Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

​​​​​​Cyflwynwyd y cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad staff gofal cymdeithasol sydd wedi darparu gofal hanfodol i'n dinasyddion mwyaf agored i niwed yn ystod cyfnod mwyaf heriol y pandemig Covid-19.

Taliad untro o £735 yw’r wobr sy’n destun Treth ac Yswiriant Gwladol a Phensiwn.

Os ydych yn talu treth ar y gyfradd sylfaenol (20%), mae'n debygol y byddwch yn derbyn tua £500 net. Os ydych yn ennill o dan y trothwy treth gallech dderbyn mwy na £500 ac os ydych yn dalwr treth cyfradd uwch byddwch yn cael llai, yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

I gael y taliad hwn, rhaid i chi fod wedi’ch cyflogi mewn rôl gymwys ac wedi gweithio am naw diwrnod yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021. Nid oes angen i'r naw diwrnod fod yn ddiwrnodau olynol nac ar gyfer yr un cyflogwr gofal cymdeithasol. Gall hyn gynnwys y rhai sydd wedi gadael rolau cymwys ers hynny.

Dim ond un taliad y gellir ei hawlio waeth faint o gyflogwyr rydych wedi gweithio iddynt yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym yn ysgrifennu at holl gyflogwyr pob aelod o staff gofal cymwys, a fydd yn gyfrifol am adnabod staff, dosbarthu ffurflenni hawlio i'w llenwi gan y cyflogeion a chyflwyno hawliadau i'r Awdurdod Lleol. Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael taliad, siaradwch â'ch cyflogwr.

Y dyddiad cau ar gyfer pob hawliad yw 18 Mehefin 2021.


Ffurflenni​

Bwriad hon yw:
 • Helpu'r gweithiwr i gael cyngor ar sut y gallai'r taliad hwn effeithio ar ei fudd-daliadau
 • Gofyn i weithwyr roi gwybod i'w cyflogwr am unrhyw ffurflenni hawlio dyblyg y maent wedi'u derbyn
 • Rhoi gwybod i weithwyr mai dim ond un taliad y mae ganddynt hawl iddo a bydd cyflwyno hawliadau am fwy nag un taliad yn dwyll
 • Gofyn i’r gweithiwr gadarnhau ei ddewis talu (un taliad neu bum taliad misol cyfartal)
 • Rhoi gwybod i’r gweithiwr sut y caiff ei ddata personol eu defnyddio a'u rhannu er mwyn gweinyddu'r taliad (gwybodaeth am breifatrwydd)
 • Gofyn i'r gweithiwr gadarnhau ei fod yn gymwys i gael y taliad  
 
Ffurflen 2 - ffurflen hawlio’r awdurdod lleol i Lywodraeth Cymru ar gyfer staff sy'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan yr awdurdod lleol.

Mae hon wedi'i rhannu'n:
 • Ffurflen 3a – sy’n rhestru’r holl staff a gyflogir yn uniongyrchol. Bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio hon i roi arian i’r cyflogwr; a 
 • Ffurflen 3b – sy’n rhestru unrhyw staff asiantaeth cymwys. Dylid anfon yr wybodaeth ar y ffurflen hon at yr asiantaethau perthnasol er mwyn iddynt ei chadarnhau.  ​

Mae hon yn debyg i ffurflen 3a ond mae'n cynnwys costau cyflog gwirioneddol pob aelod o staff a gyflogir yn uniongyrchol.  Dylid cyflwyno'r ffurflen hon ar ôl i'r £735 gael ei dalu a bod cyflogwyr yn gwybod beth yw costau gwirioneddol y cyflogwr o ran unrhyw gostau pensiwn neu yswiriant gwladol.  Dylai'r ffurflen hon gael ei hategu gan ran/adroddiad o gyflogres y cyflogwr yn profi'r costau hyn. 
 
Mae hon yn debyg i ffurflen 3b ond mae'n cynnwys costau cyflog gwirioneddol pob aelod o staff yr asiantaeth/sefydliad.  Dylid cyflwyno'r ffurflen hon ar ôl i'r £735 gael ei dalu a bod yr asiantaeth yn gwybod beth yw costau gwirioneddol y cyflogwr o ran unrhyw gostau pensiwn neu yswiriant gwladol.  Dylai'r ffurflen hon gael ei hategu gan ran/adroddiad o gyflogres y cyflogwr yn profi'r costau. 

Ffurflen 6 – ffurflen hawlio’r awdurdod lleol.  Er mwyn i’r awdurdodau lleol allu adhawlio gan Lywodraeth Cymru gostau'r taliadau y maent wedi’u hariannu.


Apeliadau​

 
Mae awdurdodau lleol yn gweinyddu taliadau ar gyfer y cynllun ar ran Gweinidogion Cymru.

Mae’r broses hon yn berthnasol pan fo cais wedi cael ei wrthod gan yr awdurdod lleol.

Mae dau gam i’r broses apelio.

Cam 1 – Ailystyried 

 • Bydd y cyflogai/gweithiwr asiantaeth yn gofyn am ailystyried penderfyniad yr awdurdod lleol 
 • Caiff ffurflen ei chwblhau i nodi pa feini prawf cymhwysedd y mae’r unigolyn yn credu sy’n ei wneud yn gymwys
 • Cynhelir y broses ailystyried gan yr Awdurdod Lleol. Byddwn yn rhoi nodyn cynghori er mwyn sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn defnyddio dull cyson yn ystod y cam hwn
 • Os oes camgymeriad wedi’i wneud a bod y cyflogai/gweithiwr asiantaeth gofal yn gymwys, bydd yr Awdurdod Lleol yn trefnu’r taliad 
 • Os yw’r Awdurdod Lleol yn dal i benderfynu nad yw’r gweithiwr yn gymwys, bydd yn anfon llythyr at yr unigolyn yn nodi’r rhesymeg y tu ôl i’r penderfyniad (darperir templed). Rhoddir gwybod i’r unigolyn y gall gyflwyno cais i symud i Gam 2.
 • Os yw’r Awdurdod Lleol yn ansicr, oherwydd natur gymhleth neu unigryw yr amgylchiadau, bydd yn cyfeirio at Gam 2 ac yn rhoi gwybod i’r unigolyn
 
Amserlen ar gyfer canlyniad Cam 1 – 10 diwrnod gwaith.

Cam 2 – Panel Apeliadau Llywodraeth Cymru

 • Bydd Panel Llywodraeth Cymru yn ystyried apeliadau yn dilyn cwblhau Cam 1 o’r broses ailystyried, pan fydd unigolion yn dymuno parhau â’r apêl. Gall yr Awdurdod Lleol gyfeirio’r apêl at y Panel ei hun, pan nad yw’n teimlo ei fod yn gallu gwneud penderfyniad oherwydd cymhlethdod/ansicrwydd
 • Bydd Cydgysylltydd y Cynllun yn cofnodi atgyfeiriadau ac yn monitro amserlenni a phrosesau
 • Mae Cylch Gorchwyl y Panel Apeliadau yn nodi na all newid meini prawf cymhwysedd y cynllun
 • ​Bydd sail resymegol glir yn cael ei chofnodi ar gyfer pob penderfyniad a llythyr templed yn cael ei anfon at y gweithiwr unigol a chopi i’w gyflogwr a’r Awdurdod Lleol perthnasol
 • Bydd Cydgysylltydd y Cynllun yn rhannu’r hyn a ddysgwyd am unrhyw benderfyniadau a wnaed gyda’r Awdurdodau Lleol ac yn cydlynu’r gwaith o ddiwygio dogfennau Cwestiynau Cyffredin yn unol â hynny
 
Amserlen ar gyfer canlyniad Cam 2 – 10 diwrnod gwaith ar ôl canlyniad Cam 1

Gwneud penderfyniadau

Mae gan y Panel Apeliadau awdurdod dirprwyedig gan Weinidogion Cymru i wneud penderfyniadau am apeliadau. Bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Panel gyrraedd consensws. Pan nad yw’r Cadeirydd yn credu y gall y Panel wneud penderfyniad hyderus, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Weinidogion Cymru. 

Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad yn dilyn cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yn ôl yr angen. Mae’r broses hon yn debygol o gael ei dirprwyo i Ddirprwy Gyfarwyddwr o fewn y Gwasanaeth Sifil.

Cyfansoddiad y Panel Apeliadau

Grŵp gorchwyl a gorffen yw’r Panel Apeliadau i bob pwrpas, lle y gall Gweinidogion wneud penodiadau heb ymgynghori. Ni roddir tâl cydnabyddiaeth. Mae’r Panel yn cynnwys cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru, cynrychiolydd o awdurdod lleol, cynrychiolydd o TUC Cymru, cynrychiolydd ar ran y darparwr a Chadeirydd. Gall y Panel geisio cyngor cyfreithiol gan Wasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. 

Bydd gofyn i’r holl gynrychiolwyr ddatgan unrhyw wrthdrawiad buddiannau a pheidio â gwrando ar yr apeliadau hynny. Bydd y cynrychiolwyr wedi nodi cydweithwyr i ddirprwyo o dan amgylchiadau o’r fath.

Pa mor aml y cynhelir cyfarfodydd y Panel

Mae’n anodd rhagweld y galw ond mae gwneud penderfyniadau amserol yn bwysig er mwyn osgoi amser aros diangen i’r unigolion dan sylw. Rydym yn cynnig cynnal cyfarfodydd Panel wythnosol. Bydd y rhain yn cael eu canslo pan nad oes unrhyw fusnes.

Amserlen y cyfarfodydd Panel

Mae dyddiad cyfarfod cyntaf y Panel yn dibynnu ar y dyddiad y gwneir y taliadau cyntaf. Ni allwn ragweld cynnydd neu leihad yn nifer yr atgyfeiriadau at y Panel dros amser gan fod gweithwyr gofal yn debygol o gael eu talu dros nifer o fisoedd.

Ystyriaethau o ran adnoddau 

Cydgysylltydd y Cynllun: Cyfrifoldebau:
 • Monitro blwch negeseuon e-bost dynodedig sy’n un man cyswllt ar gyfer Awdurdodau Lleol 
 • Derbyn ac olrhain atgyfeiriadau 
 • Trefnu cyfarfodydd y Panel/dosbarthu papurau ymlaen llaw
 • Anfon llythyrau penderfyniad
 • Rhannu’r hyn a ddysgwyd a’r datblygiadau gyda'r Awdurdodau Lleol a diweddaru dogfennau Cwestiynau Cyffredin/canllawiau i Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau cysondeb wrth wneud penderfyniadau
 • Rheoli gohebiaeth uniongyrchol gan unigolion am y broses – ailgyfeirio’r rhain at yr Awdurdod Lleol 
 
Cadeirydd: Bydd ef/hi yn
 • Yn unigolyn allanol, nad yw’n cael ei gyflogi gan Lywodraeth Cymru, awdurdod lleol na darparwr gofal cymdeithasol perthnasol 
 • Yn meddu ar ddealltwriaeth o ofal cymdeithasol a sut mae darpariaeth gofal wedi’i strwythuro 
 • Yn meddu ar sgiliau a phrofiad o gadeirio cyfarfodydd amlddisgyblaethol a chymryd rhan ynddynt
 • Yn hyderus wrth gynnal cyfarfodydd Panel gan ddefnyddio Microsoft Teams
 • Wedi nodi nad oes ganddo unrhyw fuddiannau sy’n gwrthdaro 
 • Yn meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu proffesiynol da, dealltwriaeth o faterion cyfrinachedd a bydd yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb drwy ei waith.
 

Camau pellach 

O dan amgylchiadau eithriadol iawn, gall y Panel nodi na all wneud penderfyniad o dan delerau’r canllawiau presennol a bydd eithriad neu ddiwygiad i’r canllawiau yn cael ei ystyried gan Weinidogion Cymru. 

Gall unigolyn sy’n parhau i fod yn anfodlon gyda’r penderfyniad am eu taliad wneud cais am Adolygiad Barnwrol.

© 2022 Cyngor Caerdydd