweliad y tu allan i’r oriau cyfyngedig.

Bydd cerbydau sy’n berchen i ymwelwyr gwirioneddol sydd eisoes ar y Stryd Ysgol cyn yr amseroedd gweithredu yn gallu gadael heb ddirwy.


Gorfodi​


Mae hi’n drosedd mynd i mewn i, gyrru ar hyd Stryd Ysgol pan fo’n weithredol heb Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Byddwn yn defnyddio camerâu gorfodi i fonitro Strydoedd Ysgol ac yn cyflwyno dirwyon (Hysbysiadau Tâl Cosb) i droseddwyr. 

Cosb y drosedd hon yw £70, wedi’i lleihau i £35 os caiff ei thalu o fewn 21 diwrnod. Os caiff yr HTC ei anwybyddu, bydd y gosb yn codi. Fe fydd hawl i apelio os tybiwch na ddylid bod wedi cyflwyno’r Hysbysiad Tâl Cosb. 

Byddwn yn gorfodi ar hyn pan fydd yr ysgolion ar agor​. ​


​​​​​​​​​​​
​ ​​
English