Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau cymorth mabwysiadu

Ers i Ddeddf Mabwysiadau a Phlant 2002 ddod i rym, mae’n rhaid i Asiantaethau Mabwysiadu gwblhau asesiadau ôl-fabwysiadu ar yr adeg y digwydd y mabwysiadu a phan fo unrhyw barti sydd ynghlwm wrth fabwysiadu yn gofyn am asesiad, tan i’r plentyn sydd wedi ei fabwysiadu gyrraedd 18 oed. 


Nodau’r Gwasanaeth


 • Rhoi gwasanaethau cymorth perthnasol i chi ar adeg y mabwysiadu a nes bod eich plentyn yn 18 oed, fel y bo’n briodol.
 • Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn cynnig gwasanaethau cymorth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan Warchodaeth Arbennig, os cafodd hyn ei drefnu gyda chefnogaeth y cyngor. 


Pa Wasanaethau Cymorth a ddarperir gan Gyngor Caerdydd?


 • Cwnsela ar gyfer rhieni neu berthnasau biolegol pan fo gan blentyn gynllun mabwysiadu.
 • Asesiadau Cychwynnol a Chraidd o deuluoedd sy’n mabwysiadu, i nodi anghenion ar y pryd.
 • Gall cymorth ariannol weithiau fod ar gael i deuluoedd sy’n mabwysiadu er mwyn diwallu anghenion plentyn sydd ag anghenion penodol. Gallai hyn fod yn un taliad cychwynnol neu’n swm rheolaidd.
 • Hyfforddiant ar gyfer rhieni sy’n mabwysiadu i’w cynorthwyo i ddeall anghenion plant sydd wedi eu mabwysiadu. Mae hyfforddiant hefyd yn benodol a gall ymdrin â materion sy’n benodol i fabwysiadwyr unigol a’u plentyn. Gellir ei ddarparu yn fewnol neu drwy asiantaeth allanol.
 • Cefnogaeth gan Gymheiriaid i bob rhiant sy’n mabwysiadau drwy’r grŵp cymorth sy’n cwrdd pob deufis.
 • Cefnogaeth Broffesiynol yn ôl yr angen gan asiantaeth annibynnol megis After Adoption, Adoption UK neu BAAF.
 • Gofal Seibiant pan yn briodol.
 • Gwasanaethau blwch llythyrau i holl blant Caerdydd, teuluoedd mabwysiedig a theuluoedd biolegol i gyfnewid gwybodaeth mewn dull diogel.
 • Pan gytunir ar Gyswllt fel rhan o’r cynllun Ôl-Fabwysiadu, efallai y bydd angen cydlynu. Efallai y bydd angen goruchwylio’r cyswllt hefyd. 


Gall yr Asiantaeth Fabwysiadu ymgymryd â’r swyddogaeth hon. 


Cysylltu â ni  


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.


029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.