Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Project chwarae anabl

​ Mae’r project hwn yn galluogi Plant a Phobl Ifanc Anabl rhwng 5 ac 14 oed sy'n byw yng Nghaerdydd i fwynhau Chwarae yn eu cymuned leol.
 
Rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth i Rieni/Ofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Rydym yn cefnogi staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc Anabl gyda hyfforddiant.
 
Rydym yn darparu amrywiaeth o gynlluniau chwarae 'mynediad agored' (rhwydd hynt i'r plant fynd a dod fel y mynnont a chânt eu goruchwylio pan fyddant yn y cynlluniau chwarae yn unig. Rydym hefyd yn cynnig cynllun chwarae 'mynediad caeedig' (mae'r plant yn aros ar y safle hyd nes y cânt eu casglu).
 

Cynlluniau Chwarae Mynediad Agored

  • Gwasanaethau Chwarae Plant – Timau Chwarae Cymunedol
  • REACH Grangetown yn y Ganolfan Gymunedol – Project Chwarae Cwtch Together mewn Partneriaeth â Chydlynydd Chwarae Plant Anabl.
 
Gwasanaethau Chwarae Plant – Timau Chwarae Cymunedol
 
Gall Plant a Phobl Ifanc Anabl gael mynediad at y cynlluniau chwarae 'mynediad agored'. Bydd Cydlynydd Chwarae Plant Anabl Gwasanaethau Chwarae i Blant yn asesu a yw’r lleoliad yn addas ac ystyrir yr holl ddiogelwch yn gyntaf cyn i’r plentyn gael bod yn bresennol.
 
Gall Plant a Phobl Ifanc Anabl gael eu cyfeirio gan Ymwelwyr Iechyd Anghenion Arbennig, Gweithwyr Cymdeithasol, Athrawon, y Tîm Anabledd, Timau o gwmpas y Teulu, a gweithwyr proffesiynol eraill.
 

REACH Grangetown yn y Ganolfan Gymunedol – Project Chwarae Cwtch Together

Mae’r cynllun chwarae hwn yn un 'mynediad agored' sy’n gweithredu ar ddydd Sadwrn rhwng 10 am a 4 pm ar gyfer Teuluoedd/Rhieni/Gofalwyr/Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc Anabl.
 
Mae 3 aelod o staff sy’n hwyluso chwarae mewn amgylchedd diogel, cynnes, hamddenol a chroesawgar lle mae gweithgareddau i bawb eu mwynhau.
 
Mae ardal awyr agored hyfryd lle gall Plant Anabl fwynhau chwarae ar y didcars, ar y sgwter a’r beiciau. Bydd Project Gardd Synhwyraidd a Chlwb Garddio yn parhau gyda’r bwriad o gael rhywfaint o offer chwarae arbenigol sefydlog yn y dyfodol.
 

Cynlluniau Chwarae Mynediad Caeedig

  • Clwb 'Funshine'
  • Ysbyty Dewi Sant
  • Ysbyty Llandochau
  • Ysgol Arbennig yr Hollies
  • Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn
  • Lleoedd Gofal Plant â Chymorth

Clwb 'Funshine'

Mae’r cynllun chwarae hwn ar gyfer Plant a Phobl Ifanc anabl 8-11 oed a rhoddir cyfle iddynt gael profiad o weithgareddau chwarae dewis rhydd sydd â rhywfaint o strwythur. Rydym yn gweithredu yn ystod gwyliau hanner tymor a gwyliau’r haf, ond nid adeg y Pasg neu’r Nadolig. Mae’r cynllun chwarae yn rhedeg rhwng 10 am a 3 pm ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cynigir tridiau yr wythnos i bob plentyn a pherson ifanc, sy'n gyfwerth a 18-20 awr yr wythnos.
 
Gall Plant a Phobl Ifanc Anabl gael eu cyfeirio, ac maent yn cael eu cyfeirio, gan Ymwelwyr Iechyd Anghenion Arbennig, Gweithwyr Cymdeithasol, Athrawon, y Tîm Anabledd, Timau o gwmpas y Teulu, a gweithwyr proffesiynol eraill.
 

Ysbyty Dewi Sant

Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, mae'r sesiynau chwarae hyn yn rhedeg bob dydd Sadwrn, ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl sydd ag anableddau ac anghenion meddygol cymhleth. Mae’r cynllun chwarae hwn yn defnyddio staff Nyrsio Cymunedol cymwys a medrus iawn i hwyluso chwarae mewn amgylchedd diogel, glân a diheintiedig.
 
Cynigir y cynllun chwarae i Blant Anabl a fyddai fel arfer yn cael eu nyrsio yn eu cartrefi yn unig, sy’n darparu seibiant y mae ei mawr angen ar deuluoedd/rieni/ofalwyr. Mae’n galluogi’r teuluoedd hynny i ddal i fyny ar eu cwsg, ac i dreulio amser gydag aelodau eraill o’u teuluoedd a gyda’u plant eraill.
 

Ysbyty Llandochau

Mae Gwasanaethau lleyg Plant yn gweithio mewn partneriaeth â Llandochau i gefnogi Plant a Phobl Ifanc sydd yn yr ysbyty. Prynwyd adnoddau er mwyn cyflenwi ystafelloedd chwarae yn Wardiau’r Ysbyty yn ogystal â Chlinigau’r Plant.
 

Ysgol Arbennig yr Hollies

Bu Gwasanaethau Chwarae Plant yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Arbennig yr Hollies ers 10 mlynedd neu fwy.
 
Mae’r bartneriaeth hon yn cynnig cynlluniau chwarae ar ôl ysgol i Blant a Phobl Ifanc Awtistig rhwng 5 ac 11 oed yn ystod y tymor a Chynllun Chwarae Gwyliau yn ystod Gwyliau’r Pasg a’r Haf. Caiff Plant a Phobl Ifanc gymorth gan staff un wrth un yn y cynllun chwarae hwn; bydd Rhieni/ Gofalwyr yn talu i'w plentyn fod yn presennol ynddo. Mae’r holl Blant a Phobl Ifanc sy’n mynychu’r cynllun chwarae hwn yn mynychu Ysgol Arbennig yr Hollies.
 
Gall Plant a Phobl Ifanc Anabl gael eu cyfeirio, ac maent yn cael eu cyfeirio, gan Ymwelwyr Iechyd Anghenion Arbennig, Gweithwyr Cymdeithasol, Athrawon, y Tîm Anabledd, Timau o gwmpas Teulu a gweithwyr proffesiynol eraill.
 

Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn

Mae Gwasanaethau Chwarae Plant yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Tŷ Gwyn trwy eu cefnogi gyda grant bob blwyddyn fel y gallant weithredu eu Cynllun Chwarae Haf 2 wythnos. Dim ond i ddisgyblion sy'n mynychu Ysgol Tŷ Gwyn y mae’r cynllun chwarae hwn yn cael ei gynnig, a chaiff plant eu gwahodd oherwydd eu hanabledd. Bydd rhieni/gofalwyr yn talu am y cynllun chwarae hwn. ​Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â'n cydlynydd chwarae plant anabl.


      

 

​​​​​​​