Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwaredu Tir ar Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni

​​​Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015​​​.

Yr Adroddiad ar y Penderfyniad​ 


Mae Cyngor Sir Caerdydd yn cynnig gwaredu tir sy'n cynnwys caeau chwarae ger Neuadd Llanrhymni a Heol Ball, Llanrhymni.

Pan fo Cyngor yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys cae chwarae neu ran o gae chwarae, rhaid iddo dalu sylw i Fesur Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010 a chydymffurfio â'r weithdrefn a nodir yn Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gynnal proses o ymgynghori â'r cyhoedd ac ystyried unrhyw ymatebion cyn gwneud penderfyniad i waredu.

Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau a ddaw i law, baratoi adroddiad ("Yr Adroddiad ar y Penderfyniad") sy'n crynhoi'r sylwadau hynny a'r rhesymau dros ei benderfyniad i waredu (neu beidio â gwaredu), y cae chwarae.

 
Yn unol â'r Rheoliadau, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad cyhoeddus am gyfnod o chwe wythnos rhwng 6 Ionawr 2021 a 19 Chwefror 2021.

O ganlyniad i'r ymgynghoriad, cafwyd 6 ymateb gan drigolion lleol. Ceir crynodeb o natur y gwrthwynebiadau isod.

 • Colli mannau agored gwyrdd, yn enwedig at ddibenion hamdden anffurfiol i'r gymuned gyfan (cerdded cŵn, chwarae plant ac ati).
 • Colli ased cymunedol lleol gwerthfawr a hynod boblogaidd.
 • Cyfleusterau mannau agored newydd annigonol yn Mendip Road – sydd ond yn darparu ar gyfer rhan fach o'r gymuned ac na fydd ar gael i bob preswylydd lleol. 
 • Effaith andwyol tai ychwanegol ar seilwaith lleol, yn enwedig ffyrdd / cynnydd mewn traffig, ysgolion a chyfleusterau cymunedol eraill. 
 • Effaith negyddol ar olygfeydd a gwerth eiddo.
 • Effaith andwyol ar Neuadd Llanrhymni o ran ei lleoliad hanesyddol, colli amwynder gweledol a'r gallu i gynnal digwyddiadau y tu allan 
 • Byddai colli’r cyfleuster yn golygu colli llawer o gyfleusterau cymunedol lleol eraill, yn enwedig ar gyfer plant a diffyg buddsoddiad cyffredinol yn yr ardal. 
 • Gostyngiad mewn mannau agored o’i gymharu â thai.
 • Dim sicrwydd y bydd digon o arian ar ôl i fuddsoddi yn y cyfleusterau chwaraeon newydd, gan y gallai costau'r ffordd a’r bont newydd gynyddu. Ni dderbyniwyd unrhyw ymatebion ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori. 

Derbyniwyd gwrthwynebiad 'dros dro' gan Chwaraeon Cymru a Meysydd Chwarae Cymru (sy'n ymgyngoreion arbenigol a restrir yn y Rheoliadau).  Tynnwyd hwn yn ôl wedyn ar ôl darparu gwybodaeth ychwanegol.  Yn hyn o beth, mae'r cynnig yn bodloni'r meini prawf a nodir ym Maes Polisi Cynllunio Cymru sy'n ymwneud â diogelu mannau agored rhag cael eu datblygu. 

Mae'r sylwadau wedi cael eu hystyried gan y Cyngor mewn cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021. 
Cafodd y cyfiawnhad a'r rhesymeg wreiddiol dros gynnig gwaredu'r maes chwarae eu nodi'n flaenorol gan y Cyngor mewn Adroddiad Cabinet a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020 a'r Manylion a oedd yn rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus statudol a gynhaliwyd rhwng 6 Ionawr a 19 Chwefror 2021. 

Ar ôl ystyried y sylwadau, penderfyniad y Cyngor yw bwrw ymlaen â gwaredu tir yn Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni. 

Y rhesymeg sylfaenol dros y penderfyniad i waredu'r cae chwarae yw datblygu'r safle ar gyfer hyd at 90 o anheddau marchnad agored newydd a defnyddio'r derbyniad cyfalaf dilynol i gyfrannu tuag at gostau ffordd gyswllt a phont newydd arfaethedig sy'n cysylltu ward Llanrhymni â'r A48 ochr yn ochr â safle Parcio a Theithio Pentwyn, ac i wella cyfleusterau chwaraeon lleol mewn Canolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd arfaethedig oddi ar Mendip Road, Llanrhymni.

Mae'r cyfleusterau newydd yn y Ganolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd arfaethedig yn Mendip Road yn ceisio creu caeau ychwanegol newydd ac adeilad clwb / cyfleuster newid newydd at ddefnydd Clwb Rygbi Llanrhymni a'r gymuned leol.   Bydd y caeau chwarae cymunedol newydd yn cynnwys:

 • 1 cae rygbi glaswellt (70m x 110m) gyda goferiad o 5m. 
 • 1 cae pêl-droed glaswellt (66m x 96m gyda goferiad o 3m. 
 • 1 llain laswellt ieuenctid (61m x 98m).
 • 3 llain glaswellt fach ar wahân.
 • 8 llain fach (o fewn y lleiniau mwy). ​


Ystyrir y bydd y cyfleusterau gwell hyn yn cynyddu cyfranogiad lleol mewn chwaraeon ac yn cynrychioli mwy na'r digolledu cyfatebol dros golli'r llain sengl bresennol yn Ball Road. 

Bydd y caeau chwarae cymunedol newydd hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer hamdden anffurfiol i'r gymuned leol (pan nad ydynt yn cael eu defnyddio'n ffurfiol) ac sydd ond wedi eu lleoli tua 600m o'r maes presennol.  

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu'r cyfleusterau newydd.  Dangosir hyn gan Adroddiadau Cabinet blaenorol y Cyngor a chyflwyno'r cais cynllunio angenrheidiol sydd ei angen i weithredu'r cyfleusterau newydd. 

Mae'r bont a'r ffordd gyswllt newydd arfaethedig wedi'u gosod yng nghyd-destun Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd 2019 (a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Hydref 2019) sy'n anelu at gynyddu cysylltedd a chyfleoedd gwaith yn ardal Llanrhymni.  Mae Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni yn cynnig gwaredu 3 ardal o dir sy'n eiddo i'r Cyngor.  Yn ogystal â gwaredu safle'r cae chwarae yn Heol Ball, cynigir hefyd waredu cyfran fawr (17 erw / 6.88 ha) o dir gerllaw cyffordd yr A48 ym Mhentwyn, i ariannu cynigion y Strategaeth.

Mae arfarniad prisio annibynnol wedi'i gynnal, ac mae hwn wedi dod i'r casgliad y gallai'r 3 safle datblygu posibl ddarparu derbyniadau cyfalaf i dalu costau'r bont newydd a'r ffordd gyswllt a chynhyrchu digon o gyfalaf i ariannu'r cyfleusterau chwaraeon arfaethedig. 

Yn ogystal, gallai'r datblygiad tai arfaethedig gynhyrchu arian ychwanegol Adran 106 er mwyn helpu i ddarparu cyfleusterau mannau agored a hamdden ar y safle ac oddi ar y safle o fewn yr ardal leol.

O ystyried ymrwymiad cyhoeddus y Cyngor, prisiadau annibynnol a'r posibilrwydd y bydd arian Adran 106 ychwanegol yn dod li law, mae elfen gref o sicrwydd y bydd digon o arian ar gael i ddarparu'r Cyfadeilad Chwaraeon Awyr Agored newydd gan gynnwys y caeau chwarae cymunedol newydd ynghyd â mentrau cymunedol eraill.

O ran effeithiau posibl unrhyw dai newydd ar seilwaith lleol (gan gynnwys lleoedd mewn ysgolion a'r rhwydwaith priffyrdd lleol).  Caiff y rhain eu hasesu'n llawn yn ystod cam ceisiadau cynllunio yn y dyfodol a byddant yn cael eu lliniaru'n briodol drwy ddefnyddio rhwymedigaethau cynllunio – ymrwymiadau i wneud gwaith angenrheidiol neu gyfraniadau ariannol i ddileu unrhyw effeithiau lleol sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r datblygiad. 

Bydd colli 1.24ha (3 erw) o'r cae chwarae hamdden ffurfiol presennol yn Heol Ball yn mwy na chael ei ddigolledu'n feintiol drwy greu tua 12 erw (5ha) o dir hamdden ffurfiol newydd ar safle'r caeau chwarae cymunedol sy'n rhan o'r Cyfadeilad Chwaraeon Awyr Agored ehangach ym Mendip Road. Bydd ei gwireddu hyn yn arwain at gynnydd net o 8 erw (3.2ha) o dir hamdden ffurfiol yn ward Llanrhymni.  

Bydd ardal sylweddol o le agored hefyd yn cael ei chadw o flaen Neuadd Llanrhymni.   Bydd yr ardal hon yn gwahanu'r Adeilad Rhestredig o'r ardal dai newydd arfaethedig.   Bydd y man agored hwn a gaiff ei gadw yn cael ei wella a bydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer hamdden ffurfiol ac anffurfiol i'r gymuned leol.  Bydd yr ardal hefyd yn addas ar gyfer cynnal digwyddiadau awyr agored posibl a drefnir gan Neuadd Llanrhymni, yn ogystal â diogelu a gwella lleoliad yr Adeilad Rhestredig.  
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Caerdydd wedi penderfynu gwaredu tir sy'n cynnwys rhan o gaeau chwarae gerllaw Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd. 

Mae manylion y penderfyniad i waredu'r tir (Adroddiad ar y  Penderfyniad) ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd yn Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4JJ yn ystod oriau swyddfa arferol am gyfnod o chwe wythnos o 23 Gorffennaf 2021.  Mae'r wybodaeth hefyd ar gael ar wefan y Cyngor yn www.caerdydd.gov.uk.


Dyddiad yr Hysbysiad: 23 Gorffennaf 2021

Giles Parker
Rheolwr Ystadau Strategol
Cyngor Caerdydd
Y Cwrt
Caerdydd
CF10 4UW

​​