Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Allwn i fabwysiadu?

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan:

 

  • Bobl sengl
  • Parau mewn perthynas sefydlog – boed yn barau priod neu ddibriod, o’r un rhyw neu o rywiau gwahanol
  • Pobl â phlant
  • Pobl heb blant
  • Pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl


Mae pob rhiant mabwysiadol a phlentyn yn wahanol.

 

Caiff pawb eu hystyried waeth beth fo’u rhyw, eu hil, eu crefydd neu eu rhywioldeb. Gallwch fod yn briod, yn sengl, mewn partneriaeth, gyda neu heb blant. Mae Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 bellach yn caniatáu i bartneriaid dibriod fabwysiadu gyda’i gilydd.  

 

Rhaid i chi fod yn 21 oed i fabwysiadu, a rhaid i o leiaf un o’r ymgeiswyr fod yn ‘preswylio fel arfer’ neu’n ‘barhaol’ yn y DU.

 

Er nad oes gennym unrhyw gyfyngiadau o ran incwm, mae’n bwysig eich bod yn gallu fforddio gofalu am blentyn tan ei fod yn oedolyn, a byddwn yn edrych ar eich incwm a’ch gwariant fel rhan o’r broses asesu.

 

Mae iechyd corfforol ac iechyd meddwl darpar ymgeiswyr yn bwysig, o ran disgwyliad oes a’r egni a fydd yn eu galluogi i rianta plentyn mabwysiedig. Byddwn yn gwrando ar gyngor eich meddyg a’n hymgynghorydd meddygol.

 

Gall mabwysiadu plentyn fod yn werth chweil, ond gall hefyd fod yn waith caled. Bydd angen amser arnoch chi a’ch teulu i addasu i’r newid mawr hwn. Rhaid i’ch anwyliaid gefnogi eich penderfyniad i fabwysiadu er mwyn iddo fod yn llwyddiannus.

 

 

Cysylltu â ni

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.