Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau cyffredin am fabwysiadu

Ydw i’n gallu mabwysiadu plentyn os oes gennyf Gollfarn Droseddol?


Fel rhan o’n proses asesu mae’n rhaid i ni gael gwybodaeth gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a bydd hyn yn dangos unrhyw gollfarnau o’r gorffennol (gan gynnwys collfarnau wedi’u disbyddu).


Ni all unrhyw un sydd wedi cyflawni troseddau difrifol penodol fabwysiadu, gan gynnwys troseddau yn erbyn plant neu droseddau treisgar.  


Os oes gennych unrhyw gollfarnau troseddol, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl. Ni fydd troseddau llai difrifol o reidrwydd yn eich atal rhag mabwysiadu, ond byddai’n rhaid eu hystyried mewn cyd-destun. Yn ogystal â gwiriad y GDG, byddwn yn cynnal gwiriadau gyda'r Awdurdod Lleol lle rydych yn byw ar hyn o bryd a lle rydych wedi byw yn y gorffennol. 


Alla i fabwysiadu os ydw i’n smygu?  


Gallwch, ond ni fydd Cyngor Caerdydd yn rhoi unrhyw blentyn dan 5 oed gyda darpar fabwysiadwyr sy’n smygu.


Mae smygu goddefol yn niweidiol i blant. Os ydych chi am fabwysiadu, dylech wneud pob ymdrech i roi’r gorau i smygu. Os gallwch chi roi’r gorau i smygu, rhaid i chi fod wedi rhoi'r gorau iddi am 12 mis cyn cael eich cymeradwyo os ydych am fabwysiadu plentyn dan 5 oed. 


Disgwylir i bob darpar fabwysiadwr beidio â smygu yn y cartref ei hun. 


Alla i fabwysiadu os ydw i wedi cael triniaeth anffrwythlondeb? 


Gallwch, ond byddai Cyngor Caerdydd yn disgwyl i’r driniaeth fod wedi’i chwblhau a'ch bod wedi cael cyfnod o amser i addasu.


Mae hyn yn bwysig i roi amser i chi ddod i delerau â’r ffaith na allwch feichiogi fel y gallwch ymdrin â’r broses o fabwysiadu gyda’r meddylfryd cywir. 


Ydw i’n rhy hen – oes yna derfyn o ran oedran? 


Nid oes gan Gyngor Caerdydd oedran uchaf ar gyfer mabwysiadwyr, ond bydd angen i chi fod yn ddigon heini ac iach i roi sefydlogrwydd, diogelwch a chymorth i blentyn wrth iddo droi’n oedolyn.


Alla i fabwysiadu os ydw i’n rhy drwm? 


Gallwch – os ydych ychydig yn rhy drwm ni fydd hyn yn eich atal rhag mabwysiadu plentyn, ond byddai’n broblem os yw eich pwysau’n effeithio ar eich iechyd neu eich gallu i ofalu am blentyn. 


Alla i fabwysiadu os oes gennyf anabledd? 


Gallwch – ni fydd anabledd yn eich atal rhag bod yn rhiant mabwysiadol. Eich gallu i ofalu am blentyn sy’n bwysig. Fodd bynnag, os yw eich cyflwr wedi effeithio ar eich disgwyliad oes, neu’n arwain at symptomau a allai olygu y cewch drafferth yn gofalu am blant, byddai’n rhaid i ni roi ystyriaeth ofalus iawn i hyn.  


Alla i fabwysiadu os oes gen i blant biolegol? 


Os oes eisoes gennych chi blant (plant wedi'u mabwysiadu neu blant biolegol), mae’n hanfodol i chi ystyried sut y bydd plentyn arall yn effeithio ar eu bywydau. Os ydyn nhw’n ddigon hen i ddeall mabwysiadu a’r goblygiadau, bydd y gweithiwr cymdeithasol sy’n eich asesu yn siarad gyda nhw i glywed eu barn. Bydd oedran ac anghenion eich plant yn ein helpu i benderfynu pa blant fydd yn ffitio i mewn i’ch teulu orau.  


A fyddaf yn cael cymorth? 


Bydd ein Gwasanaeth Mabwysiadu bob amser ar gael i gynnig cyngor, cymorth ac arweiniad. Rydym hefyd yn cynnig Gwasanaethau Ôl-fabwysiadu ac mae manylion grwpiau cymorth sydd ar gael ar ein gwefan. 


A fyddaf yn cael cymorth ariannol? 


Mewn rhai achosion gall fod yn bosibl talu Lwfans Mabwysiadu, ond mae’r lwfans yn seiliedig ar anghenion y plentyn, e.e. os oes gan blentyn anghenion cymhleth a bod angen cymorth neu offer ychwanegol arno.


Rwy’n llys-riant. A yw’r broses yr un peth i mi? 


Mae’r broses o Fabwysiadu yn wahanol iawn ar gyfer llys-rieni a byddem yn argymell i chi siarad â’r Gweithiwr Mabwysiadu ar Ddyletswydd i gael cyngor ar sut i fwrw ymlaen.

 

Cysylltu â ni  


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.