Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw mabwysiadu?

Mae mabwysiadu’n ffordd o roi teulu newydd, parhaol i blentyn pan nad yw’n bosibl iddo fyw gyda’i riant/rhieni biolegol mwyach.

 

Pan fo rhieni’n mabwysiadu plant, daw’r plant yn aelodau llawn a pharhaol o’u teulu newydd.

 

Mae mabwysiadu hefyd yn broses gyfreithiol a, phan fydd llys yn gwneud Gorchymyn Mabwysiadu, bydd yn rhoi cyfrifoldeb rhianta cyfreithiol ar y teulu newydd.

 

Y brif gyfraith o ran mabwysiadu yw Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002.

 

Mae mabwysiadu am oes, ac unwaith y caiff Gorchymyn Mabwysiadu ei wneud ni ellir ei ddiddymu.

 

Pan fydd pobl yn mabwysiadu, yn aml byddan nhw’n mabwysiadu plentyn sydd mewn angen nad ydynt wedi cwrdd ag ef o'r blaen.

 

Fodd bynnag, weithiau bydd pobl yn mabwysiadu plant y maen nhw’n eu nabod gyda chaniatâd rhiant biolegol. I wneud hyn bydd angen i chi gysylltu â’ch Awdurdod Lleol i ddweud wrthyn nhw eich bod yn bwriadu mabwysiadu plentyn neu blant.

 

Weithiau bydd pobl am fabwysiadu plant o dramor a bydd hyn yn aml gan fod y rhieni mabwysiadol o wlad arall. Rhaid rhoi mesurau diogelwch ar waith i ddiogelu plant sy’n cael eu mabwysiadu o dramor.

 

Pwy yw’r plant y mae angen eu Mabwysiadu?

 

Ar hyn o bryd nid oes llawer o fabanod i’w mabwysiadu. Mae’r rhan fwyaf o’n plant yn hŷn na 2 oed.

 

Mae gan rai plant anghenion arbennig. Mae gan bob plentyn anghenion penodol a all gynnwys anghenion diwylliannol, crefyddol neu ethnig y dylai ei deulu newydd eu diwallu. 


Bydd y rhan fwyaf o blant yn cofio eu teulu biolegol. Dylai eu teuluoedd newydd dderbyn hyn, a’u helpu i ddeall eu hanes.  Weithiau mae plant yn cadw mewn cysylltiad â’u teulu biolegol. 


Mae gennym blant o oedrannau a chefndiroedd gwahanol ag anghenion gwahanol nad ydynt yn gallu byw gyda'u teuluoedd biolegol mwyach. Rydyn ni’n ceisio dod o hyd i deulu mabwysiadol addas i’r plant hyn.


O bryd i’w gilydd rydyn ni’n cael babanod ifanc iawn.  Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o blant y mae angen cartref mabwysiadol arnynt yn blant hŷn sydd wedi’u symud o ofal eu teuluoedd biolegol. 


Mae plant sydd wedi’u symud o’u teuluoedd biolegol yn debygol o fod wedi dioddef o ryw fath o drais, a all gynnwys esgeulustod, camdriniaeth emosiynol, camdriniaeth gorfforol neu, mewn nifer fach o achosion, camdriniaeth rywiol. 


Mae gan lawer o’n plant frodyr a chwiorydd ac, yn ddelfrydol, hoffem i'r plant hyn gael eu mabwysiadu gyda'i gilydd.


Mae gennym hefyd blant ag anghenion neu anableddau mwy arbenigol sy’n edrych am gartref mabwysiadol.


Rydyn ni’n edrych am fabwysiadwyr o bob math o gefndiroedd i adlewyrchu anghenion gwahanol ein plant. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi fabwysiadu plentyn, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Cysylltu â ni

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.

 


029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.