Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diogelu eich gwybodaeth gofal cymdeithasol

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer plant mewn angen sy’n cael gwasanaethau gan awdurdodau lleol, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal, sy’n ymdrin â chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad i ddata am blant mewn angen sy’n cael gwasanaethau gan awdurdodau lleol.  Mae gennych chi, fel rhiant neu ofalwr plentyn o’r fath, neu fel plentyn sydd dros 12 oed, yr hawl i gael gwybod am y modd y bydd y data hwn yn cael ei brosesu a’i ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru.  Caiff y wybodaeth honno ei chrynhoi isod.  Gellir gweld gwybodaeth fwy manwl o lawer ar Wefan Llywodraeth Cymru

Pa ddata y mae gan Lywodraeth Cymru fynediad iddo?

Yn ôl y gyfraith, rhaid i awdurdodau lleol roi i Lywodraeth Cymru fanylion am blant mewn angen sy’n cael gwasanaethau ganddynt, a bydd y manylion hynny’n cynnwys:

•    gwybodaeth bersonol a gwybodaeth bersonol sensitif amdanoch chi (neu’ch plentyn), megis dyddiad geni, rhyw, grŵp ethnig, statws o ran anabledd a gwybodaeth arall am iechyd;
•    manylion sylfaenol am y gwasanaeth a ddarperir i chi (neu’ch plentyn) a pham y caiff y gwasanaeth ei ddarparu;
•    gwybodaeth sy’n galluogi Llywodraeth Cymru i gymharu perfformiad plant mewn angen â pherfformiad pob plentyn arall o ran addysg.

Fodd bynnag, ni fydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cynnwys eich enw chi (nac enw eich plentyn).

Sut y bydd y data’n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru?

Bydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio ganddi er mwyn:

•    mesur pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi (neu’ch plentyn);
•    hybu gwelliannau i’r gwasanaethau hynny;
•    dyrannu arian i awdurdodau lleol ac eraill; neu
•    hybu ymchwil ehangach i’r modd y caiff gwasanaethau eu darparu i chi (neu’ch plentyn) neu eraill.

Ni fydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio ganddi er mwyn:

•    cymryd unrhyw gamau gweithredu mewn perthynas â chi (neu’ch plentyn);
•    eich adnabod chi (neu’ch plentyn) mewn unrhyw adroddiadau.

Bydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gadw’n ddiogel ganddi, a dim ond dan reolaeth lem y bydd yn cael ei rannu ag eraill. Ni fydd byth yn cael ei rannu mewn modd a fyddai’n ei gwneud yn bosibl eich adnabod chi (neu adnabod eich plentyn).

Rhagor o wybodaeth

Gellir gweld gwybodaeth fwy manwl o lawer ar Wefan Llywodraeth Cymru

Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y modd y bydd data amdanoch chi (neu am eich plentyn) yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, cysylltwch â Thîm Casglu Data Llywodraeth Cymru yn ysgrifenedig gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.
 

Tîm Casglu Data Llywodraeth Cymru
Ystafell 2-002, CP2, Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: stats.pss@wales.gsi.gov.uk